بررسی ارزش شاخص‌های بیمار- محور در نیازسنجی جهت درمان‌های ارتودنسی در دانش‌آموزان 13-18 ساله شهر اصفهان

نویسندگان

  • ابن‌احمدی, آرزو دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی
  • اسلامی‌پور, فائزه دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  • خوشنویسان, محمدحسین دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی
  • عسگری, ایمانه دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی
چکیده

Background and Aims: Normative need assessments should be substituted or integrated by patient-based outcome measures regarding their shortages in health-oriented approach . This study aimed to assess and compare the ability of  an index of oral health-related quality of life measured by Child Oral Health Impact Profile (COHIP) questionnaire and the Aesthetic Component of Index of Orthodontic Treatment Need (AC-IOTN) to identify the normative need to orthodontic treatment using Dental Health Component-IOTN in a sample of the Iranian adolescents. Materials and Methods: Target population of this cross-sectional analytic study was 597 of the 13 to 18 year-old schoolchildren enrolled in middle and high schools of the city of Isfahan, Iran. They completed the COHIP questionnaire and then were examined by two calibrated trained dentists (agreement coefficient:0.9) to record the DHC grading. The students scored their AC in according to the images of the scale. The association between subjective indicators and clinically defined need were evaluated by the correlation analysis and the statistics for the diagnostic validity of tests. Results: Of 568 examined students, 16.7% and 2.1% had definite need according to DHC and AC criteria, respectively. 10% of orthodontic patients had perceived distinct impact on their quality of life. The significant association (P=0.001) between the severity of malocclusion and quality of life was at moderate level by AC (R=0.37), but it was not convincing enough by DHC (R=0.16). The specificity of AC to detect the healthy ones showed to be excellent but its low sensitivity disabled the recognition of patients, precisely. Conclusion: The considered patient-based indices did not meet the competencies to define the orthodontic need in the adolescents, but it could be employed to identify the persons with impaired quality of life and it would probably benefit  the process of prioritization.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی ارزش شاخص های بیمار- محور در نیازسنجی جهت درمان های ارتودنسی در دانش آموزان ۱۳-۱۸ ساله شهر اصفهان

زمینه و هدف: از دیدگاه سلامت نگر، روش های حرفه ای تعیین نیاز به درمان با وجود ارزش و استفاده زیاد دارای نقایصی بوده و باید با روش های بیمار- محور جایگزین یا ادغام شود. هدف از انجام این مطالعه مقایسه و بررسی استفاده از شاخص کیفیت زندگی بر پایه پرسشنامهchild oral health impact profile (cohip) و شاخص aesthetic component-index of orthodontic treatment need (ac) به عنوان دو روش سنجش بیمار- محور، با ...

متن کامل

نیازهای درمانی ارتودنسی دانش‏ آموزان پسر 18-14 ساله شهر اصفهان در سال 89-88 با استفاده از شاخص IOTN

مقدمه: هدف از این مطالعه ارزیابی نیاز به درمان ارتودنسی دانش‏آموزان پسر 18-14 ساله مدارس دولتی شهر اصفهانبود که در سال 89-1388 براساس شاخص IOTN (Index of orthodontic treatment need) انجام شد. مواد و روش‏ها: جمعیت مورد مطالعه، شامل 408 دانش‏آموز پسر 18-14 ساله شهر اصفهان بودند که به صورت تصادفی خوشه‏ای انتخاب شدند. نمونه‏ها با شاخص IOTN که شاملدو جزء سلامت دندانی (DHC یا Dental health component...

متن کامل

مقایسه شاخص‌های ‌تن‌سنجی کودکان 18-5 ساله شهر اصفهان با مقدارهای مرجع NCHS

Background and Objectives: Using the anthropometric indicators of children is one of the ways of monitoring their growth. Because of the racial divisions and levels of health and welfare, comparing these indicators with the global reference is not reasonable; therefore, designing a local reference seems necessary. This study aimed to evaluate the growth indices for boys and girls aged 5 to 18 y...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

بررسی کلیدهای اکلوژن نرمال در افراد 14 تا 18 ساله شهر اصفهان در سال 1374

زمینه و هدف: رسیدن به شش کلید اکلوژن نرمال Andrews جز اهداف درمانی هر ارتودنتیستی می‌باشد. تحقیق حاضر با هدف بررسی کلید‌های اکلوژن بر روی کست‌های دندانی 40 نفر با اکلوژن نرمال صورت پذیرفت.مواد و روشها: در این بررسی توصیفی و مقطعی رابطه مولری، وجود فضا بین دندانها و وجود چرخش دندانی مورد ارزیابی قرار گرفت و عمق curve of spee، زوایای angulation و inclination دندانها اندازه گیری گردید.یافته‌ها: نت...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 25  شماره None

صفحات  124- 134

تاریخ انتشار 2012-04

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021