بررسی امکان افزایش دقت تخصیص نیاز آبی در تهیه مدل شبیه‌سازی هیدرولیکی شبکه آب

نویسندگان

  • بیژن قهرمان استاد، گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
  • مجید نوری محمدیه دانشجوی دکترا، گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
  • کامران داوری استاد، گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
چکیده

تخمین نیاز آبی یکی از عوامل اساسی ایجاد خطا حین تهیه مدل‌های شبیه‌سازی هیدرولیکی شبکه آب است. روش‌های مختلفی برای این منظور وجود دارد که هر کدام محدودیت‌ها و مزایایی دارند. اگر اطلاعات GIS مصرف مشترکان موجود نباشد، می‌توان از روش‌های معمول مانند تیسن یا روش توزیع نیاز آبی بر اساس طول لوله در تخمین نیاز آبی شبکه استفاده کرد و اگر این اطلاعات ناقص باشد، می‌توان از روش‌های ترکیبی بهره برد. در این پژوهش روش ترکیبی SAWDDC برای تخصیص مکانی نیاز آبی شبکه با استفاده از اطلاعات اکسلی مصرف مشترکان پیشنهاد شد که در آن، مصارف بر اساس آدرس، گروه‌بندی شده و مصارف هر گروه به نزدیک‌ترین لوله اختصاص یافت. نتایج شبیه‌سازی مدل WaterGEMS با استفاده از این روش و روش‌های تیسن و LDM پس از واسنجی، با مقدار اندازه‌گیری شده در شبکه توزیع آب پهنه I1 شهر مشهد مقایسه شد. مقدار RMSE بین مقدار اندازه‌گیری شده و شبیه‌سازی شده فشار در روش‌‌های تیسن، SAWDDC و LDM به‌ترتیب 3/2، 9/0 و 4/1 تعیین شد که نشان می‌دهد در صورت وجود اطلاعات ناقص مصرف مشترکان و زمان کافی برای استفاده از آنها، روش SAWDDC دقت شبیه‌سازی را افزایش می‌دهد و اگر این اطلاعات موجود نباشد، روش LDM از روش تیسن دقیق‌تر است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

افزایش دقت شبیه‌سازی رواناب با کاربرد مدل WAPABA

مقاله حاضر با هدف افزایش دقت شبیه‌سازی رواناب با استفاده از مدل WAPABA و مقایسه کارایی آن با مدل SALAS در ایستگاه­های هیدرومتری شمال استان مرکزی برای سال آبی 90-89 انتخاب شده است. کاربست مدل­ها با استفاده از داده­های تاریخی مربوطه واسنجی شدند. سپس ارزیابی عملکرد هر یک از مدل‌ها با استفاده از معیارهای مختلف دقت سنجی (CE،RMSE،R2و MAE) انجام شد. برای محاسبه معیارهای کارایی از مقادیر شبیه­سازی­شده ...

متن کامل

تخصیص بهینه واحدهای اندازه‌گیری جریان در شبکه قدرت با هدف افزایش دقت در محل‌یابی هوشمند خطا

در این مقاله، روشی مبتنی بر حداقل اندازه‌گیری جریان برای محل‌یابی خطا در خطوط انتقال ارائه شده است. این روش، با تکیه بر تئوری تونن در شبکه و محاسبات اتصال کوتاه، نسبت‌های جریانی مناسب را برای طرح مسئله محل‌یابی خطا مورد بررسی قرار داده است. نسبت‌های جریانی مناسب با توجه به کم‌ترین وابستگی به تغییرات امپدانس‌های تونن موجود در ساختار شبکه استخراج می‌گردند. الگوریتم پیشنهادی، توسط سیستم جدول ارجاع...

متن کامل

بررسی عملکرد تحویل آب در شبکه آبیاری درودزن در دو نیاز آبی مختلف

در این پژوهش با هدف ارزیابی تحویل آب در شبکه آبیاری و زهکشی درودزن ، شاخص عملکرد شبکه شامل کفایت تحویل آب، بازده تحویل آب، عدالت توزیع آب، اعتمادپذیری تحویل آب و نسبت عملکرد تحویل آب محاسبه گردید. این شاخص ها در دو نوبت آبیاری و در 12 کانال درجه 3 اندازه گیری و بررسی شد. بررسی ها با دو رویکرد از لحاظ آب مورد نیاز شبکه بر اساس طراحی اولیه و در شرایط فعلی در کشت گندم انجام شد. از پارامترهای آماری...

متن کامل

مدل فازی شبیه‌سازی- بهینه‌سازی در تخصیص بارآلاینده

در این مقاله از یک مدل شبیه‌سازی- بهینه‌سازی به منظور بهینه‌سازی تخصیص بار آلایندة منابع نقطه‌ای استفاده شده است. در طی فرآیند تصمیم‌گیری تخصیص بار آلاینده، پارامترهای تصادفی موجود در سیستم و اهداف مبهم  منجر به عدم‌ قطعیتهایی در مدل می‌گردند. در این مقاله از مجموعه‌‌های فازی با تابع عضویت مناسب به منظور مواجهه با عدم قطعیتهای ناشی از مبهم بودن اهداف استفاده شده است. مدل فازی تخصیص بار آلاینده ...

متن کامل

بررسی عوامل مبهم در تخصیص آب شبکه آبیاری سد سیستان

در سیستم­های سنتی آبیاری، مدیریت نامناسب تخصیص آب سبب ضعف عملکرد شبکه آبیاری، افزایش تلفات و کاهش بهره­وری مصرف آب (CWP) می­شود .استفاده از مدل­های غیر خطی در کنار استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) می­تواند موجب تقویت مدیریت شبکه آبیاری در شرایط عدم قطعیت شود. هدف این پژوهش بررسی تخصیص بهینه آب و بررسی دلایل عدم افزایش بهره­وری مصرف آب در بخش­های مختلف شبکه توزیع آبیاری می­باشد. در این ر...

متن کامل

مقایسه عملکرد مدل‌های هیدرولیکی مختلف و ارائه مدل ترکیبی BMA به‌منظور شبیه‌سازی حرکت آب در خاک

تاکنون مدل­های هیدرولیکی مختلفی برای تعیین هدایت هیدرولیکی غیر­اشباع در خاک ارائه شده است، اما در تحقیقات اندکی توانایی این مدل­ها در شبیه­سازی نحوه حرکت آب در خاک ارزیابی شده است. لذا در مطالعه حاضر، عملکرد 5 مدل هیدرولیکی مختلف ارائه شده در مدل HYDRUS-2D ، از جمله مدل­های ون­گنوختن-معلم، ون­گنوختن اصلاح شده، کوسوگی، بروکس-کوری و دورنر در شبیه­سازی پروفیل رطوبتی آبیاری قطره­ای سطحی مورد ارزیاب...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 30  شماره 5

صفحات  61- 74

تاریخ انتشار 2019-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021