بررسی امکان کشت درون شیشه‌ای سه گونه قارچ میکوریز آربسکولار

نویسندگان

  • اشرف اسمعیلی زاد کارشناس ارشد موسسه تحقیقات خاک و آب کشور
چکیده

مهمترین محدودیت برای بکارگیری وسیع همزیستی میکوریزی در اراضی زراعی و باغی، طبیعت همزیست اجباری بودن این قارچ­ها می­باشد که تولید صنعتی مایه تلقیح این قارچ­ها را تاکنون با مشکل مواجه نموده است. برای فائق آمدن بر این مشکل روش­های مختلفی از جمله هیدروپونیک، آئروپونیک و کشت همزمان ریشه و قارچ ارائه گردیده است. هریک از این روش­ها،توانائی­ها و محدودیت­هایی برای تکثیر این نوع قارچ­ها را دارا می­باشد. هدف از انجام این تحقیق بررسی کارایی روش کشت درون شیشه­ای ریشه­های القایی برای تکثیر گونه­های مختلف قارچ­های میکوریز آربسکولار است. بدین منظور در ابتدا با استفاده از سه سویه Agrobacterium rhizogenes و دیسک‌های استریل هویج، تلاش شد تا ریشه­های القایی مورد نیاز برای تکثیر قارچ­های میکوریزی تهیه گردد. نتایج اولیه نشان داد که ریشه­های القایی در بافت گیاهی هویج تشکیل گردید. این ریشه­ها برای انجام مرحله بعدی مورد استفاده قرار گرفتند. اسپورهای سه گونه از قارچ­های میکوریزی به نام­های Glomus intraradices ،Glomus etunicatum و Glomus mosseae در مجاورت ریشه گیاه سورگم در طی یک دوره چهار ماهه تکثیر شده و پس از جداسازی از خاک با استفاده از آنتی بیوتیک­های استرپتومایسین سولفات و جنتامایسین سولفات ضدعفونی سطحی و در شرایط کاملاً استریل در مجاورت راس ریشه­های القایی حاصل از دیسک هویج بر روی محیط کشت M medium قرار داده شدند. پس از برقراری رابطه همزیستی بین دو ارگانیسم، برای تکثیر همزمان، ریشه­های همزیست شده با قارچ به ظروف شیشه­ای 250 میلی لیتری حاوی 100 میلی لیتر محیط کشت M medium منتقل گردیدند. پس از گذشت 8 هفته محتویات ظروف شیشه­ای از محیط کشت جداسازی و تعداد اسپورهای تشکیل شده در آنها شمارش گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که اولاً ریشه­های القایی تشکیل شده به خوبی در محیط کشت سنتز شده رشد کرده و پایداری ژنتیکی خود را حفظ نمودند و همچنین مشخص گردید که روش کشت درون شیشه­ای بر اساس مواد و روش­های بکار گرفته شده در این پژوهش مناسب برای تکثیر دو قارچ G. intraradices و G.etunicatum می­باشد، لیکن قارچ  G.mosseae در این روش تکثیر اسپورزایی نکرد و برای تکثیر آن توصیه می­شود یا تغییراتی در روش بکار گرفته شده اعمال گردد و یا از روش­های دیگری مثل هیدروپونیک و آئروپونیک استفاده گردد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی امکان کشت درون شیشه ای سه گونه قارچ میکوریز آربسکولار

مهمترین محدودیت برای بکارگیری وسیع همزیستی میکوریزی در اراضی زراعی و باغی، طبیعت همزیست اجباری بودن این قارچ­ها می­باشد که تولید صنعتی مایه تلقیح این قارچ­ها را تاکنون با مشکل مواجه نموده است. برای فائق آمدن بر این مشکل روش­های مختلفی از جمله هیدروپونیک، آئروپونیک و کشت همزمان ریشه و قارچ ارائه گردیده است. هریک از این روش­ها،توانائی­ها و محدودیت­هایی برای تکثیر این نوع قارچ­ها را دارا می­باشد. ...

متن کامل

بهینه‌سازی القا و تثبیت ریشه‌های مویین هویج به‌منظور کشت درون شیشه‌ای قارچ‌های میکوریز آربوسکولار

هدف از این پژوهش، بهینه‌سازی شرایط القای ریشه مویین هویج با استفاده از ریشه و دمبرگ درون‌شیشه‌ای و همچنین دمبرگ و ساقه گلخانه‌ای به منظور کشت درون شیشه‌ای قارچ‌های میکوریز آربوسکولار می‌باشد. بذرهای هویج پس از ضدعفونی، در محیط کشت MS و گلدان کشت شدند. ریشه و دمبرگ درون‌شیشه‌ای چهار هفته‌ای و دمبرگ و ساقه گلخانه‌ای سه ماهه با استرین‌هایMSU، 15834 و A4 باکتری Rhizobium rhizogenes مایه‌زنی و در مح...

متن کامل

اثر قارچ میکوریز آربسکولار و تنش خشکی بر برخی خواص فیزیکی، مکانیکی و میزان گلومالین خاک تحت کشت ارزن مرتعی

سابقه و هدف: تپه‌های شنی بخش زیادی از بیابان‌های مناطق خشک و نیمه خشک را در بر می‌گیرند و مشکلات عمده در این خاک-های درشت‌بافت ازجمله کمی مواد آلی، شن زیاد، ناپایدار بودن خاکدانه‌ها، باعث گردیده تا استفاده از این خاک‌ها با محدودیت روبرو شود. قارچ‌های میکوریز آربسکولار با ترشح ماده گلیکوپروتئینی بنام گلومالین نقش بسزایی در بهبود ساختمان خاک و مقاومت خاکدانه‌ها دارند. این قارچ‌ها با افزایش مقاومت...

متن کامل

بررسی کشت درون شیشه‌ای گل راعی بومی ایران (Hypericum perforatum)

گل راعی(Hypericum perforatum) متعلق به خانواده Hypericaceae، یک گیاه دارویی مهم است که مواد موثر آن یعنی هیپریسین و هیپرفورین دارای خواص مهمی مانند خاصیت ضد افسردگی، ضد ویروس و ضد باکتری می‌باشند و در صنایع دارویی کاربرد فراوانی دارند. دلیل توجه به جنبه‌های مختلف کشت بافت گیاهان دارویی، بهینه نمودن این روشها به عنوان ابزار مهم جهت مطالعات بعدی مربوط به عوامل موثر در بیوسنتز متابولیت‌های ثانویه ...

متن کامل

تکثیر درون شیشه‌ای گونه اوجا (Ulmus carpinifolia)، از طریق کشت جوانه

با توجه به رو به انقراض بودن پایه‌های نارون در جنگلهای شمال ایران، به دلیل آلوده شدن به بیماری موسوم به مرگ نارون و این احتمال که بعضی از پایه‌های باقیمانده از نظر ژنتیکی مقاوم به بیماری شده باشند، تکثیر غیرجنسی پایه‌های مسن از طریق کشت بافت می‌تواند به تکثیر و حفاظت پایه‌های مقاوم به بیماری کمک نماید. از طرف دیگر، با استفاده از کشت بافت جوانه از پایه‌های نخبه مورد نظر، جهت حصول به درختان برتر ...

متن کامل

بهینه‌سازی تیمارهای سترون‌سازی جهت کشت درون شیشه‌ای دو گونه مختلف درخت توس (‏Betula sp‏)‏

توس (‏Betula sp‏) از گونه¬های رو به انقراض ایران بوده و زادآوری طبیعی آن در جنگل¬های شمال کشور بسیار اندک می¬باشد. ‏مشکلات مربوط به زادآوری و جوانه زنی طبیعی بذر آن و آلودگی¬های همراه بذور اهمیت استفاده ‏از کشت¬های درون شیشه را در جهت حفظ، بقا و اصلاح آن¬ها دو چندان کرده است. بدین منظور کشت بافت دو گونه از جنس ‏توس از طریق ریزنمونه بذری مدنظر قرار گرفت. بذور گونه ‏litwinowii‏ ‏B.‎‏ از منطقه جنگ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2  شماره 1

صفحات  33- 41

تاریخ انتشار 2014-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021