× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

بررسی انتقال نیترات از پساب تصفیه شده فاضلاب شهری به‌منظور استفاده مجدد از پساب برای کشت‌ ذرت علوفه‌ای (مطالعه موردی: تصفیه‌خانه فاضلاب نیشابور)

نویسندگان

  • امین علیزاده استاد، گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
  • حسین انصاری استاد، گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
  • علیرضا فرید حسینی دانشیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
  • محمد طاهری دانشجوی دکترای رشته آبیاری و زهکشی، واحد بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد،‌ ایران

چکیده

با وجود این که آبیاری با پساب سبب تقویت خاک و رشد محصولات می‌شود، ولی نشت نیترات ناشی از تلفات زیرسطحی بر کیفیت آب‌های زیرزمینی تأثیرگذار است. این پژوهش به‌منظور بررسی انتقال نیترات از زمین‌های تحت کشت ذرت علوفه‌ای که با پساب تصفیه‌خانه فاضلاب شهر نیشابور آبیاری می‌شوند، در سال زراعی 94-1393 انجام شد. داده‌های مورد بررسی به‌صورت گلدانی بر اساس کشت ذرت در شرایط یکسان جمع‌آوری شد و در قالب طرح بلوکی کاملاً تصادفی در دو فاکتور اصلی آبیاری با پساب فاضلاب تصفیه شده و آبیاری با آب معمولی در چهار سطح 100 درصد ظرفیت آبیاری و 80 درصد ظرفیت آبیاری برای دو دوره آبیاری 8 و 10 روزه و 3 تکرار انجام شد. نتایج این پژوهش نشان داد که سطوح آبیاری و دوره‌های آبیاری در جذب مقدار نیترات توسط گیاه ذرت تأثیرگذار است. مقایسه مقدار نیتروژن در پساب فاضلاب تصفیه شده و آب معمولی قبل و بعد از آبیاری گواه این موضوع است که جذب نیترات در گیاه، اندک و زیر حد استاندارد است و این موضوع برای سلامت استفاده‌کنندگان علوفه‌ای در زنجیره غذایی تأثیر معنی‌داری ندارد. همچنین میانگین غلظت نیترات پساب تصفیه شده پس از آبیاری (آب زهکشی) 28/64 میلی‌گرم در لیتر و میزان نیترات موجود در خاک آبیاری شده در لایه زیرین خاک 6/58 میلی‌گرم بر کیلوگرم بود. آبیاری با پساب تأثیری در افزایش مخاطرات بهداشتی برای گیاه ذرت و خاک ندارد، ولی خطر زیادی در آلودگی منابع آبی منطقه به نیترات در بر خواهد داشت.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

  علی سلیمانی [1] ، پیام نجفی [2] و حمید‌رضا لارابی [3]   1 - استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان   صندوق پستی158 - 81595، پست الکترونیک : a_Soleymani@khuisf.ac.ir   2 - استادیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، صندوق‌پستی158 - 81595، پست الکترونیک: p_najafi@khuisf.ac.ir   3 – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشت...

زمینه و هدف: تعیین کیفیت پساب تصفیه خانه شهری جهت استفاده مجدد و یا دفع همواره با اهمیت بوده و بدین منظور آزمایشات گوناگونی صورت می گیرد. تدوین شاخص کیفی پساب  تصفیه شده شهری امکان بررسی سریع و آسان جهت انتخاب بهترین گزینه استفاده مجدد و دفع پساب را فراهم می کند. بدین منظور  شناخت پارامترهای کیفی مهم و موثر و تعیین میزان اهمیت هر پارامتر با توجه به کاربری پساب مورد نظر امری ضرو...

با توجه به مشکل کمبود آب در کشور ما و به خصوص در نقاط کویری نظیر استان یزد که به دلیل قرار گرفتن در فلات مرکزی ایران دارای آب و هوای بیابانی و نیمه بیابانی است، تأمین آب در حال حاضر از اهمیت فراوانی برخوردار است. در چنین شرایطی، استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده می‌تواند به عنوان یکی از راه‌های غلبه بر مشکل کم آبی تلقی شود و لذا با توجه به همین مسئله و جلوگیری از هدر دادن منابع طبیعی و تخریب محی...