× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

بررسی بالینی و اکوکاردیوگرافیک تنگی دریچه میترال در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های امام خمینی و امیراعلم1

نویسندگان

  • سینا مرادمند,
  • محمدعلی جاویانی,
  • منوچهر قارونی,

چکیده

Rheumatic heart disease is a serious health problem in developing countries. The present study was conducted to evaluate clinical and echocardiographic findings of Mitral stenosis and their relationship with patients functional classes. We studied records of 400 patients with symptomatic mitral stenosis (71% female, mostly in 20s or 30s and 54% function class II) treated in two hospitals in Tehran, Imam Khomeini and Amir-Alam Hospital, from 1994 to 1998. Clinical and echocardiographic data were extracted and analyzed. The most prevalent symptoms were dyspnea (96%), palpitation (41%) and chest pain (26%). Orthopnea, paroxysmal nocturnal dyspnea, hemoptysis and right heart failure were significantly correlated with functional class and severity of mitral valve stenosis (P<0.05). 41% of patients presented with atrial fibrillation at admission or during hospitalization. This arrhythmia had no relationship with age mitral valve area, although it was significantly correlated with left atrial diameter (P<0.05). Diagnosis and management of rheumatic heart disease need accurate physical examination and history taking and careful application of noninvasive and invasive procedures.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

Diabetes Mellitus is the most common endocrine disorders in children. There is a close association between diabetes and other autoimmune disease especially thyroid disorders. As many as 20 percent of Insulin dependent diabetic patients may have thyroid antibodies in their serum. The prevalence is 2-20 times greater than observed in normal populations. In this study, 122 patients with Diabetes M...

  سابقه و هدف: آکرومگالی بیماری ناشایعی است و تظاهرات متنوعی دارد که از جمله آنها می توان به تظاهرات قلبی و عروقی اشاره نمود. هدف از اجرای این مطالعه تعیین یافته های الکتروکاردیوگرافیک و اکوکاردیوگرافیک در بیماران مبتلا به آکرومگالی بوده است.   مواد و روش ها: مطالعه به روش بررسی داده های موجود بر روی پرونده های 70 بیمار بستری در بیمارستان امام خمینی و بیماران ارجاعی از درمانگاه های جراحی اعصاب ...

این مقاله فاقد چکیده می​باشد.

 Background & Aims: Mediastinal masses can occur at any age, but prevalence of them differs according to age. Studies show that the prevalence of malignant masses has increased recently. The aim of this study was evaluation of frequency of mediastinal masses according to the location, pathologic findings, and ages of them.Materials & Methods: This retrospective and descriptive study was done wi...

Background and purpose: Traumatic brain injuries (TBIs) are the most common types of accidents and a leading cause of death in victims. This study aimed to evaluate the attendance rate for traumatic brain injury among patients who referred to Sari Imam Khomeini Hospital 2013 - 2014. Materials and methods: In a descriptive study 1304 patients with head injury attending the hospital were studi...