بررسی اصول طراحی راهبردهای ارزشیابی مطلوب در میان دانش آموزان استعداد درخشان شهر اصفهان: یک مطالعه ترکیبی

نویسندگان

  • حسین زین علی پور دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه هرمزگان؛ ایران
  • علی اکبر شیخی دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه هرمزگان؛ ایران
  • علیرضا عصاره دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید رجایی تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف از تحقیق حاضر بررسی راهبردهای ارزشیابی مطلوب در زمینه آموزش دانش­آموزان استعداد درخشان در مقطع متوسطه دوم است. این پژوهش از نوع تحقیقات آمیخته اکتشافی است. جامعه تحقیق شامل کلیه دانش­آموزان و معلمین استعداد درخشان شهر اصفهان است. روش: روش نمونه­گیری در بخش کیفی به‌صورت موارد نوعی و در بخش کمی به‌صورت تصادفی ساده است. ابزار گردآوری داده‌ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه‌ساختار یافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق‌ساخته استخراج شده از مصاحبه­ها است. روایی در بخش کیفی به روش چک کردن اعضا و در بخش کمی روایی و پایایی به­وسیله روایی محتوایی، تحلیل عاملی تأییدی و آلفای کرانباخ بررسی و تأیید شده است. برای تحلیل داده‌ها در بخش کیفی از روش تماتیک و در بخش کمی از آمار توصیفی و آزمون t تک‌گروهی استفاده شده است. یافته‌ها: نتایج بخش کیفی بیانگر این بود که اصول طراحی راهبردهای ارزشیابی مطلوب عبارتند از استفاده از آزمون­های مستمر و آزمون­های نهایی، ارزشیابی کاربردی، ارزشیابی پروژه‌ای، تأکید بر خلاقیت، اصول فنی­آزمون­سازی و توجه به یادگیری عمیق. در بخش کمی نتایج بررسی این مؤلفه­ها بیان‌کننده این بوده که تمامی مؤلفه­ها به غیر از آزمون نهایی دارای میانگین بالاتر از میانه بودند و نمونه مورد بررسی معتقد به استفاده از این اصول در ارزشیابی­های خود بودند.

جستجوی کلمه کلیدی


برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

هدف از انجام این پژوهش طراحی راهبردهای یاددهی یادگیری بر اساس رویکرد تفکیکی در مدارس استعداد درخشان شهر اصفهان بود. این تحقیق از نوع پژوهش­های آمیخته یا ترکیبی و به روش اکتشافی متوالی انجام شده بود. جامعة این پژوهش شامل کلیة دانش­آموزان استعداد درخشان شهر اصفهان در مقطع متوسطة دوم (1770 نفر) بود. روش انتخاب مشارکت‌کنندگان در بخش کیفی موارد نوعی (32 نفر) و در بخش کمی روش نمونه‌گیری تصادفی ساده (...

هدف از پژوهش پیشِ‌رو بررسی محتوای آموزشی موجود و مطلوب در مدارس استعداد درخشان شهر اصفهان بود. برای انجام پژوهش از روش ترکیبی استفاده شد. جامعة پژوهش شامل کلیة دانش‌آموزان و دبیران مدارس استعداد درخشان شهر اصفهان و روش نمونه‌گیری در بخش کیفی به روش موارد نوعی و در بخش کمّی به روش تصادفی ساده بود. برای گردآوری داده‌ها از مصاحبة نیمه‌ساختاریافته و پرسشنامة محقق‌ساخته و برای بررسی روایی در بخش کیفی ...

  دورۀ نوجوانی و دانش‌آموزی دورۀ اوج نیازهای اوقات فراغت است. نوجوانان در مقایسه با سایر افراد فرصت‌های بیشتر و مسئولیت­های کمتری دارند و اوقات فراغت برای آنان زمینه‌ای برای اجتماعی‌شدن و شکل‌گیری هویت تلقی می‌شود. هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه نحوه گذراندن اوقات ­فراغت دانش­آموزان مدارس عادی و استعداد درخشان شهر یزد است. بدین منظور‌، ‌ از روش پژوهش توصیفی زمینه‌یاب استفاده شده و جامعه پژوهش شا...

هدف این پژوهش بررسی تحلیلی روش گروه‌بندی تمام‌وقت دانش ­آموزان مدارس استعدادهای ­درخشان بود که برای این ‌منظور از روش تحقیق کیفی استفاده شد. جامعه آماری شامل دانش ­آموختگان، والدین، معلمین، مدیران و متخصصین آموزش تیزهوشان بود. جامعه نمونه شامل 48 نفر از جامعه آماری بود که به صورت هدفمند انتخاب، و با آن­ها مصاحبه باز و عمیق انجام گرفت. پس از اشباع نظرات، جهت تحلیل داده ­ها، گزاره‌های استخراج‌شده...

دورۀ نوجوانی و دانش آموزی دورۀ اوج نیازهای اوقات فراغت است. نوجوانان در مقایسه با سایر افراد فرصت های بیشتر و مسئولیت­های کمتری دارند و اوقات فراغت برای آنان زمینه ای برای اجتماعی شدن و شکل گیری هویت تلقی می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه نحوه گذراندن اوقات ­فراغت دانش­آموزان مدارس عادی و استعداد درخشان شهر یزد است. بدین منظور ، از روش پژوهش توصیفی زمینه یاب استفاده شده و جامعه پژوهش شامل ت...

اهداف: ایجاد و توسعه آموزش الکترونیکی مستلزم به کارگیری فرآیندها و رسانه‌های فنی جدید همراه با روش‌های آموزش نوین است. هدف این پژوهش طراحی و اعتبارسنجی الگوی مطلوب برنامه درسی مساله‌محور برای دانشگاه‌های الکترونیکی بود. روش‌ها: این پژوهش ترکیبی اکتشافی-کمّی در میان کلیه 117 عضو هیات علمی مراکز آموزشی دارای دوره‌های الکترونیکی شهر تهران انجام شد. برای طراحی الگو به‌منظور دستیابی به واقعیت‌ها و اط...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود