× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

بررسی اپیدمیولوژیک بیماری های کودکان زیر یک سال تهرانی1

نویسندگان

  • غلامرضا بابایی,
  • پروین عزیزی,

چکیده

Infant mortality and morbidity present important challenges to those concerned with community health. We did this research to study epidemiology of diseases of infancy in city of Tehran. During 15 days, of 6395 deliveries in Tehran hospitals a cohort of 6267 live births entered this study. Follow up data were gathered in 1st, 3rd, 6th and 12th months of birth. In this period, 5382 occurrence of disease were reported. The most frequent were cardiopulmonary (52.3%) and Gastrointestinal (26.6%) diseases. Most of the events were seen in 6-12 months age group (30.5%). The lowest frequencies of infant diseases were seen in 19-35 years of maternal age (15.3%), as compared with >35 (35.4%) and <19 (49.3%) groups. Mortality ratio was 32/1000 live birth (198 death). The most common causes of death were cardiopulmonary (38%), infectious (21%) and gastrointestinal (18%) diseases. Control of infectious disease, development of educational programs for breast feeding and planning of proper age and interval of pregnancy are effective measures for reducing infant mortality and morbidity.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

Background & Objectives: Successful breastfeeding is the result of right patterns of breastfeeding. This research aimed to study the patterns of breastfeeding in infants in Ray health centers.Methods & Materials: This is a descriptive study. The cluster random sampling (CRS) technique was used to select 400 mothers who had children under one year. Data were gathered using a questionnaire. Valid...

زمینه و هدف: هر ساله میلیونها کودک به دنبال حوادث جان خود را از دست میدهند؛ لذا پر واضح است که کودکان گروهی آسیبپذیر برای حوادث بوده و باید راهبردهای مناسبی جهت پیشگیری از حوادث برای آنان فراهم گردد و این مهم میسر نخواهد شد مگر با شناخت الگوهای اپیدمیولوژیک حوادث. نظر به اهمیت دستیابی به این شناخت، پژوهش حاضر با هدف تعیین ویژگیهای حوادث در کودکان شهرستان فسا و معطوف نمودن توجه مسئولین بهداشتی ب...

سابقه و هدف: ریفلاکس وزیکواورترال و به دنبال آن عفونت ادراری از عوامل موثر در آسیب کلیه، بخصوص در کودکان با سن پایین می باشد. این مطالعه به منظور بررسی احتمال بهبودی خودبخودی ریفلاکس وزیکواورترال با درجات بالا در شیرخواران کمتر از یک سال انجام شد. مواد و روش­ها: در این مطالعه تحلیلی که در بیمارستان کودکان امیرکلا انجام شد،کلیه کودکان زیر یک سال با درجه بالای ریفلاکس وزیکواورترال (III-V) حداقل د...

Introduction: Evaluation of health care services is an essential step in improving health care quality and without it such an improvement could not be achieved. Material and Methods: In this descriptive study, parent’s satisfaction of child’s health care in the health and treatment centers affiliated to Tehran University of Medical Sciences was evaluated. Four hundred parents who had attended 2...

‏زمینه و هدف:تغذیه با شیر مادر و موفقیت آن تحت تأثیر الگوی صحیح شیردهی قرار دارد. به همین دلیل این مطالعه ‏به بررسی الگوی شیردهی در کودکان زیر یک سال تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شبکه بهداشت ‏ودرمان شهرستان ری پرداخته است.‏روش بررسی: این مطالعه توصیفی است. انتخاب نمونه ها با روش تصادفی خوشه ای انجام گرفته که ‏شامل 400 مادر دارای کودک زیر یک سال می باشد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده که ا...

Background & Objectives: Convulsion is the most common pediatric neurological problem that requires special attention in this group. The purpose of this study was to determine the frequency of seizures and to evaluate its risk factors in children in Bandar Abbas, IranMethods: A retrospective study was conducted on 222 children with seizures admitted to children hospital during 2008. Result...