× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

بررسی الگوی متیلاسیون ژن TRADD در بیماران مبتلا به لنفوم هوچکین ویروس (EBV) مثبت

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: ویروس اپشتین بار یکی از عوامل آسیب رسان در لنفوم هوچکین شناخته شده این ویروس در سلول های رداشترنبرگ که بخشی از لنفومای هوچکین کلاسیک است، حضور می یابد. TRADD یک مولکول آداپتور ضروری و مسئول برقراری سیگنالینگ تشکیل پیچیده و القاء آپوپتوز، نکروز، فعال سازی NF-KB و MAP Kinase است هدف از این بررسی الگوی متیلاسیون ژن TRADD در بیماران مبتلا به لنفوم هوچکین ویروس EBV مثبت است. روش بررسی: این مطالعه از نوع مورد و شاهد می باشد. گروه مورد، شامل 80 نفر از افراد مبتلا به لنفوم هوچکین و گروه شاهد، نمونه حاشیه تومور افراد گروه مورد بود. برای تعیین کمیت و کیفیت DNA از دو روش اسپکتروفوتومتری و الکتروفورز بر روی ژل اگاروز استفاده شد. بررسی تغییر الگوی متیلاسیون ژن TRADD با استفاده از روش اواگرین و مقایسه ی نقطه ی ذوب با درجه تفکیک بالا یا تکنیک (HRM) صورت گرفت. یافته ها: در این بررسی 3/46% از زیرتایپ­ها نودولاراسکلروزیس،  25% میکس­سلولاریتی، 3/11% لنفوسیت غنی، 10% لنفوسیت تهی و 5/7%  نامشخص بودند. مقایسه تغییرالگوی هایپرمتیلاسیون ژن TRADD در نمونه های دارای ویروس با نمونه های فاقد ویروس به ترتیب  2/61% و  5/32% بود که تغییرات معنی داری را نشان داد، ارزیابی­اهمیت الگوی متیلاسیون ژن TRADD به تفکیک مرحله­بندی لنفوم ارتباط معنی­داری را بین لنفوم، گرید و مرحله های مختلف با حضور ویروسEBV نشان داد (05/0(p< نتیجه گیری: مطالعات حاضر نشان داد الگوی متیلاسیون ژن TRADD همراهی نزدیکی با عفونتهای ویروسی EBV دارد. بیماران مبتلا به EBV می توانند تاثیر بیشتری از تغییر رفتار ژن TRADD بگیرند که به بدرفتاری سلولهای ایمنی، و نهایتا لنفوم شود. زمینه و هدف: ویروس اپشتین بار یکی از عوامل آسیب رسان در لنفوم هوچکین شناخته شده این ویروس در سلول های رداشترنبرگ که بخشی از لنفومای هوچکین کلاسیک است، حضور می یابد. TRADD یک مولکول آداپتور ضروری و مسئول برقراری سیگنالینگ تشکیل پیچیده و القاء آپوپتوز، نکروز، فعال سازی NF-KB و MAP Kinase است هدف از این بررسی الگوی متیلاسیون ژن TRADD در بیماران مبتلا به لنفوم هوچکین ویروس EBV مثبت است. روش بررسی: این مطالعه از نوع مورد و شاهد می باشد. گروه مورد، شامل 80 نفر از افراد مبتلا به لنفوم هوچکین و گروه شاهد، نمونه حاشیه تومور افراد گروه مورد بود. برای تعیین کمیت و کیفیت DNA از دو روش اسپکتروفوتومتری و الکتروفورز بر روی ژل اگاروز استفاده شد. بررسی تغییر الگوی متیلاسیون ژن TRADD با استفاده از روش اواگرین و مقایسه ی نقطه ی ذوب با درجه تفکیک بالا یا تکنیک (HRM) صورت گرفت. یافته ها: در این بررسی 3/46% از زیرتایپ­ها نودولاراسکلروزیس،  25% میکس­سلولاریتی، 3/11% لنفوسیت غنی، 10% لنفوسیت تهی و 5/7%  نامشخص بودند. مقایسه تغییرالگوی هایپرمتیلاسیون ژن TRADD در نمونه های دارای ویروس با نمونه های فاقد ویروس به ترتیب  2/61% و  5/32% بود که تغییرات معنی داری را نشان داد، ارزیابی­اهمیت الگوی متیلاسیون ژن TRADD به تفکیک مرحله­بندی لنفوم ارتباط معنی­داری را بین لنفوم، گرید و مرحله های مختلف با حضور ویروسEBV نشان داد (05/0(p< نتیجه گیری: مطالعات حاضر نشان داد الگوی متیلاسیون ژن TRADD همراهی نزدیکی با عفونتهای ویروسی EBV دارد. بیماران مبتلا به EBV می توانند تاثیر بیشتری از تغییر رفتار ژن TRADD بگیرند که به بدرفتاری سلولهای ایمنی، و نهایتا لنفوم شود.  

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

Background : Hodgkin lymphoma is a type of immune system malignancies, constituting about 30% of all cases of lymphomas. It is divided into four subgroups based on histopathologic findings. Recent reports indicate that SDF1 chemokine plays a major role in the development, survival and metastasis of many cancers, including breast, prostate and pancreas. So far, its expression and especially re...

Introduction: Hodgkins lymphoma is a unique malignancy with unknown etiology .Curability and prognosis of Hodgkin,s disease (HD) depends on quickly early diagnosis .One of hypothesis proposed for the cause of this disease is Epstein- Barr virus infection and its activity in HD patients . Material and Methods:This case- control study was performed to determine the type and titers of antibodi...

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal" mso-tsty...

مقدمه: لنفوم هوچکین یک نوع بدخیمی سلول های سیستم ایمنی است و حدود 30% کل لنفوم ها را تشکیل می دهد. این بیماری براساس یافته های هیستوپاتولوژیک به چهار زیرگروه تقسیم می شود. گزارش های اخیر نشان می دهد که کموکاین sdf1 در رشد، بقا و متاستاز بسیاری از سرطان ها مثل سینه، پروستات و پانکراس نقش اساسی دارند اما تاکنون بیان آن و بویژه پذیرنده های آن یعنی cxcr4 و rdc1 در لنفوم هوچکین بررسی نشده است. لذا د...

Abstract Background: Hodgkin's lymphoma (HL) is a curable lymphoid malignancy. Different Immunohistochemical markers specially CD15 & CD30 are used to diagnose HL and differentiate it from other lymphomas including anaplastic large cell lymphoma (ALCL) regarding different reports on the frequency of immunoreactivity for these markers in the literature and lack of information in this regard...

Background: Diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) is the most common type of lymphoma. There are various types of DLBCL including immunoblastic and centroblastic. Epstein-Barr virus (EBV) is a member of Herpes virus family found in all human populations inducing different lymphoproliferative disorders. The role of EBV in the development of DLBCL is known. Multiple laboratory methods are availab...