بررسی باکتریوری بدون علامت در خانم های حامله مراجعه کننده به درمانگاه مراقبت های دوران بارداری بیمارستان میرزا کوچک خان، 13751

چکیده

Asymptomatic bacteriuria is prevalent during pregnancy. It can lead to pyelonephritis, premature pregnancy and low birth weight. In this prospective study, to determine prevalence and risk factors of asymptomatic bacteriuria, 205 consecutive pregnant women who visited our prenatal care clinic in Mirza-Koochakkhan Hospital and had no urinary symptom were entered. Patients data were recorded using a questionnaire and urine samples were obtained for urinalysis and urine culture. We analysed data by using fisher exact and chi-squared test. 14 cases had positive urine culture (6.8%). Significant correlation was seen between asymptomatic bacteriuria and age, parity, past history of kidney stone, pyelonephritis, urinary tract infection, preterm delivery and pyuria pvalue <0.05. We suggest routine urine culture in first visit of high risk and 16th week of low risk pregnancies.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

عفونت دستگاه ادراری از بیماری های شایع دوران بارداری می باشد و اکثر عفونت های علامت دار آن نیز ناشی از باکتریوری بدون علامت است که عدم تشخیص و درمان به موقع آن می تواند برای مادر و جنین عواقب خطرناکی را به دنبال داشته باشد. این مطالعه به منظور تعیین شیوع باکتریوری بدون علامت در زنان باردار شهرستان گرگان در سال 1379 انجام شده است. بنابراین از 900 زن باردار مراجعه کننده به کلینیک سرپایی مرکز آموز...

مقدمه: باکتریوری بدون علامت، شایع ترین عارضه عفونی بارداری است که به دلیل بروز عوارض جدی مادری و جنینی، غربالگری و درمان افراد مبتلا به آن جزئی از مراقبت های استاندارد دوران بارداری است. انجام کشت ادرار به دلیل نیاز به تجهیزات آزمایشگاهی، نیروی متخصص و هزینه بالا، غربالگری را با مشکل مواجه کرده است؛ لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی ارزش تشخیصی لام آماده کشت برای تشخیص باکتریوری بدون علامت در باردار...

عفونت های دستگاه ادراری شایعترین عفونت باکتیریال حین بارداری هستند (3-1) باکتریوری بدون علامت که با کشت ادرار مثبت با کلنی کانت 5 10 و فقدان علایم بالینی مشخص می شود، یکی از تظاهرات عفونتهای دستگاه ادراری (10-5) شیوع آن از 1 تا 12 درصد متغیر است و با تعداد زایمان و سن نسبت مستقیم و با وضعیت اجتماعی اقتصادی نسبت معکوس دارد (18-17) باکتریوری بدون علامت بیمار را مستعد به آنمی - هایپرتانسیون - پره ...

مقدمه: پره اکلامپسی، یکی از دلایل عمده مرگ و میر مادران و همچنین از علل مهم عوارض عمده جنینی، نوزادی و مادری محسوب می شود. در مطالعات مختلف از عفونت های زمان بارداری به عنوان علت احتمالی در پاتولوژی پره اکلامپسی یاد شده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط باکتریوری بدون علامت و پره اکلامپسی در زنان باردار انجام شد. روش کار: این مطالعه مقطعی در سال 1391 بر روی 320 زن باردار مراجعه کننده به بیما...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود