بررسی بالینی و اکوکاردیوگرافیک تنگی دریچه میترال در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های امام خمینی و امیراعلم1

چکیده

Rheumatic heart disease is a serious health problem in developing countries. The present study was conducted to evaluate clinical and echocardiographic findings of Mitral stenosis and their relationship with patients functional classes. We studied records of 400 patients with symptomatic mitral stenosis (71% female, mostly in 20s or 30s and 54% function class II) treated in two hospitals in Tehran, Imam Khomeini and Amir-Alam Hospital, from 1994 to 1998. Clinical and echocardiographic data were extracted and analyzed. The most prevalent symptoms were dyspnea (96%), palpitation (41%) and chest pain (26%). Orthopnea, paroxysmal nocturnal dyspnea, hemoptysis and right heart failure were significantly correlated with functional class and severity of mitral valve stenosis (P<0.05). 41% of patients presented with atrial fibrillation at admission or during hospitalization. This arrhythmia had no relationship with age mitral valve area, although it was significantly correlated with left atrial diameter (P<0.05). Diagnosis and management of rheumatic heart disease need accurate physical examination and history taking and careful application of noninvasive and invasive procedures.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

Diabetes Mellitus is the most common endocrine disorders in children. There is a close association between diabetes and other autoimmune disease especially thyroid disorders. As many as 20 percent of Insulin dependent diabetic patients may have thyroid antibodies in their serum. The prevalence is 2-20 times greater than observed in normal populations. In this study, 122 patients with Diabetes M...

مقدمه: با وجود پیشرفت‌های بسیار در مداخله بالینی قلبی- عروقی، محدودیت ناشی از عوارض آن متخصصان را به فکر و توجه زیاد واداشته است. در ایران، بررسی اندک در مورد عوارض مرتبط با مداخله قلبی- عروقی به‌عنوان جایگزین روش‌های جراحی پرهزینه و مشکل اندک بوده است. هدف: بررسی میزان موفقیت، پیچیدگی و عوارض عمده و جزئی در حین بستری بیماران تحت مداخلات قلبی- عروقی در بیمارستان امام خمینی از مهر 1389 لغایت اسف...

مقدمه: با وجود پیشرفت های بسیار در مداخله بالینی قلبی- عروقی، محدودیت ناشی از عوارض آن متخصصان را به فکر و توجه زیاد واداشته است. در ایران، بررسی اندک در مورد عوارض مرتبط با مداخله قلبی- عروقی به عنوان جایگزین روش های جراحی پرهزینه و مشکل اندک بوده است. هدف: بررسی میزان موفقیت، پیچیدگی و عوارض عمده و جزئی در حین بستری بیماران تحت مداخلات قلبی- عروقی در بیمارستان امام خمینی از مهر 1389 لغایت اسف...

زمینه و هدف: برای تعیین شدت تنگی دریچه میترال و ارایه بهترین روش های درمانی علاوه بر اطلاعات بالینی، اندازه گیری دقیق سطح دریچه میترال ضروری است. این مطالعه با هدف مقایسه روش اکوکاردیوگرافی غیرتهاجمی معادله همبستگی جریان (continuity equation) با پلنی متری در اندازه گیری سطح دریچه میترال انجام شد.روش بررسی: بیماران مبتلا به تنگی میترال مراجعه کننده به کلینیک اکوکاردیوگرافی بیمارستان امام خمینی (...

  سابقه و هدف: آکرومگالی بیماری ناشایعی است و تظاهرات متنوعی دارد که از جمله آنها می توان به تظاهرات قلبی و عروقی اشاره نمود. هدف از اجرای این مطالعه تعیین یافته های الکتروکاردیوگرافیک و اکوکاردیوگرافیک در بیماران مبتلا به آکرومگالی بوده است.   مواد و روش ها: مطالعه به روش بررسی داده های موجود بر روی پرونده های 70 بیمار بستری در بیمارستان امام خمینی و بیماران ارجاعی از درمانگاه های جراحی اعصاب ...

این مقاله فاقد چکیده می​باشد.

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود