بررسی امکان کنترل بیولوژیک بیماری سیاهک پنهان معمولی گندم توسط برخی ازجدایه های سودوموناس

نویسندگان

  • حسن رضا اعتباریان
  • غلام خداکرمیان
  • محمد ترابی
  • پژمان خدایگان
چکیده

چهارصد جدایه باکتری از خاک ناحیه ریزوسفر گندم جدا و بر اساس قدرت آنها در ممانعت از تندش تلیوسپورهای نژادL10 قارچ ‍Tilletia laevis مورد ارزیابی قرار گرفتند. تعداد 17 جدایه نماینده گروههای مختلف آنتاگونیستی در آزمایشات گلخانه‌ای مورد استفاده قرار گرفت. در بررسیهای آزمایشگاهی، قدرت آنتاگونیستی جدایه‌ها در محیط مایع و جامد، بر مبانی تولید مواد فرار گازی، آنتی بیوتیک، سیدروفور و توانائی رشد جدایه‌ها در حضور سم کاربوکسین - تیرام ارزیابی شد. جدایه‌های باکتریائی با روش‌های معمول باکتری شناسی تا حد گونه شناسائی شد و سپس آزمایشهای گلخانه‌ای برای بررسی اثر باکتریهای آنتاگونیست به همراه تیمار پودر شیر کم چربی علیه بیماری سیاهک پنهان معمولی گندم انجام شد. نتایج نشان داد که متابولیتهای مترشحه جدایه‌هایPseudomonas fluorescens bio I B9,P.fluorescens bioIII D22, P.putida bioA E16 P.fluorescens bioV D23, , ,P.fluorescens bioV E2 توانائی کاهش درصد جوانه‌زنی تلیوسپورها را داشتند. جدایه‌های P.fluorescens bioIII D22وP.fluorescens bio I B9 با تولید مواد فرار ممانعت کننده، از تندش تلیوسپور جلوگیری کردند. در آزمایش تولید سیدروفور جدایه‌های E16 P.putida bioA و P.fluorescens bioV E2 با تولید سیدروفور، دارای خواص بازدارندگی از رشد بودند.در بررسیهای گلخانه‌ای جدایه P .fluorescens bioIII D22 دارای توان قابل ملاحظه‌ای در کاهش درصد آلودگی بوته‌های گندم بود. پودر شیر در کلیه تیمارها به عنوان بستری مناسب برای فعالیت جدایه‌های آنتاگونیست عمل نمود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

کنترل بیماری سیاهک پنهان معمولی گندم با استفاده از آرد خردل، جدایه‌های Trichoderma و مواد بیولوژیک

Recent studies have shown the controlling effects of Trichoderma species and extract of a few plant species of the Brassicaceae family on some phytopathogenic fungi. In this study, using a completely randomized blocks design in the field, controlling effect of biological agents comprising mustard flour, Trichoderma koningii T18, T. virens T59, T. brevicompactum T30, T. harzianum T56, mixture of...

متن کامل

کنترل بیماری سیاهک پنهان معمولی گندم با استفاده از آرد خردل، جدایه‌های Trichoderma و مواد بیولوژیک

Recent studies have shown the controlling effects of Trichoderma species and extract of a few plant species of the Brassicaceae family on some phytopathogenic fungi. In this study, using a completely randomized blocks design in the field, controlling effect of biological agents comprising mustard flour, Trichoderma koningii T18, T. virens T59, T. brevicompactum T30, T. harzianum T56, mixture of...

متن کامل

ارزیابی الگوی کلونیزاسیون ریشه گندم در کنترل بیولوژیک بیماری پاخوره توسط سودوموناس¬های فلورسنت

سودموناس­های فلورسنت با تولید طیف وسیعی از آنتی­بیوتیک­های ضد­قارچی و قابلیت بالای کلونیزاسیون ریشه در زمان و مکان مناسب، به عنوان کارآمدترین عوامل بیوکنترل برای بیماری­های ریشه شناخته می­شوند. در این تحقیق الگوی کلونیزاسیون چهار استرین از Pseudomonas  fluorescens در زمان­های 5، 12 و 21 روز پس از کاشت بذور آغشته به استرین­­­هــا در گلدان­های 800 گرمـی حـاوی مخلــوطــی از خـاک باغبــانی و 8% این...

متن کامل

واکنش ژنوتیپ‌های امیدبخش گندم نان آبی نسبت به بیماری سیاهک پنهان معمولی گندم (Tilletia laevis)

به منظور ارزیابی واکنش لاین‌های امیدبخش گندم نان به بیماری سیاهک پنهان معمولی گندم،‌ تعداد 20 ژنوتیپ از اقلیم معتدل، 14 ژنوتیپ از اقلیم سرد، 20 ژنوتیپ از اقلیم گرم و مرطوب شمال و 20 ژنوتیپ از اقلیم گرم و خشک جنوب به همراهی شاهد حساس در دو فصل زراعی 83-1381 در کرج و کرمانشاه در طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار برای لاین‌های هر اقلیم مورد بررسی قرار گرفتند. برای دستیابی به آلودگی یکنواخت از آ...

متن کامل

واکنش ارقام تجاری گندم آبی به بیماری سیاهک پنهان معمولی با عامل

در سال های زراعی 1379 تا 1383 واکنش 50 رقم تجاری گندم نسبت به بیماری سیاهک پنهان معمولی گندم (Tilletia laevis) در کرج بررسی گردید (سال 1379 تعداد ده رقم و تکرار آزمایش در سال 1380، سال 1381 تعداد بیست رقم و تکرار در سال 1382 و سال 1382 تعداد بیست رقم دیگر و تکرار در سال 1383 (بدون احتساب شاهد). آزمایش به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار و با آلودگی مصنوعی بذر به میزان 005/0 وزنی با اسپ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 37  شماره 7

صفحات  -

تاریخ انتشار 2006-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023