بررسی افت تحصیلی و برخی عوامل مرتبط با آن از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان

نویسندگان

  • غلامی چابک, بهاره گروه آمارزیستی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
  • کبرایی, فائزه مرکز تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
چکیده

مقدمه: افت تحصیلی یکی از مشکلات آموزشی دانشکده­ های گروه پزشکی است. شناخت بیشتر ابعاد این پدیده می ­تواند به ارائه راه ­های پیشگیری از آن بیانجامد. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی افت تحصیلی و عوامل مرتبط با آن از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان بود. روش ها: : در این مطالعه توصیفی - مقطعی که در سال 1394 انجام گرفت. 310 نفر از دانشجویانی­که حداقل یک­سال تحصیلی را در دانشگاه علوم پزشکی گیلان گذرانده بودند، به روش نمونه­ گیری به ­صورت طبقه ­ای تصادفی نسبتی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ­ها پرسشنامه ­ای مشتمل بر دو بخش: اطلاعات دموگرافیک و افت تحصیلی بود که روایی آن از روش اعتبار محتوایی و پایایی آن از روش آلفای کرونباخ (0/8=α) تایید گردید. بعد از جمع­آوری اطلاعات، دانشجویان به دو گروه موفق (بدون افت تحصیلی) و ناموفق (با افت تحصیلی) تقسیم شدند که این خط برش از تفاوت بین معدل دو ترم قبل دانشجو و ترم قبل محاسبه گردید. داده­ ها با استفاده از شاخص­ های آمار توصیفی و آزمون ­های t مستقل، من یو ویتنی، و همچنین کای دو از طریق نرم افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: در مجموع 87 نفر (28/1 درصد) از دانشجویان و از مقطع کارشناسی بیشترین افت تحصیلی را داشتند (72 نفر، 8/82 درصد). نتایج نشان داد که عوامل فردی اجتماعی مرتبط با افت تحصیلی نظیر جنسیت دانشجو، مقطع تحصیلی، سطح تحصیلات مادر، شغل پدر، وضعیت اشتغال دانشجو و نحوه انتخاب رشته دانشگاهی بین دو گروه دانشجویان با افت تحصیلی و بدون افت تحصیلی اختلاف معنی­ داری را نشان داد (0/05>p). نتیجه گیری: براساس نتایج این مطالعه، دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی گیلان در معرض معضل افت تحصیلی می ­باشند. با توجه به آثار منفی این پدیده، اعضای هیئت علمی و مدیران آموزشی باید به فاکتورهای موثر بر افت تحصیلی توجه خاص داشته تا بتوانند دانشجویان در معرض خطر را شناسایی و از طریق مشاوره مناسب آن­ها را مورد حمایت قرار دهند.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

میزان افت تحصیلی و برخی عوامل زمینه‌ساز آن در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

زمینه و هدف : افت تحصیلی دانشجویان پزشکی از مشکلات مهم آموزشی است که بایستی عوامل مؤثر در بروز آن شناسایی وتلاش جهت رفع آنها انجام پذیرد. این مطالعه به منظور یافتن عوامل مؤثر در افت تحصیلی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه طراحی و اجرا شده است. روش ‌ کار: مطالعه حاضر یک بررسی مقطعی - توصیفی به روش سرشماری، با استفاده از پرونده تمام دانشجویان پزشکی مقطع بالینی، ورودی سال های 81-79 بوده، ...

متن کامل

اهمالکاری تحصیلی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان

Introduction: One of the challenges that students faced during their education is academic procrastination. It means “delay in performing a task”. Since academic procrastination could effect on various aspects of students' personal and social life, by identifying related factors it may be limited. This study aimed to determined academic procrastination and related factors in Student...

متن کامل

بررسی شاخصهای افت تحصیلی و عوامل مرتبط با آن در دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

سابقه و هدف: یکی از مهمترین مسائل و مشکلات نظام آموزشی موضوع افت تحصیلی می باشد. پیشگیری از شکست تحصیلی و تبعات آن در گرو توجه به عوامل موثر احتمالی می باشد. لذا این مطالعه با هدف بررسی شاخصهای افت تحصیلی و عوامل مرتبط با آن بر روی کلیه دانش آموختگان دانشکده پیراپزشکی کاشان انجام شد.مواد و روشها: این مطالعه مقطعی بر روی کلیه دانش آموختگان (1439 نفر) دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان از...

متن کامل

رابطه افت تحصیلی با رضایت تحصیلی و برخی عوامل در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان

  زمینه و هدف: افت تحصیلی به عنوان یکی از معضلات نظام های آموزشی در کلیه کشور­ها مشاهده شده و تبعات روحی، روانی، خانوادگی و اجتماعی متعددی را برای دانشجویان به همراه دارد. این مطالعه با هدف تعیین رضایت تحصیلی و برخی عوامل مرتبط با افت تحصیلی دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال های 89-1387 انجام شد.   روش­ بررسی: این مطالعه توصیفی-­ تحلیلی از نوع مقطعی، در دانشجویان ورودی 89-1387­دانشگ...

متن کامل

ارتباط انگیزه تحصیلی و برخی عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان

Introduction: Motivation is one of the major factors in learning that can affect on various aspects of the students behavior in an educational environments. Academic Motivation can be just causes a direct effect on academic achievement and other effective factors in success act their effects through academic motivation on the students to apply. Since motivation is the key of students learning a...

متن کامل

بروز افت تحصیلی و عوامل مرتبط با آن در دانشگاه علوم پزشکی لرستان

Background: Academic failure, conceived of as lack of success in one’s education, is of paramount importance for students of medical sciences and it might lead to more acute problems. The present study set out to investigate the prevalence and underlying reasons of academic failure in Lorestan University of medical sciences.  Materials and Methods: In this cohort study, academic r...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 9  شماره 3

صفحات  72- 65

تاریخ انتشار 2017-10

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022