× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

بررسی اشکال مختلف آهن و برخی خواص فیزیکی- شیمیایی به‌عنوان شاخصی از تکامل خاک در یک ردیف زمانی روی پادگانه‌های رودخانه کرج در منطقه حسن‌آباد، جنوب تهران

نویسندگان

  • مرادی نسب, وحید گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان.

چکیده

Terraces are old geomorphic surfaces that are not related to present streams and are best places to study the effect of time on soil formation (chronosequence). This research was carried out to study some physico-chemical parameters especially different forms of iron as soil development indices on terraces of Karaj River in Hassan-Abad, southern Tehran. To determine soil development indices in 4 profiles occurring on 4 terraces, some physical and chemical properties were measured and free iron(Fed), aluminum(Ald), silica(Sid) and manganese(Mnd), amorphous Fe(Feo), Al(Alo), Si(Sio), Mn(Mno) and Fe, Al, Si-humus complexes were extracted. Results showed that clay, fine clay/total clay, CEC, the color redness and leaching of calcium carbonate increase toward higher terraces. Contents of Fed, Ald and Sid increases from lower terrace (T1) to the higher terrace (T4). Fed-Feo and Feo/Fed as the most important indices of soil development were enhanced and reduced from lower terrace (T1) to higher terrace (T4) soils, respectively, which indicate an increase in iron oxides crystalinity and soil profile development. Contents of Fed-Feo in the B horizons from T1 to T4 were 600, 800, 1000, and 1400 mg/kg soil, respectively. Calculation of Ferrihydrate and Fe-hydr(oxide) such as goethite and hematite showed that the amounts of these components were increased from T1 to T4 terraces confirming the variation of (Fed-Feo), (Feo/Fed) and (Feo-Fep) indices.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

گسترش مناطق مسکونی، تجاری، صنعتی و نوع استفاده از زمین در اراضی کشاورزی جنوب تهران، تغییر در برخی ویژگی­های فیزیکی و شیمیایی را به محیط خاک تحمیل نموده است. برای انجام این تحقیق نمونه­برداری به صورت شبکه منظم 1000 در 1000 متر در 196 نقطه از عمق 30-0 سانتی متری خاک  در 20000 هکتار از اراضی کشاورزی جنوب تهران انجام شد. اسیدیته گل اشباع، بافت خاک، درصد آهک، گنجایش تبادل کاتیونی و کربن آلی خاک اندا...

مارن­ها در بین واحدهای سنگ­شناسی، بیش­ترین رسوبات را در حوضه­های آبخیز تولید می­نمایند. این خاصیت مارن­ها سبب کاهش عمر مفید سدها، سیل، رسوب­گذاری کانال­های آبرسانی، تخریب جاده، تاسیسات و در نهایت پدیده بیابان­زایی می­شود. از این رو شناخت خصوصیات موثر در فرسایش­پذیری و واگرایی مارن­ها می­تواند در اولویت باشد. در این مطالعه مارن­های جنوب استان تهران (جنوب حسن آباد ـ ورامین) از نقطه نظر شکل و شدت ...

گسترش مناطق مسکونی، تجاری، صنعتی و نوع استفاده از زمین در اراضی کشاورزی جنوب تهران، تغییر در برخی ویژگی­های فیزیکی و شیمیایی را به محیط خاک تحمیل نموده است. برای انجام این تحقیق نمونه­برداری به صورت شبکه منظم 1000 در 1000 متر در 196 نقطه از عمق 30-0 سانتی متری خاک  در 20000 هکتار از اراضی کشاورزی جنوب تهران انجام شد. اسیدیته گل اشباع، بافت خاک، درصد آهک، گنجایش تبادل کاتیونی و کربن آلی خاک اندا...

قرق مرتع عبارتست از جلوگیری از ورود دام به تمام یا قسمتی از مرتع برای یک یا چند سال متوالی که با هدف‌های مختلفی انجام می‌شود. هدف از تحقیق حاضر، تعیین میزان تاثیر عمل اصلاحی قرق در خصوصیات شیمیایی و فیزیکی خاک و سه عنصر اصلی N، P و K در منطقه نظر آباد کرج می‌باشد. برای انجام تحقیق، از خاک دو منطقه چراشده و قرق نمونه‌برداری شد. به‌طوری‌که از ابتدا، وسط و انتهای 4 ترانسکت (مستقرشده در هر منطقه، ب...

تغییرپذیری خواص فیزیکی و شیمیایی خاک بر اثر شدت­های مختلف چرای دام می­تواند در مدیریت و حفظ خاک و پوشش گیاهی مراتع مورد توجه قرار گیرد. این پژوهش با هدف بررسی اثرپذیری عوامل فیزیکی و شیمیایی خاک از شدت­های مختلف چرای دام در سه روستا معرف با شدت­های مختلف چرای دام انجام شد. در هر منطقه، نمونه­برداری از خاک درون پلات­های یک مترمربعی که به‌صورت تصادفی - سیستماتیک در طول ترانسکت­های 600 متری مستقر ...