× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

بررسی ارزش تشخیصی CA125 و HE4 در مرحله‌بندی کانسر آندومتر

نویسندگان

  • زمانی, محمد حسین دانشجوی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • زمانی, نرگس گروه زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

Background: Endometrial carcinoma is considered the most common gynecological cancer in the world. Pelvic and para-aortic lymphadenectomy is widely advised based on FIGO staging system. The purpose of this study was to determine whether the biomarker human epididymis protein 4(HE4) correlates with depth of myometrial invasion, histologic grade and metastases in patients with endometrioid adenocarcinoma of the uterus. Methods: This was a cross-sectional study in women with biopsy-proven endometrioid adenocarcinoma in the gynecological ward of Vali-e-Asr Hospital from October 2012 to October 2014. The concentrations of HE4 and CA125 were assessed before surgery and all surgical specimens were reviewed by dedicated gynecologic pathologists. The results were compared with the final histopathology report. Results: A total of 80 patients were initially entered in this study. Twelve patients were excluded because they didn’t have tumor marker. Most of patients (76%) was in stage I disease. Levels of serum HE4 greater than 140 PM and CA125 greater than 35 kU/L observed in 12(17%) and 26(38.2%) of patients, respectively. Of the 52 patients with satge I, 14(26.9%) had CA125&ge35 KU/L, compared with 6(66.7%) of the 9 patients with stage II and 6(85.7%) of the 7 patients with stage III (P<0.002). A significant increase in serum CA125 level was noted in patients with grade III tumors, deep myometrial invasion, cervical stromal involvement and nodal metastasis (P<0.001, P<0.0001, P<0.006, P<0.002). Among the group of patients with early stage disease a significant increase in serum CA125 was noted in patients with deep myometrial invasion. Five out of 52 patients (9.6%) in stage I had HE4 level&ge140 PM, compared with 3 patients (33.3%) with stage II and 4 patients (57.1%) with stage III disease (P<0.003). A significant increase in serum HE4 level was noted in patients with grade III tumors, deep myometrial invasion, cervical stromal involvement and nodal metastasis (P<0.035, P<0.001, P<0.012, P<0.007). Conclusion: Human epididymis protein 4 (HE4) and CA125 may be a useful markers preoperatively in the clinical decision making for determining the need for lymph node dissection in women with endometrial cancer.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

زمینه و هدف: سرطان آندومتر شایعترین بدخیمی دستگاه ژنیتال در زنان می باشد. استفاده از روش های تشخیصی غیرتهاجمی مانند اندازه گیری بیومارکرهای سرمی ca125 و he4 در صورتی که دقت تشخیص خوبی داشته باشند می توانند در فاز پیش از آغاز درمان جهت برنامه ریزی مناسب درمان برای بیمار به کار روند. روش بررسی: در یک مطالعه مقطعی (cross-sectional) 68 بیمار که در فاصله زمانی بین آبان 91 تا آبان 93 با نمونه پاتولوژ...

Background: Cervical cancer is the third most common gynecologic cancer in women worldwide. Cervical cancer has lower incidence and mortality rates than uterine corpus and ovarian cancer, as well as many other cancer sites. Unfortunately, in countries that do not have access to cervical cancer screening and prevention programs, cervical cancer remains the second most common type of cancer. Stag...

اهداف: سرطان آندومتر شایع­ترین بدخیمی مربوط به سیستم باروری زنان است. تعیین مرحله دقیق سرطان و افتراق لنف‌نودها به‌عنوان فاکتورهای پیش‌آگهی، در انتخاب طرح درمان و میزان بقای بیماران تاثیر می­گذارد. هدف این مطالعه، بررسی دقت تشخیصی تکنیک‌های تصویربرداری دیفیوژنی و دینامیک در مرحله‌بندی سرطان‌های آندومتر و افتراق گره‌های لنفاوی متاستاتیک از غیرمتاستاتیک بود. مواد و روش‌ها: در این مطالعه آینده‌نگر...

Background and aim: The distinction between benign and malignant prostate lesions is one of the important issues in pathology. Misdiagnosis in these cases can lead to unnecessary treatments. The purpose of this study was to evaluate the diagnostic value of P504S sputum penetration in diagnosis of prostate cancer. Material and Methods: In this experimental study, 33 benign samples and 33 prosta...

Risk of Ovarian Malignancy Algorithm (ROMA) combing human epididymis secretary protein 4 (HE4) and CA125 showed better diagnostic accuracy for epithelial ovarian cancer (EOC) when compared with HE4 or CA125 alone; however, other studies showed no or worse diagnostic accuracy. We aim to conduct a prospective and multicenter clinical trial to compare the diagnostic accuracy of HE4, CA125, and ROM...

چکیده ندارد.