بررسی برخی از خصوصیات اکولوژیکی گونه Salsola imbricata در منطقه طبس

نویسندگان

چکیده

Distribution and establishment of plants are affected by genetic characteristics and environmental conditions. Salsola imbricata distributed in arid and semiarid area of Iran. This study investigated some ecological characteristics of Salsola imbricata in Tabas area. Edaphic characteristics of the species habitat such as texture, Ec, gypsum, lime, Na+, organic matter were investigated. Climatic and biometric characteristics of the habitat, the effects of salinity stress on germination and Na and K content of the stem were measured. The results showed all of species need soils texture of loamy-sand with high amounts of gypsum and lime and pH of alkaline. Due to low humidity and organic matter of the soil, density and coverage of studied plant was low. Rainfall in all habitats was low, average temperature between summer and winter was high and annual aridity was between 10 to 12 months. The number of days in freezing-point in habitat was low. The highest and lowest germination percentage in control and in salinity of 22.8 g Nacl was equal to 65 and 22.5 percent respectively. Results also showed the amount of Na was more than K in aerial parts of the species.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی برخی از خصوصیات رویشی و اکولوژیکی گونه سنجد ( Elaeagnus angustifolia)در استان آذربایجان غربی

مطالعه رویشگاه طبیعی، شرایط اکولوژیکی و مشخصات کمی و کیفی گونه‌ها اطلاعات بسیار مهمی را برای مدیریت رویشگاه فراهم می کند. چهار رویشگاه طبیعی (ملونه، اوصالوی کاظم، قوشچی و ربط) در استان آذربایجان غربی برای مطالعه سنجد (Elaeagnus angustifolia) انتخاب شدند. آماربرداری صد در صد برای اندازه گیری مشخصات کمی و کیفی نظیر قطر برابر سینه، ارتفاع کل، تاج پوشش و تعداد جست انجام شده است. سه نمونه خاک از عمق...

متن کامل

بررسی برخی از خصوصیات اکولوژیکی گونه مرتعیL. Frankenia hirsuta در مراتع شور استان گلستان

بررسی برخی از خصوصیات اکولوژیکی گونه مرتعی Frankenia hirsuta با هدف شناخت و دستیابی به اطلاعات کاربردی در مراتع شور استان گلستان انجام شد. این منطقه دارای خاک شور با سفره آب زیرزمینی کم عمق بوده و معمولاً گیاهان شورپسند در آن رویش دارند. جهت بررسی این گونه برخی عوامل مانند خصوصیات خاک، پوشش گیاهی، فنولوژی، کیفیت علوفه، ارزش رجحانی و غیره‌ تعیین گردید. نتایج نشان داد، این گونه در این اکوسیستم بر ...

متن کامل

بررسی خصوصیات اکولوژیکی گونه کَوَر (Capparis spinosa L.) در اکوسیستم‌های مرتعی منطقه مغان در استان اردبیل

کَوَر (Cappris spinosa L.) گیاهی موثر در پوشش گیاهی مراتع دشت مغان بوده و نقش قابل ملاحظه ای در بیابان‌زدایی آن منطقه دارد. در پژوهش حاضر خصوصیات اکولوژیکی این گونه در سه رویشگاه معرف مطالعه گردید. جهت نمونه‌گیری،در هر یک از مناطق،30 پلات (بدلیل نحوه پراکنش متفاوت گیاه) 10 مترمربعی (بدلیل بزرگی بوته) در مسیر ترانسکت به روش تصادفی–سیستماتیک استقرار یافت. در داخل پلات‌ها تعداد پایه، سطح پوشش، ارتفا...

متن کامل

بررسی برخی از خصوصیات اکولوژیکی گونه مرتعیl. frankenia hirsuta در مراتع شور استان گلستان

بررسی برخی از خصوصیات اکولوژیکی گونه مرتعی frankenia hirsuta با هدف شناخت و دستیابی به اطلاعات کاربردی در مراتع شور استان گلستان انجام شد. این منطقه دارای خاک شور با سفره آب زیرزمینی کم عمق بوده و معمولاً گیاهان شورپسند در آن رویش دارند. جهت بررسی این گونه برخی عوامل مانند خصوصیات خاک، پوشش گیاهی، فنولوژی، کیفیت علوفه، ارزش رجحانی و غیره تعیین گردید. نتایج نشان داد، این گونه در این اکوسیستم بر ر...

متن کامل

بررسی تأثیر تنش شوری بر روی برخی خصوصیات مرفولوژی و آناتومی سه گونه سالسولا (dendroides Pall Salsola , Moq richteri Salsola S.C.G mel , Salsola rigida )

شوری خاک یکی از مشکلات مهم مناطق خشک و نیمه­خشک جهان می­باشد. براساس گزارش سازمان خواربار و کشاورزی بیش از40 درصد از اراضی تحت آبیاری ایران در معرض شوری قرار دارند. امروزه استفاده از روش بیولوژیک جهت مقابله با مسائل شوری خاک به طور وسیع بکارگرفته می­شود. ولی موفقیت چشمگیر زمانی حاصل می­شود که منابع ذخیره گیاهی که دارای تغییرات ژنتیکی مطلوب هستند در دسترس باشند. چرا که مقاومت­های متفاوت در برابر...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 4  شماره 7

صفحات  21- 28

تاریخ انتشار 2015-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021