بررسی بافت شناختی و سیتوشیمیایی مراحل مختلف رویانزایی گیاه قیچ

نویسندگان

چکیده

شکل‌گیری دانه یکی از مراحل مهم تولید مثل در گیاهان دانه‌دار به شمار می‌رود. در این پژوهش بررسی تکوین تخمک، اندوسپرم و رویان زایی گیاه قیچ با استفاده از تکنیک‌های میکروسکوپی مدنظر قرار گرفته است. نمونه‌ها از مراحل مختلف نموی جمع‌آوری و تثبیت گردیدند، نمونه‌های تثبیت‌شده با روش-های رنگ‌آمیزی مختلف هیستولوژیکی و سیتوشیمیایی مطالعه شدند. مشاهدات اولیه نشان داد که تخمک از نوع واژگون و دو پوسته‌ای است. پوشش خارجی تخمک در طی تکوین، به تزئینات پوسته دانه تبدیل می‌گردد؛ بنابراین دانه از نوع تستایی است. در دانه قیچ آندوسپرم ابتدا از نوع هسته‌ای می‌باشد؛ این امر ارتباط رویان با بافت اندوسپرم را سهولت می‌بخشد. با ادامه نمو دانه روند سلولی شدن آندوسپرم دیده می‌شود. آندوسپرم سلولی شده در این گیاه به-تدریج به سمت فضاهای مرکزی کیسه جنینی توسعه پیدا می‌کند و کل فضای کیسه جنینی را اشغال می‌نماید. درواقع دانه از نوع اندوسپرم دار بوده و بافت اندوسپرم تا مرحله رویان بالغ باقی مانده و تحلیل نمی‌رود. همچنین مراحل رویان کروی، قلبی، اژدری و رویان بالغ به همراه بخش‌های مریستم انتهای ریشه، هیپوکوتیل، مریستم انتهای ساقه و لپه‌ها مشخص مشاهده شد. نتایج سیتوشیمیایی نشان داد که با رشد بیشتر دانه، تشکیل دانه‌های انبوه نشاسته و به دنبال آن ضخیم‌شدگی دیواره‌ها اتفاق می‌افتد که موجب کاهش شدید حفره‌های سلولی و نیز سخت شدن این بافت می‌گردد. از طرفی مشخص شد که فراوانی مواد ذخیره‌ای لیپیدی در بافت اندوسپرم نسبت به مواد پروتئینی بیشتر است. بر خلاف اندوسپرم، در بافت رویان بالغ مواد کربوهیدراتی با رنگ آمیزی PAS تشخیص داده نشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی ترکیب‌های شیمیایی اسانس اندام‌های مختلف گیاه Pimpinella deverroides (Boiss.) Boiss. در مراحل مختلف رشد

گونه Pimpinella deveroides (Boiss.) Boiss. یکی از نُه گونه انحصاری جنس Pimpinella در ایران است و پراکندگی جغرافیایی آن در منطقه ایران و تورانی است. اندام‌های هوایی گیاه در مراحل گلدهی و بذردهی در دو سال متوالی (1385 و 1386) از استان‌ لرستان جمع‌آوری شده و از ساقه و ‌برگ، گل‌آذین و بذر به صورت جداگانه به روش تقطیر با آب اسانس‌گیری بعمل آمد. در سال 1385 بازده اسانس ساقه ‌و ‌برگ، گل‌آذین و بذر گونه...

متن کامل

بررسی تغییرات درصد و اجزای روغن فرار در مراحل مختلف رشدی گیاه شوید (Anethum graveolens L.)

گیاه شوید یا شبت با نام علمی Anethum graveolens L. گیاهی است علفی، یک‌ساله و معطر متعلق به خانواده Apiaceae. تمامی پیکر رویشی گیاه شوید محتوی ترکیبات فرار است. از جمله اجزای اصلی روغن فرار گیاه کاروون، فلاندرن و لیمونن می‌باشد. با توجه به تغییرات نسبتاً شدید کمی و کیفی روغن‌های فرار شوید در مراحل مختلف رشدی گیاه لازم است برحسب نوع استفاده و همچنین کاهش هزینه‌های تولید، گیاه در مراحل مناسب رشدی ب...

متن کامل

بررسی تاثیر مراحل مختلف رشد گیاه مریم گلی دارویی در تولید اسانس و ترکیبهای شیمیایی

میزان فعالیت بیولوژیکی و کاربرد اسانس مریم گلی    Salvia officinalis (Lamiaceae)در صنایع دارویی، غذایی و یا بهداشتی به ترکیبهای موجود در آن بستگی دارد که خود تحت تاثیر عوامل مختلف می باشد. به منظور مشخص نمودن میزان کمی و نوع ترکیبهای اسانس در طی مراحل مختلف رشد، اقدام به جمع آوری گیاه شد. اندامهای مختلف گیاه به تفکیک و به روش تقطیر با بخار آب مورد اسانس گیری قرار گرفت، بعد اسانسها را به روش دست...

متن کامل

بررسی تغییرات کمی و کیفی روغن اسانسی گیاه Zosimia absinthifolia (Vent.) Link. در مراحل مختلف رشد

Zosimia absinthifolia (Vent.) Link. گیاهی است علفی و پایا، متعلق به تیره چتریان که در مناطق وسیعی از ایران رشد می‌کند. بخشهای هوایی گیاه مورد نظر از ارتفاعات شهرستان الشتر واقع در شمال استان لرستان جمع‌آوری گردید و پس از خشک شدن در سایه جهت اسانس‌گیری با روش تقطیر با آب (Hydrodistillation) مورد استفاده قرار گرفت. بازده اسانس در مراحل قبل از گلدهی، گلدهی و میوه‌دهی به‌ترتیب 42/0%، 65/0% و 8/0% (...

متن کامل

بررسی تغییرات سیتوژنتیکی سوماکلون‌های حاصل از مراحل مختلف کشت بافت یونجه Medicago sativa L.))

یونجه (Medicago sativa L.) گیاهی است علوفه‌ای که سطح زیادی از مزارع و مراتع را به خود اختصاص داده است. به منظور افزایش میزان باززایی گیاه از کالوس و در نهایت افزایش مقاومت به شوری به روش in vitro یونجه در دو مرحله پیاپی باززایی انجام و گیاهان مورد نظر انتخاب و از آنها بذر تولید شد. در این پژوهش با استفاده از مریستم ریشه، بذرهای یونجهCUF101-1S  (ژنوتیپ انتخابی برای مقاومت به شوری به روش in vivo)...

متن کامل

بررسی ریخت بافت شناسی تخمدان میگوی پا سفید غربی Litopenaeus vannameiدر مراحل مختلف چرخه تولیدمثلی

هدف از مطالعه حاضر، مطالعه‌ی ریخت بافت‌شناسی تخمدان میگوی Litopenaeus vannamei در مراحل مختلف چرخه تولید مثلی است. در این راستا تعداد 30 عدد میگوی ماده Litopenaeus vannamei از مرکز تکثیر و پرورش چوئبده واقع در شهرستان آبادان مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه‌برداری در فصل بهار(اردیبهشت ماه 1392) انجام گردید. نمونه‌ها به آزمایشگاه بافت‌شناسی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر منتقل شده و پس از انجام ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 32  شماره 2

صفحات  296- 307

تاریخ انتشار 2019-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021