× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

بررسی الگوهای غذایی و ارتباط آن‌ها با اندازه‌های تن‌سنجی در پرستاران زن

نویسندگان

  • ابش‌زاده, کارولین گروه تغذیه جامعه، دانشکده علوم تغذیه و رژیم‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
  • ستوده, گیتی گروه تغذیه جامعه، دانشکده علوم تغذیه و رژیم‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
  • سیاسی, فریدون گروه تغذیه جامعه، دانشکده علوم تغذیه و رژیم‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
  • فراستی, نگین گروه تغذیه جامعه، دانشکده علوم تغذیه و رژیم‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
  • قربانی, مصطفی گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران. گروه تغذیه سلولی-مولکولی، دانشکده علوم تغذیه و رژیم‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
  • کوهدانی, فریبا گروه تغذیه سلولی-مولکولی، دانشکده علوم تغذیه و رژیم‌شناسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

چکیده

Background: Nurses are prone to continuous stress due to their job situation that lead to many physical and psychological disorders. this job stress also affects their personal life and career. The aim of this study was to evaluate the association between major dietary patterns and anthropometry in nurses. Methods: We conducted a cross-sectional study from February to October 2014. In this cross-sectional study, 320 female nurses were selected randomly from eight hospitals affiliated to Tehran University of Medical Sciences in 2014. This research project carried out with the code 24371 Tehran University of Medical Sciences in Research Ethics Committee approved. Anthropometry and blood pressure measurement was done. Data on physical activity were obtained using the short version of international physical activity questionnaire. Results: Three dietary patterns were identified using factor analysis and labeled: healthy, unhealthy and traditional. The healthy dietary pattern score was significantly related to weight and body mass index (BMI) of participants after adjusting for confounders (P=0.05, P=0.01, respectively). There was not significant association between the unhealthy dietary pattern and anthropometry measures. The unhealthy dietary pattern score was inversely related to systolic and diastolic blood pressure after adjusting for confounders (P=0.001, P=0.03, respectively). There was not any significant association between the traditional dietary pattern and anthropometry and blood pressure measures (P>0.05). Conclusion: According to the result of this study, three dietary patterns including, healthy, unhealthy and traditional were identified in nurses. The healthy dietary pattern was associated with weight and BMI and the unhealthy dietary pattern was inversely associated with blood pressure. The traditional dietary pattern had no effect on anthropometry and blood pressure measures.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

زمینه و هدف: پرستاران مستعد ابتلا به استرس مداوم ناشی از شغلشان هستند که منجر به اختلالات جسمی و روحی بسیاری می شود که زندگی شخصی و شغلی آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد از این رو هدف این مطالعه بررسی الگوهای غذایی و ارتباط آن ها با اندازه های تن سنجی در پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران بود. روش بررسی: مطالعه مقطعی حاضر از بهمن 1392 تا آبان 1393 در بیمارستان های د...

  Background & Aim: There is little information regarding relationship between maternal dietary pattern and infant anthropometric parameters at birth. This study was carried out to determine relationship between dietary patterns in pregnancy with infants' anthropometric parameters .   Methods & Materials: In this cross-sectional study, 94 pregnant women (GA: 37-40 weeks) referred to Ahvaz R...

سابقه و هدف: طی دهه‌های گذشته چاقی در دنیا به یک اپیدمی تبدیل شده است و به دنبال آن شیوع بیماری‌های مزمنِ ناشی از چاقی مثل بیماری‌های قلبی عروقی در حال افزایش است. در مطالعات قبلی نشان داده شده است که پیروی از الگوی غذایی DASH سبب کنترل چاقی و وزن بدن می‌شود. هدف از انجام این مطالعه، بررسی ارتباط پیروی از الگوی غذایی DASH با چاقی در پرستاران زن شهر اصفهان بوده است. مواد و روشها: این مطالعه‌ی مق...

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

نوجوانی مهم­ترین دوره‌ی ایجاد عادات غذایی است. هدف پژوهش حاضر تعیین الگوهای غذایی در نوجوانان و ارتباط آن با نمایه­های تن‌سنجی و فشار خون بود. مواد و روش‌ها: در پژوهش حاضر، 507 نوجوان 19-10 ساله جمعیت قند و لیپید تهران مورد بررسی قرار گرفتند. ارزیابی دریافت­های غذایی فـرد بـا استفاده از پرسش‌نامه‌ی بسامد خـوراک نیمه کمی انجام شد. شاخص­های تن‌سنجی (وزن، قد، دور کمر) و فشارخون، و فعالیت بدنی افرا...