× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

بررسی اپیدمیولوژیک مسمومیت دارویی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان رازی اهواز در سالهای 1387-1383

نویسندگان

  • جعفری, مرضیه
  • ظفری, جابر
  • فرنام, مهزاد

چکیده

مقدمه: با توجه به اینکه امروزه مسمومیت‌های شیمیایی و دارویی از مشکلات عمده در سرتاسر دنیا محسوب می‌شود و مطالعات متعدد در ایران نیز شیوع بالای آن را نشان می‌دهد، این مطالعه با هدف بررسی اپیدمیولوژیک مسمومیت دارویی در بیمارستان رازی اهواز انجام گرفته است. روش انجام مطالعه: این مطالعه به صورت یک تحقیق مقطعی انجام شد که در آن پرونده 1007 بیمار مسموم مورد بررسی قرار گرفت و پس از تکمیل فرم جمع‌آوری داده‌ها، داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری spss تحلیل شدند. یافته‌ها: 7/46% جمعیت مورد مطالعه را زنان و 3/53% را مردان تشکیل می‌دادند که اکثر افراد (2/64%) در گروه سنی 30-15 سال قرار داشتند. 78% موارد به قصد خودکشی اقدام به مصرف دارو کرده بودند و در 2/20% موارد سابقه مشکلات روانی وجود داشت. شایع‌ترین داروهای مصرفی به ترتیب ضد افسردگی‌های سه حلقه‌ای (21%)، بنزودیازپین‌ها (1/15%)، اپیوییدها (9/7%) و ترامادول (1/7%) بودند. بحث و نتیجه گیری: با توجه به شیوع بیشترین مسمومیت دارویی در گروه سنی جوان و اینکه 78% افراد به قصد خود کشی اقدام به مصرف دارو نموده‌اند و اینکه داروهای ضد افسردگی و آرام بخش‌ها درصد بالایی از موارد مسمومیت را به خود اختصاص داده‌اند، به نظر میرسد انجام مطالعات بیشتر در حیطه‌های روان شناختی و اجتماعی جهت اقدامات پیشگیری‌کننده ضروری می‌باشد. همچنین لازم است از طریق آموزش و اطلاع رسانی عمومی در کاهش استفاده از داروهایی که باعث مسمومیت می شوند و جلوگیری از دسترسی آسان به داروها و فروش بدون نسخه آن ها اقدام کرد.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

سابقه‎ ‎وهدف‎: ‎پوست‎ ‎بزرگترین‎ ‎ارگان‎ ‎بدن‎ ‎است‎. ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎سدی‎ ‎محافظت‎ ‎کننده،‎ ‎در‎ ‎مقابل‎ ‎حرارت،‎ ‎صدمات‎ ‎جزیی‎ ‎و‎ ‎تهاجم میکروارگانیسم‎ ‎ها‎ ‎عمل‎ ‎می‎ ‎کند (1)/‏ مواد‎ ‎و‎ ‎روش‎ ‎ها‎: ‎این‎ ‎مطالعه‎ ‎از‎ ‎نوع‎ ‎توصیفی‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎صورت‎ ‎گذشته‎ ‎نگر‎ ‎بر‎ ‎روی‎ 68 ‎بیمار‎ ‎مراجعه‎ ‎کننده‎ ‎به‎ ‎بخش‎ ‎پاتولوژی‎ ‎بیمارستان بعثت‎ ‎انجام‎ ‎شده‎ ‎است‎. ‎اطلاعات‎ ‎بیماران‎ ‎شامل‎: ‎س...

مقدمه: امروزه تروما بعنوان یک علت مهم مرگ و میر و ناتوانی در کشورهای مختلف مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا که شناسایی وسعت مساله در هر منطقه به منظور ارایه راهکارهای در جهت پیشگیری و کاهش تروما از اهمیت خاصی برخوردار است، مطالعه حاضر به منظور بررسی اپیدمیولوژیک بیماران ترومایی مراجعه کننده به بیمارستان ولیعصر اراک در سال 1385 انجام شد. روش کار: در این مطالعه توصیفی مقطعی اطلاعات 813 بیمار ترو...

سابقه و هدف: عوامل اتیولوژیک صدمات ناحیه فک و صورت در مناطق مختلف دنیا و حتی شهرهای مختلف یک کشور متفاوت می باشند. همچنین الگوی صدمات یاد شده در کشورهای در حال توسعه و پیشرفته تفاوت دارد. این تحقیق با هدف بررسی اپیدمیولوژیک صدمات ناحیه فک و صورت در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان باهنر کرمان که مرکز اصلی پذیرش بیماران ترومایی استان می باشد انجام شده است. مواد و روشها: این تحقیق در طول یک دوره...

Background & Objective: Poisonings are of the major public health challenges. Non-medicinal poisonings are of the most common types and causes of referring to medical centers worldwide. The present study was aimed to determine the non-medicinal poisonings pattern in adults of Gorgan city. Methods: The present cross-sectional study was conducted on all non-medicinal poisoned patients referred t...

          Herpes Zoster is rather a common skin disorder . It is the consequance    of late reactivation of dormant varicella zoster virus in person who has    already suffered from chickenpox. From the clinical point of view it is limited    to one dermatome. the aim of this study was the survey of clinical and &n...

زمینه و هدف: سلولیت عبارت است از عفونت حاد جلد و بافت زیر جلدی که در صورت عدم درمان درست می­تواند به عوارض مهمی مثل: سپتی سمی، اندوکاردیت و مننژیت و سایر عوارض و در نهایت مرگ منجر گردد. در این مطالعه، بررسی اپیدمیولوژیک موارد سلولیت به عارضة مورد هدف منجر شده است. روش بررسی: این تحقیق از نوع مطالعة اپیدمیولوژیک توصیفی- تحلیلی (مقطعی) می­باشد. جامعة مورد مطالعه...