بررسی انگیزه های شرکت کنندگان در ورزش های همگانی در فضاهای روباز

نویسندگان

  • سید امیر تقوی تکیار کارشناس ارشد تربیت بدنی
  • فرهاد رحمانی نیا استاد دانشگاه گیلان
چکیده مقاله:

هدف این تحقیق, بررسی انگیزه های شرکت افراد در ورزش های همگانی شهر رشت بود. در 8 ایستگاه ورزش همگانی، 3000 نفر به تمرین و ورزش می پرداختند که 700 نفر به عنوان نمونة آماری تحقیق انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامة محقق ساخته و حاوی 30 سؤال بسته بود که 5 انگیزة اصلی شرکت در ورزش همگانی و دیگر دلایل شخصی را با مقیاس پنج ارزشی لیکرت اندازه گیری می کرد. پس از نظر خواهی تخصصی در مورد روایی، اعتبار پرسشنامه در مطالعة راهنما و با استفاده از آزمون آلفا کرونباخ تأیید شد (95/0=r). کلیة پرسشنامه ها در حضور محقق تکمیل و پس از 30 دقیقه جمع آوری شد و یافته های تحقیق با استفاده از آزمون t، ANOVA (آزمون تعقیبی LSD و آزمون همبستگی اسپیرمن) در سطح 05/0 P? تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که انگیزة کسب سلامتی و آمادگی جسمانی، لذت و نشاط از دیدگاه آزمودنی ها در اولویت اول و پس از آن نیز انگیزة بهبود روابط شغلی و زندگی، پیشگیری و درمان بیماری ها و تعامل اجتماعی قرار دارند. زنان در تمامی انگیزه ها، امتیاز بیشتری از مردان کسب کردند و افراد متأهل نیز فقط دلایل شخصی بیشتری برای شرکت در این فعالیت ها داشتند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

سرمایه فرهنگی شرکت کنندگان در ورزش همگانی (سیاستگذاری و راهکارها)

سرمایه فرهنگی از مهم ترین متغیر های فرهنگ بوده و هدف پژوهش حاضر، شناخت سرمایه فرهنگی شرکت کنندگان در ورزش همگانی است. روش تحقیق، توصیفی ـ زمینه یابی و جامعه آماری آن، همه مردان و زنان شرکت کننده در ورزش های همگانی شهر تهران بودند که از این میان 659 نفر به صورت تصادفی خوشه ای نمونه گیری شدند. در این تحقیق، سرمایه فرهنگی را متغیر های میزان مطالعه و سطح تحصیلات شرکت کننده، همسر و فرزند تشکیل می ده...

متن کامل

وضعیت اجتماعی – اقتصادی شرکت کنندگان در ورزش همگانی کلان شهرها (سیاست ها، راهکارها و شاخص های کنترل)

برنامه‌ریزی و کنترل دو تیغۀ قیچی توصیف شده ­اند. ازاین‌رو شناخت وضعیت اجتماعی- اقتصادی شرکت‌کنندگان به‌منظور برنامه ­ریزی علمی و تعیین شاخص­ های ارزیابی عملکرد برای کنترل مناسب ضرورت می­ یابد. هدف، شناخت وضعیت اجتماعی- اقتصادی شرکت‌کنندگان در ورزش همگانی، روش تحقیق توصیفی– زمینه­ یابی و جامعۀ آماری تمامی شرکت‌کنندگان در ورزش­ های همگانی شهر تهران بودند. در این پژوهش، وضعیت اجتماعی- اقتصادی را م...

متن کامل

مقایسة کیفیت زندگی بانوان شرکت کننده و غیر شرکت کننده در ورزش های همگانی

هدف از پژوهش حاضر مقایسة کیفیت زندگی زنان شرکت­ کننده و غیر شرکت­ کننده در ورزش ­های همگانی است. جامعة آماری تحقیق بانوان بیست تا شصت سالة شهر سرپل ذهاب و تعداد آنان نامحدود است. تعداد آزمودنی­ ها براساس فرمول کوکران برای جامعه نامحدود سیصدوهشتادوچهارنفر تعیین شد. بر این ­اساس سیصدوهشتادوچهارنفر از بانوان شرکت­کننده در ورزش­های همگانی  به طور تصادفی برای نمونة گروه تجربی و به همین­ تعداد از بان...

متن کامل

تحلیل انگیزه مشارکت در فعالیت های ورزش همگانی از دیدگاه مردان و زنان شهر یزد

Introduction: Exercise is an organized phenomenon that can be evaluated in various aspects. An important aspect of it is its universal and sense of public port, considering the important role of public sport on the health, social and economic aspects of the society; it was aimd to perform the study to analyze the participation motivation of male and female in Yazd City in the universal sports. ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 1  شماره 2

صفحات  5- 23

تاریخ انتشار 2009-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023