بررسی امکان سبز شدن و استقرار اولیه گونه‌های مرتعیEurotia ceratoides، Agropyron desertorum وSalsola arubusculiformisدر خاک زیراشکوب گیاه Salsola arbasculiformis Drob. در شرایط کشت گلدانی

ثبت نشده

چکیده

مطالعه گونه­های شورروی اطلاعات مفیدی درخصوص روش­های احیاء و مدیریت مناطق خشک و نیمه خشک در اختیار قرار می­دهد. در این پژوهش در شرایط کشت گلدانی، امکان سبز شدن بذر و رشد نهال سه گونه مرتعی Eurotiaceratoides، Agropyrondesertorum و Salsolaarubusculiformis در خاک تهیه شده از زیر تاج گیاه زالکچه (Sal.arubusculiformis) و خاک فضای باز مرتع بررسی شد. در طول دوره بهار تا پاییز 1391،  نمونه­های خاک از لایه سطحی و عمقی از زیرتاج گیاه زالکچه و فضای­باز مجاور آن تهیه گردید.نتایج نشان داد، سرعت سبزشدن و وزن­خشک گیاهچه بذر گیاه زالکچه در خاک زیراشکوب (به ترتیب 76/0 درصد و 094/0 گرم) و در خاک فضای باز(به‌ترتیب 13/1 درصد و 094/0 گرم) بود که تفاوت معنی­داری را نشان نداد. درگیاه Eu. ceratoidesوAg.desertorumدرصد سبز شدن و سرعت سبز شدن، طول ساقه­چه، وزن خشک گیاهچه و شاخص بنیه در خاک زیراشکوب نسبت به فضای باز کمتر بود. بطورکلی بر اساس نتایج این پژوهش در مراتع شهرستان گرمه اثرات منفی برگ‌های زالکچه بر نهال خود در زیراشکوب (توالی خودزا) توام با چرای شدید دام، جمعیت گیاه زالکچه را به شدت تهدید می­کند.

جستجوی کلمه کلیدی


برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 9 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

این تحقیق با هدف تعیین اثر حمایتی برخی گونه‌های گیاهی پرستار در یک مرتع تخریب یافته بر درصد استقرار و مراحل اولیه رشد دو گیاه مهم علوفه‌ای شامل علف گندمی بیابانی (Agropyron desertorum) و چاودار کوهی (Secale montanum) انجام شد. در این راستا 4 گونه کلاه میرحسن Acantholimon festucaceum (Jaub & Spach) Boiss، زول Eryngium bungeiBoiss، خارگونی Noaea mucronata (Forsk.) Aschers. و اسپندPeganumharmala L...

Management and control of poisonous and allelopathic plant species are from the main priorities for restoration of range and desert ecosystems. In a glasshouse experiment, seeds of Agropyron desertorum, a perennial forage grass, were sown within the soil media containing different proportion of shoots (0, 5% and 20%) and root powder, or soil taken from the under canopy of harmal plant. Experime...

مدیریت و کنترل گونه های سمی و آللوپات از اولویت های برنامه های احیای اکوسیستم های مرتع و بیابان است. در یک آزمایش گلخانه ای، بذر گونه مرتعی علف گندمی بیابانی در خاک حاوی نسبت های مختلفی (0، 5 و 20 درصد) از باقیماندۀ اندام هوایی، ریشه و خاک زیراشکوب گونۀ اسپند کشت شد. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با 6 تیمار و 4 تکرار انجام شد. درصد و سرعت جوانه زنی و خصوصیات مورفولوژیکی نهال علف گندمی بیابانی...

با توجه به حساسیت مختلف گونه‌های علف هرز به مواد آللوکمیکال گیاه اسپند، می­توان به کشف گونه‌های مقاوم به مواد بازدارنده این گیاه، در امر اصلاح و احیاء مناطق بحرانی مراتع کشور امیدوار شد. این تحقیق به­منظور تعیین توان آللوپاتی گیاه اسپند (Peganumharmala L.)  بر دو گونه مهم اصلاح مراتع (Agropyrondesertorum  وAgropyronelongatum) انجام شد. اثر نوع پودر (هوایی و زیرزمینی)،  نسبت (در پنج سطح 0 ، 5، 1...

اصلاح و احیاء مراتع تحت تأثیر شوری و قلیائیت، به‌دلیل شرایط خاص حاکم بر این گونه اکوسیستم‌ها، در اولویت کاری مسئولان اجرایی کشور قرار گرفته است. قدم اول در این امر شناسایی گونه‌های گیاهی مناسب با تأکید بر گونه‌های بومی، برای این مناطق می‌باشد، به‌طوری که ضمن استقرار مناسب، استعداد رشد و تولید را در شرایط عرصه مورد نظر داشته باشند؛ بنابراین در این تحقیق سازگاری چهار گونه گیاهی در قالب طرح بلوک‌ه...

Magnesium Concentration in Agropyron desertorum Fertilized with Mg and 1st H. F. Mayland and D. L. Grunes2 of humid pastures with N and K often increases the i id of tetany 3 4 nc ence ( , 4). Grass tetany, a Mg deficiency in ruminants, is responsible for large economic losses throughout temperate regions. Significant livestock losses occur in the semiarid western United States primarily when l...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود