بررسی الگوی افزایش وزن زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان بروجن طی سال های 81-78

نویسندگان

  • بنائیان, شایسته Midwifery Dept., Shahrekord Univ. of Med. Sci
  • دریس, فاطمه .**Statistic Dept., Shahrekord Univ. of Med. Sc
چکیده مقاله:

زمینه و هدف: از تغییرات مهم دوران بارداری، افزایش وزن زن باردار می باشد. وزن گیری زیاد زن باردار باعث چاقی او بعد از زایمان و عوارض بعدی خواهد شد. از طرف دیگر وزن گیری ناکافی او نیز با عوارضی همچون تأخیر رشد داخل رحمی جنین و وزن کم هنگام تولد نوزاد همراه خواهد بود. لذا تعیین الگوی افزایش وزن زنان باردار ضروری به نظر می رسد. این پژوهش به بررسی الگوی افزایش وزن (میزان و روند آن) در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان بروجن طی سال های 81-78 پرداخته است. روش مطالعه: با استفاده از پرسشنامه و بر اساس پرونده های موجود در مراکز بهداشتی، اطلاعات مربوط به میزان و روند افزایش وزن 678 نفر از زنان باردار با حاملگی یک قلویی طبیعی که شاخص توده بدنی Body Mass Index=BMI قبل از بارداری آنها در پرونده ثبت شده بود جمع آوری شد. نمونه ها بر اساس BMI به چهار گروه کم وزن (8/19BMI)، وزن بالا (29-26BMI>) و چاق )29BMI>) تقسیم شدند. نتایج: بر اساس نتایج، در کل نمونه‌ها متوسط افزایش وزن بارداری 4/11 کیلوگرم بود. متوسط افزایش وزن در زنان با وزن طبیعی و وزن بالا به ترتیب 5/11 و3/10 کیلو گرم بود که در طیف پیشنهادی IOM Institute Of Medecine= قرار دارد. نمودار افزایش وزن بین ماههای چهارم تا پنجم افزایش خطی بود، ولی در ماه های هشتم و نهم کا هش یافت. در حالی که متوسط افزایش وزن‌ سه ماهه سوم نسبت به سه ماهه دوم بیشتر بود. لذا بنظر می رسد رسم نمودار برای تعیین روند افزایش وزن بارداری منا سب ترباشد. نتیجه گیری: بر همین اساس توصیه می شود در مرا قبت های دوران بارداری برای کنترل نحوه وزن گیری زنان باردار علاوه بر تعیین این میزان بر اساس جدول IOM برای هر زن باردار بطور انفرادی نمودار افزایش وزن ترسیم گردد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی الگوی افزایش وزن زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان بروجن طی سال های ۸۱-۷۸

زمینه و هدف: از تغییرات مهم دوران بارداری، افزایش وزن زن باردار می باشد. وزن گیری زیاد زن باردار باعث چاقی او بعد از زایمان و عوارض بعدی خواهد شد. از طرف دیگر وزن گیری ناکافی او نیز با عوارضی همچون تأخیر رشد داخل رحمی جنین و وزن کم هنگام تولد نوزاد همراه خواهد بود. لذا تعیین الگوی افزایش وزن زنان باردار ضروری به نظر می رسد. این پژوهش به بررسی الگوی افزایش وزن (میزان و روند آن) در زنان باردار مر...

متن کامل

الگوی افزایش وزن زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر رفسنجان در سال 1386

  خلاصه   زمینه و هدف : افزایش و ز ن از تغییرات مهم دوران بارداری می باشد به طوری که تغییرات وزن مادر در رابطه با بارداری می‌تواند پیامد های نامطلوب داشته باشد. از آنجا که وزن‌گیری زیاد و حتی ناکافی زن باردار با عوارض زیادی همراه خواهد بود. لذا تعیین الگوی افزایش وزن زنان باردار یک ضرورت بوده و این پژوهش به بررسی الگوی افزایش وزن زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر رفسنجان پر...

متن کامل

باورها و رفتارهای جنسی زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهرستان کرج سال 1390

مقدمه: روابط جنسی سالم در دوران بارداری در سازگاری زندگی زناشویی و استحکام خانواده نقش تعیین کننده ای دارد. با توجه به وجود مطالعات محدود در این زمینه، مطالعه حاضر با هدف تعیین باورها و رفتارهای جنسی زنان باردار در طول سه ماهه اول بارداری انجام شد. روشکار: این مطالعه مقطعی در سال 1390 بر روی 88 زن باردار 8 -14 هفته دارای پرونده بهداشتی در 4 مرکز بهداشتی- درمانی شهرستان کرج انجام شد. ابزار گ...

متن کامل

ارزیابی میزان آگاهی های تغذیه ای زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان بابل

سابقه‌ و هدف‌: وضع تغذیه مادر بر روی بارداری او تاثیر می گذارد، بنابراین رژیم غذایی مادر در این دوران باید متعادل و متنوع و با استفاده از 4 الی 5 گروه اصلی غذایی بوده و از کم خوری و پرخوری پرهیز شود. هدف از مطالعه حاضر، تعیین میزان آگاهیهای تغذیه ای زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی، درمانی شهر بابل می باشد.مواد و روشها: مطالعه به صورت مقطعی بر روی 247 زن باردار مراجعه کننده به مراکز به...

متن کامل

بررسی شاخص CPITN در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کرمان سال 1380

زمینه و هدف: تاثیر وضعیت اقتصادی اجتماعی روی شرایط پریودنتال زنان باردار و افزایش ریسک تولد نوزادان کم وزن و نارس در زنان بارداری که دارای بیماری پریودنتال هستند توسط محققان گزارش شده است. با توجه به عدم وجود اطلاعات اپیدمیولوژیک در خصوص وضعیت پریودنتال زنان باردار شهر کرمان مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت پریودنتال و نیازهای درمانی خانم های باردار روی خانم های باردار مراجعه کننده به مراکز بهداش...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 6  شماره 3

صفحات  14- 20

تاریخ انتشار 2004-12

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023