بررسی ایمونوپروتئومیکس عصاره نوزاد کنه بوافیلوس آنولاتوس

نویسندگان

چکیده

 مقدمه و هدف: کنه بوافیلوس آنولاتوس، یک کنه تک میزبانه مهم در شرایط آب و هوایی مدیترانه ای و همچنین ایران می باشد. امروزه استفاده از پروتئین های کنه ای، یک استراتژی مناسب جهت کنترل و پیش گیری در مقابل آلودگی های کنه ای می باشد. این مطالعه بمنظور شناسایی پروتئین های ایمونوژن لارو کنه بوافیلوس آنولاتوس با استفاده از روش الکتروفورز یک و دو بعدی انجام پذیرفته است. مواد و روش کار: پس از جمع آوری، کشت و تهیه نوزاد کنه، آلوده سازی گوساله جهت تهیه سرم ایمن انجام پذیرفت. عصاره نوزاد کنه مورد آزمایش الکتروفورز یک و دو بعدی قرار گرفت. ایزوالکتریک فوکوسینگ عصاره نوزاد کنه، با IPG 7 سانتی متری با 10–3 =pH  صورت پذیرفت. سپس آزمایش ایمونوبلاتینگ یک و دو بعدی انجام گرفته و 8 عدد از نقاط ایمونوژن با روش اسپکترومتری جرمی مورد آنالیز قرار گرفتند. نتایج و بحث: در روش ایمونوبلاتینگ یک بعدی، باندهای با وزن مولکولی 48، 70، 100، 130 و بیش از 250 کیلودالتون با سرم ایمن واکنش مثبت نشان داد. در روش ایمونوبلاتینگ دو بعدی تعداد زیادی نقطه پروتئینی با سرم ایمن واکنش مثبت نشان داد که نقاط با وزن مولکولی 38، 43، 85 و 97 کیلودالتون با ویتلوژنین و همولوگ آن GP80، نقطه با وزن مولکولی 37 کیلودالتون با تروپومیوزین و یک نقطه با وزن مولکولی 33 کیلودالتون با پروتئین فرضی کنهایکسودس اسکاپولاریس همخوانی داشته است. همچنین دو نقطه پروتئینی دیگر به صورت نامشخص اعلام گردید. از آن جایی که توسعه واکسن بر علیه کنه ها، به شناسایی و تعیین هویت پروتئین های کنه ای القاء کننده پاسخ های ایمنی مناسب در میزبان وابسته است، لذا پروتئین های ایمونوژن بدست آمده در این مطالعه می توانند جهت مطالعات بعدی پیرامون تهیه واکسن علیه کنه ها مفید واقع گردند.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تعیین ترادف نوکلئوتیدی جایگاهCOI در کنه ری پی سفالوس (بوافیلوس) آنولاتوس استان مازندران

 مقدمه و هدف: بررسی های قبلی بر روی کنه ها بیشتر حول خصوصیات ریخت شناسی، پراکنش، اپیدمیولوژی، پیشگیری و همچنین انتقال بیماری ها متمرکز بوده و بررسی های محدودی بر روی خصوصیات مولکولی و ریشه اجدادی کنه ها صورت گرفته است. تحقیقات انجام شده نشان می دهند که DNA میتوکندریایی از جمله سیتوکروم اکسیدازI می تواند نشانگر مناسبی برای تعیین خصوصیات مولکولی و ریشه اجدادی کنه ها در سطوح مختلف تاکسونومی ب...

متن کامل

بررسی ایمونوانفورماتیکی پروتئین تروپومیوزین کنه بوافیلوس

زمینه مطالعه: کنه بوافیلوس‌ ‌سبب انتقال برخی از اجرام پاتوژن و کاهش تولید در گاو می‌شود. پروتئین تروپومیوزین، تنظیم گر فعالیت اکتین بـوده و نقـش مهمـی در واکنش‌های ایمنی، آلرژی و تهیه واکسن دارد. هدف: روش‌های مرسوم شناسایی دقیق شاخص‌های آنتی ژنتیک (اپی توپ‌ها)،  طاقت فرسا، زمان بر و پرهزینه است، لذا توجه ما در این مطالعه به سمت توسعه روش‌های سریع تر نظیر پیشگویی اپی توپ‌های احتمالی مورد شناسایی...

متن کامل

تعیین ترادف نوکلئوتیدی جایگاهcoi در کنه ری پی سفالوس (بوافیلوس) آنولاتوس استان مازندران

مقدمه و هدف: بررسی های قبلی بر روی کنه ها بیشتر حول خصوصیات ریخت شناسی، پراکنش، اپیدمیولوژی، پیشگیری و همچنین انتقال بیماری ها متمرکز بوده و بررسی های محدودی بر روی خصوصیات مولکولی و ریشه اجدادی کنه ها صورت گرفته است. تحقیقات انجام شده نشان می دهند که dna میتوکندریایی از جمله سیتوکروم اکسیدازi می تواند نشانگر مناسبی برای تعیین خصوصیات مولکولی و ریشه اجدادی کنه ها در سطوح مختلف تاکسونومی باشد با...

متن کامل

بررسی اثرات تغییرات دما ورطوبت بر پارامترهای باروری کنه ریپی سفالوس (بوافیلوس) آنولاتوس

بیماری های انگلی یک مشکل جهانی بوده و به عنوان یک مانع بر سر راه سلامتی جوامع انسانی و تولیدات دامی محسوب می شوند. این بیماری ها می تواند ناشی از انگل های داخلی یا خارجی باشد. در میان انواع انگل های خارجی می توان از کنه ها به عنوان یکی از مهم ترین آنها در جهان نام برد که علاوه بر آسیب های مستقیمی که به میزبان هایشان تحمیل می نمایند، می توانند انواع مختلفی از اجرام بیماری زای خطرناک را نیز به آن...

15 صفحه اول

مطالعه ایمونوانفورماتیکی پروتئین تروپومیوزین کنه بوافیلوس

 مقدمه و هدف: کنه بوافیلوس سبب انتقال برخی از اجرام پاتوژن و کاهش تولید دام می شود. پروتئین تروپومیوزین، تنظیم گر فعالیت اکتین بوده و نقش مهمی در واکنش های ایمنی و آلرژی دارد و در بسیاری از گونه های انگل ها انتخاب مناسبی جهت تهیه واکسن می باشد. مواد و روش کار: با توجه به خصوصیت ایمنی زایی پروتئین تروپومیوزین کنه، توالی کامل این پروتئین از کنه بوافیلوس میکروپولوس به همراه توالی تروپومیوزین...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 4  شماره 1

صفحات  58- 58

تاریخ انتشار 2012-08-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021