× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

بررسی ارزش تشخیصی معاینات بالینی در مقایسه با آرتروسکوپی در تشخیص ضایعات تحت حاد داخل مفصل زانو

نویسندگان

  • حقیقی, مونا
  • قربانی امجد, غلامرضا
  • گودرزی, محمدتقی
  • یاوری کیا, علیرضا

چکیده

Introduction & Objective: Rapidly progressing medical technology sometimes obscures the importance of physical examination. This study was designed to assess the value of clinical examination in the diagnosis of ligamentous and meniscal knee injuries in comparison with arthroscopic findings. Materials & Methods: Between 2006-2008 we conducted an observational study to assess intraarticular injuries of knee in patients with subacute knee trauma. We evaluated 30 male patients with subacute knee injuries. The mean age was 27 years. After clinical physical examinations , arthroscopic procedures were performed on the patients.Arthroscopic findings were the diagnostic reference. Results: 55% of injuries affected the right knee and 45% the left knee. The accuracy of clinical examination for tears of the medial, lateral meniscus, anterior, posterior cruciate ligaments and articular cartilage was 87%, 90%, 83%, 83% and 80%, respectively. Also the sensitivity was 91%, 83%, 87.5%, 80% and 50% respectively. The specificity for the above mentioned lesions was 84%, 92%, 78.5%, 85% and 85% ,respectively. Conclusion: We demonstrated that clinical diagnosis of meniscus tears and cruciate ligaments is more reliable but we recommend the use of MRI for doubtful, difficult and complex knee injuries.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

Anterior cruciate ligament(ACL) and meniscus injuries are the most common injuries in athletes. History, physical exam, MIR, arthrography and arthroscopy are used to confirm the diagnosis. In the present observational descriptive analytical study, the diagnostic value of clinical test was compared with arthroscopic findings. 68 athletes suspected of meniscus or ACL injuries, were sele...

آسیب های منیسک و رباط متقاطع قدامی مفصل زانو از جمله شایع ترین آسیب ها در ورزش کاران هستند که برای تشخیص این آسیب ها از معاینه، شرح حال بالینی، mri، آرتروگرافی و آرتروسکوپی استفاده می شود. در این مطالعه ارزش تشخیصی آزمون های بالینی در تشخیص این ضایعات با یافته های آرتروسکوپی مورد مقایسه قرار گرفته است. در این پژوهش که از نوع مشاهده ای، توصیفی و تحلیلی بود، 68 ورزش کار که در شرح حال، معاینه و بر...

زمینه و هدف : تعیین ارزش تشخیصی نشانگان بالینی عصبی به منظور تعیین توپوگرافی ضایعات سیستم اعصاب مرکزی می‌تواند در مواردی از انجام غیرضروری MRI بیماران کاسته و هزینه انجام اقدامات تشخیصی را در مواردی کاهش دهد. این مطالعه به منظور تعیین ارزش تشخیصی معاینات بالینی در تعیین محل ضایعات تحت چادرینه‌ای بیماران مبتلا به نشانگان عروقی مغز انجام شد. روش بررسی : این مطالعه توصیفی روی 200 بیمار مبتلا به ن...

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...