بررسی امواج متناوب یون صوتی در پلاسمای الکترون – پوزیترون-یون با الکترونهای نافزونور و یونهای نسبیتی ضعیف(فروغ فرهادکیایی )

ثبت نشده
چکیده

در این مقاله با توجه به اهمیت امواج متناوب یون صوتی (سنویدالها) در پدیده های غیر خطی پلاسما، تشکیل این امواج و چگونگی انتشار آنها در غیاب میدان مغناطیسی در یک پلاسمای نسبیتی سه مولفه ایی الکترون-پوزیترون- یون بررسی شده است. این پلاسما از الکترونهایی با تابع توزیع نافزونور، پوزیترونهایی با تابع توزیع ماکسول- بولتزمن و یونهایی با شرایط نسبیتی ضعیف تشکیل شده است. در این مقاله برای شناخت رفتار و خصوصیات این امواج با استفاده از معادلات پایه و بکارگیری روش اختلال کاهشی معادله ی کورته وگ-ده وریز(KdV) برای این نوع  پلاسما بدست آمده است، که ضرایب غیر خطی و پاشندگی آن تحولات پتانسیل اختلالی مرتیه ی اول را توصیف می کند . با استفاده از پتانسیل سق دی اف و در نظر گرفتن جوابهای متناوب غیر خطی معادله ی KdV ویژگیهای این امواج در این نوع پلاسما توصیف شده است. در این پژوهش از میان پارامترهای مختلف، پارامترهایی چون نسبیتی بودن یونها و نافزونوری الکترونها روی دامنه و فرکانس امواج متناوب  مورد مطالعه واقع شده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی امواج غیر خطی یون صوتی با الکترونها و پوزیترونهای نافزونور در پلاسمای الکترون – پوزیترون-یون (فروغ فرهاد کیایی، داود درانیان *)

در این مقاله، باتوجه به اهمیت امواج یون صوتی در پدیده های غیر خطی پلاسما  ، ترکیبی از اثرات مربوط به پارامترهای پلاسمایی و تابع توزیع غیر ماکسولی نافزونورا بر امواج متناوب  غیر خطی یون صوتی(امواج  سنوئیدال) بررسی شده است . در این راستا با در نظرگرفتن پلاسما ی سه مولفه ایی الکترون- پوزیترون – یون که تابع توزیع غیر ماکسولی نافزونور به الکترونهاو پوزیترونهای آن نسبت داده شده است را در نظر گرفته و ...

متن کامل

جوابهای سالیتونی در پلاسمای سه مؤلفه‌ای یون - الکترون- پوزیترون

  In this paper, we first study the conditions for the existence of the solitonic solutions in ion-electron-positron plasma. Then we investigate the effect of increasing positron on the solitonic wave properties, We also consider the time evolution of these waves in passing through the boundaries of two plasma with different positron densities and different positron-electron temperature ratios.

متن کامل

بررسی سالیتون های یون-صوتی متراکم و رقیق در پلاسمای چند جزئی با یونهای منفی

انتشار سالیتون های یون-صوتی متراکم (مثبت) و رقیق (منفی) در یک سیستم پلاسمای چندجزئی شامل یونهای مثبت، منفی و الکترونها مورد بررسی قرار گرفته است. معادله ی کورته وگ-دوری (KdV) برای سیستم پلاسمای چندجزئی نوشته شد. سپس با استفاده از روش تجزیه آدومین (ADM) به حل معادله ی KdV پرداخته و جواب سالیتونی این معادله بدست آمد. همچنین تأثیر پارامترهای مختلف از قبیل غلظت یون منفی (r) و سرعت (ν) بر روی امواج ...

متن کامل

جوابهای سالیتونی در پلاسمای سه مؤلفه ای یون - الکترون- پوزیترون

در این مقاله ابتدا شرایط وجود جوابهای سالیتونی را در پلاسمای یون – الکترون - پوزیترون بررسی می کنیم. سپس به ارایه نتایج تاثیر افزایش پوزیترون روی مشخصات موج سالیتونی می پردازیم. همچنین پس از تحقیق پایداری جوابهای سالیتونی کم - دامنه تحول زمانی این امواج را در عبور از مرز دو محیط پلاسمایی که در چگالی پوزیترون یا نسبت دمای پوزیترون به الکترون متفاوت می باشند, بررسی می کنیم.

متن کامل

امواج سالیتونی الکترواستاتیک در یک پلاسمای الکترون-یون کاملاً نسبیتی

امکان وجود امواج سالیتونی الکترواستاتیک یون-صوتی در یک پلاسمای الکترون-یون کاملاً نسبیتی با استفاده از روش شبه پتانسیل سقدی اف بررسی شده است. یک مجموعهی کامل از معادلات هیدرودینامیکی کاملاً نسبیتی برای یک پلاسمای دو سیالی به منظور استخراج شبه پتانسیل در یک پلاسما شامل الکترون های داغ فوق نسبیتی و یون های سرد، بدست آمده است. با بکارگیری آنالیز عددی مشخص شده است که اگر سرعت سیال پلاسما از سرعت موج ...

15 صفحه اول

سالیتون در پلاسمای یون-الکترون-پوزیترون

اساس کار حل معادله غیر خطی پواسون در داخل پلاسمای یون-الکترون-پوزیترون است. ابتدا معادله پواسون را در داخل پلاسمای یون-الکترون-پوزیترون به دست می آوریم مشاهده می گرددکه معادله به دست آمده یک معادله دیفرانسیل غیر خطی است. با در نظر گرفتن جملات غیر خطی در معادله پواسون معادلاتkdv ظهور می کنند یا به عبارتی دیگر با در نظر گرفتن جملات غیر خطی سالیتون ظهور می کند. به طوری که اگر معادله پواسون فقط شام...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 9  شماره 33

صفحات  40- 50

تاریخ انتشار 2018-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021