بررسی الگوی بیان ژن فنیل آلانین آمونیالیاز (PAL) در اندام‌های مختلف گیاه نیشکر(Saccharum officinarum L.) در مرحله پنجه زنی

ثبت نشده
چکیده

مسیر فنیل پروپانوئیدها به‌عنوان منبع غنی از متابولیت‌های گیاهی برای سنتز چوب ضروری است و به‌عنوان نقطه شروع برای تولید بسیاری از دیگر ترکیبات مهم درگیر در رشد و نمو گیاهان است. فنیل آلانین آمونیالیاز (EC 4.3.1.5) دآمیناسیون فنیل آلانین به ترانس سینامیک و یون آمونیوم را کاتالیز می‌کند که اولین گام از مسیر فنیل پروپانوئیدی است. تغییرات بیان ژن PAL در طی رشد و نمو گیاهان، سنتز چوب و دیگر ترکیبات فنیل پروپانوئیدی را تنظیم می‌کند. در این مطالعه، بیان ژنScPAL  نیشکر (Saccharum officinarum L.) در اندام‌های مختلف به‌روش RT-PCR مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که این آنزیم در تمام اندام‌های مورد مطالعه بیان می شود و بیشترین بیان ژن PAL به ترتیب در اندامهای ریشه، ساقه، برگ و غلاف برگ مشاهده گردید. به طور کلی، PAL به‌عنوان یک آنزیم مسیر فنیل پروپانوئیدی، نقش اساسی در نمو نیشکر به‌ویژه بافت‌های چوبی شده بازی می­کند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی برخی تغییرات بیوشیمیایی مسیر فنیل پروپانوئیدی اندام‌های گیاه نیشکر (Saccharum officinarum) طی مراحل نموی

فنیل پروپانوئیدها به عنوان متابولیت‌های ثانویه گیاهان طی مراحل نموی و در پاسخ به شرایط تنش‌زا سنتز می‌شوند. ترکیبات فنیل پروپانوئیدی گیاهان در ساختار رنگیزه‌ها، آنتی‌اکسیدان‌ها و ترکیبات محافظت کننده یافت می‌شوند و در رشد، مورفوژنز و پاسخ به تنش‌ها نقش تنظیمی دارند. در پژوهش حاضر، نمونه‌برداری از پهنک برگ، غلاف برگ، ساقه و ریشه گیاه نیشکر Saccharum officinarum واریته CP69-1062 در چهار مرحله نمو...

متن کامل

بررسی برخی تغییرات بیوشیمیایی مسیر فنیل پروپانوئیدی اندام های گیاه نیشکر (saccharum officinarum) طی مراحل نموی

فنیل پروپانوئیدها به عنوان متابولیت های ثانویه گیاهان طی مراحل نموی و در پاسخ به شرایط تنش زا سنتز می شوند. ترکیبات فنیل پروپانوئیدی گیاهان در ساختار رنگیزه ها، آنتی اکسیدان ها و ترکیبات محافظت کننده یافت می شوند و در رشد، مورفوژنز و پاسخ به تنش ها نقش تنظیمی دارند. در پژوهش حاضر، نمونه برداری از پهنک برگ، غلاف برگ، ساقه و ریشه گیاه نیشکر saccharum officinarum واریته cp69-1062 در چهار مرحله نمو...

متن کامل

بررسی الگوی بیان ژن و فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیا لیاز(pal) در اندام های رویشی نیشکر(saccharum officinarum l.) طی مراحل مختلف نموّی

مسیر فنیل پروپانوئیدها به عنوان منبع غنی از متابولیت های گیاهی برای سنتز چوب ضروری است و به عنوان نقطه شروع برای تولید بسیاری از دیگر ترکیب های مهم درگیر در رشد و نمو گیاهان است. آنزیم pal اولین گام از مسیر فنیل پروپانوئید را کاتالیز می کند. ما در مطالعه حاضر ویژگی های طول کامل cdna pal نیشکر را مشخص کردیم. بیان ژن pal با استفاده از real – time pcr و روش مقایسه ای ??ct در اندام های مختلف نیشکر ...

تأثیر کیتوزان بر بیان ژن فنیل آلانین آمونیالیاز(pal) و اسانس گیاه ریحان

چکیده ریحان (ocimum basilicum)، گیاهی است علفی و یکساله از تیره نعناع که به عنوان یک گیاه دارویی در درمان بیماری هایی چون سردرد، اسهال، سرفه، زگیل و نارسایی های کلیوی در ایران مورد استفاده است. اسانس ریحان به-طور عمده شامل ترکیبات فنیل پروپانوئیدی است که مسیر بیوسنتز این ترکیبات از مسیر شیکمات می گذرد و مهمترین ترکیبات آنها شامل چاویکول، متیل چاویکول، اوژنول، متیل اوژنول، سینامات می باشد. این ...

بررسی اثر باکتری های اندوفیت برنج در کنترل زانتوموناس اریزا پاتووار اریزا و ارزیابی الگوی بیان ژن فنیل آلانین آمونیالیاز در برنج همزیست شده با اندوفیت باسیلوس سوبتیلیس

سابقه و هدف: بیماری بلایت باکتریایی برنج از عوامل جدی محدود کننده تولید جهانی برنج است. موثرترین روش کنترل این بیماری استفاده از ارقام مقاوم هست ولی به دلیل تغییر پذیری زیاد و تکامل سریع نژادهای بیماریزای عامل بیماری، این ارقام در شرایط مزرعه پایدار نیستند. این بررسی با هدف ارزیابی توانایی باکتری های اندوفیت برنج در بهبود رشد گیاه و کنترل زیستی باکتری زانتوموناس اریزا پاتووار اریزا انجام گردید....

متن کامل

بررسی کاریولوژیک پنج رقم هیبرید نیشکر (.Saccharum officinarum L)

جنس ساکاروم (Saccharum) دارای سطح پلی پلوییدی بالا و آنیوپلوییدی فراوان است. این مطالعه برای تهیه اطلاعات سیتولوژیکی در مورد ارقام هیبریدی که در ایران کشت می شوند انجام شد. نوک ریشه های هر رقم ابتدا با محلول آلفا- برومونفتالن اشباع به مدت هشت ساعت در دمای 4 درجه سانتی گراد پیش تیمار شدند، سپس در محلول فیکساتیو 1:1 از اسید کرومیک 1%: فرمالدیید 10% به مدت 48 ساعت قرار داده شدند و جهت هیدرولیز از ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1  شماره 2

صفحات  45- 52

تاریخ انتشار 2015-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021