بررسی انگیزه تحصیلی و عوامل مرتبط با آن از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

نویسندگان

  • حکیم, اشرف السادات گروه مامائی، دانشکده پرستاری و مامائی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
  • عظیمی, نسرین گروه آمار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
  • قالوندی, حسین دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
  • لطیفی, سید محمود ، دانشکده پرستاری و مامائی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.
چکیده

  مقدمه: در میان عوامل متعدد و گوناگون فردی و محیطی تأثیرگذار بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان، انگیزش نقش برجسته و بلکه مهمتری را ایفا می نماید . شناخت انگیزه تحصیلی مدرس را در انتخاب مناسب تدابیر و فعالیت های یاددهی و یادگیری و تعامل اثربخش با فراگیران و در نهایت افزایش اثربخشی تدریس یاری می نماید . هدف این مطالعه بررسی میزان انگیزه تحصیلی و عوامل موثر بر آن در دانشجویان پرستاری بود.   روش­ ها: در این مطالعه توصیفی-تحلیلی تعداد 155نفر از دانشجویان پرستاری، به روش سرشماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها فرم مشخصات فردی و پرسشنامه محقق ساخته انگیزه که دارای 4 بعد انگیزه‌های فیزیولوژیک اولیه- ثانویه، روانی- اجتماعی، معنوی و آموزشی بود. پایایی پرسشنامه از طریق آزمون آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت (86/0= α ). درنهایت داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آمار توصیفی، آزمون­های همبستگی پیرسون، اسپیرمن، t مستقل و multiple response مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.   یافته­ ها: نتایج نشان داد که میانگین و انحراف معیار انگیزه تحصیلی دانشجویان 2/19 ± 3/86 بود و 7/50 درصد از دانشجویان دارای انگیزه تحصیلی بالاتر از میانگین بودند. در بعد معنوی 6/60 درصد و در بعد روانی- اجتماعی 7/49 درصد از دانشجویان نمرات بالاتر از میانگین داشتند. بین انگیزه و ترم تحصیلی ارتباط معکوس و معنی­داری آماری مشاهده‌شد (007/0= P ، 21/0- = r ). همچنین ارتباط معنی­داری آماری میان تاهل و انگیزه تحصیلی دیده شد ( 01/0 > P ). بیشترین عواملی که در افزایش انگیزه ‌تحصیلی دانشجویان تاثیر داشتند به ترتیب: نائل شدن به خدمت به همنوع (6/71 درصد )، فراهم سازی موقعیت‌های بیشتر برای کمک به خانواده (7/69 درصد) و دستیابی به یک زندگی شرافتمندانه (8/65 درصد ) بودند. عواملی همچون امور محوله سطح پائین به دانشجویان در بالین (4/59 درصد )، دیدگاه پزشکان (6/51 درصد)، دیدگاه جامعه (3/50 درصد) و نحوه برخورد پزشکان (3/50 درصد) نیز به عنوان مهم­ترین عوامل کاهش‌دهنده انگیزه تحصیلی مشخص گردیدند.   نتیجه­ گیری: نتایج نشان داد انگیزه‌تحصیلی دانشجویان در حد متوسط بوده و میزان انگیزه با افزایش سنوات تحصیلی کاهش می‌یابد. به نظر می­رسد با اصلاح دید جامعه و تیم درمانی بتوان سبب ارتقاء انگیزه در دانشجویان پرستاری گردید.   

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی شیوع افسردگی و برخی عوامل مرتبط با آن در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

مقدمه : سلامت روان یکی از مهم ترین شاخصه های سلامت و بهداشت یک جامعه قلمداد می گردد. در میان اختلالات روانی شایع در جوامع افسردگی یکی از شایع ترین بیماری های اعصاب و روان است که همه گروه ها و رده های جامعه را در بر می گیرد.افسردگی یک بیماری شایع ، ناتوان کننده و به طور بالقوه تهدید کننده زندگی است که مانع پیشرفت و اعتلای فرد شده و از توانایی انجام اعمال و وظایفی را که بر عهده وی می باشد جلو...

متن کامل

بررسی شیوع افسردگی و برخی عوامل مرتبط با آن در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

مقدمه : سلامت روان یکی از مهم ترین شاخصه های سلامت و بهداشت یک جامعه قلمداد می گردد. در میان اختلالات روانی شایع در جوامع افسردگی یکی از شایع ترین بیماری های اعصاب و روان است که همه گروه ها و رده های جامعه را در بر می گیرد.افسردگی یک بیماری شایع ، ناتوان کننده و به طور بالقوه تهدید کننده زندگی است که مانع پیشرفت و اعتلای فرد شده و از توانایی انجام اعمال و وظایفی را که بر عهده وی می باشد جلوگیری...

متن کامل

رویکردهای مطالعه و یادگیری دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

مقدمه: استفاده مناسب از رویکردهای مطالعه و یادگیری در بهبود عملکرد تحصیلی و پیشرفت دانشجویان از اهمیت شایانی برخوردار است. هدف این پژوهش تعیین وضعیت استفاده از رویکردهای مطالعه و یادگیری دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بوده است. روش: این مطالعه توصیفی بر روی 165 نفر از دانشجویان انجام شد. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه رویکردها و مهارت‌های مطالعه دانشجویان (Appr...

متن کامل

بررسی انگیزه تحصیلی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

Introduction: Motivation is one of the most important issues affecting academic achievement. This study was designed to assess the degree of educational motivation and their related factors in students of Shahrekord University of Medical Sciences. Methods: In this in analytical cross-sectional study 261 students studying in Shahrekord University of Medical Science during 2014-2015 educational ...

متن کامل

بررسی افت تحصیلی و برخی عوامل مرتبط با آن از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مقدمه: افت تحصیلی یکی از مشکلات آموزشی دانشکده­ های گروه پزشکی است. شناخت بیشتر ابعاد این پدیده می ­تواند به ارائه راه ­های پیشگیری از آن بیانجامد. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی افت تحصیلی و عوامل مرتبط با آن از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان بود. روش ها: : در این مطالعه توصیفی - مقطعی که در سال 1394 انجام گرفت. 310 نفر از دانشجویانی­که حداقل یک­سال تحصیلی را در دانشگاه علوم پزشکی ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 7  شماره 1

صفحات  35- 44

تاریخ انتشار 2015-04

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021