بررسی برخی از ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی چندسازه جدید الیاف پلی پروپیلن/ الیاف چوب/ سیمان

نویسندگان

  • رضا نقدی استادیار، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه سمنان
چکیده

در این تحقیق ویژگی های فیزیکی و مکانیکی چندسازه جدید الیاف پلی پروپیلن/ الیاف چوب/ سیمان مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، الیاف پلی پروپیلن در سطوح مختلف 0،2، 3 و 4 درصد وزنی به چندسازه الیاف چوب- سیمان با نسبت وزنی 15 به 85 و در حضور 3% کلرید کلسیم (بر اساس وزن خشک چندسازه) اضافه شده و سپس کلیه ویژگی‌های فیزیکی (جذب آب، واکشیدگی ضخامت بلند مدت) و مکانیکی (مدول الاستیسته، مقاومت خمشی و مقاومت به ضربه) نمونه های ساخته شده مطابق روش های استاندارد ASTMمورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس یافته‌های این تحقیق، استفاده از الیاف پلی پروپیلن تاثیر مثبتی روی ویژگی های فیزیکی و مکانیکی چندسازه‌های چوب- سیمان داشته است بطوریکه افزایش میزان الیاف پلی پروپیلن (از 0 به 4%) میزان جذب آب و واکشیدگی ضخامت نمونه های مورد مطالعه را به طور معنی داری کاهش داد. نتایج آزمون مکانیکی چندسازه‌های مورد مطالعه نیز نشان داد که چندسازه‌های حاوی 4% الیاف پلی پروپیلن بیشترین میزان مقامت خمشی و مقاومت به ضربه را دارا می باشند؛ در حالی که کمترین میزان این مقاومت ها مربوط به سیمان خالص می باشد. همچنین نتایج آزمون خمشی نشان داد که چندسازه‌های چوب- سیمان بدون الیاف پلی پروپیلن بیشترین میزان مدول الاستیسیته را دارا می باشند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی برخی از ویژگی های فیزیکی و مکانیکی چندسازه جدید الیاف پلی پروپیلن/ الیاف چوب/ سیمان

در این تحقیق ویژگی های فیزیکی و مکانیکی چندسازه جدید الیاف پلی پروپیلن/ الیاف چوب/ سیمان مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، الیاف پلی پروپیلن در سطوح مختلف 0،2، 3 و 4 درصد وزنی به چندسازه الیاف چوب- سیمان با نسبت وزنی 15 به 85 و در حضور 3% کلرید کلسیم (بر اساس وزن خشک چندسازه) اضافه شده و سپس کلیه ویژگی های فیزیکی (جذب آب، واکشیدگی ضخامت بلند مدت) و مکانیکی (مدول الاستیسته، مقاومت خمشی و مقاومت ...

متن کامل

اثر نانو ولاستونیت بر روی خصوصیات ریزساختاری، مکانیکی و فیزیکی چندسازه الیاف چوب- سیمان

در این مطالعه امکان استفاده از نانو ولاستونیت در سه سطح (0، 3 و 6 درصد وزنی سیمان ) و درصد اختلاط ماده لیگنو سلولزی به سیمان در سه سطح 10 به 90، 20 به80 و 30 به 70 بر خواص ریزساختاری، مکانیکی و فیزیکی چند سازه ساخته شده از الیاف خمیر کاغذ کرافت مورد بررسی قرار گرفته است. به این ترتیب با احتساب 9 تیمار، در مجموع 27 تخته آزمایشگاهی ساخته شد. خواص مکانیکی و فیزیکی نمونه‌ها مطابق استاندارد 634-DIN-...

متن کامل

تأثیر نانورس و سازگارکنندگی پلی پروپیلن اکسیدشده در فاز محلول بر خواص مکانیکی و فیزیکی کامپوزیت الیاف چوب-پلی پروپیلن

استفاده از سازگارکننده‏های جدید برای تقویت چسبندگی میان فاز زمینة پلاستیکی و پرکنندۀ سلولزی و همچنین نانوذرات برای بهبود خصوصیات فرآوردة چوب‌ـ پلاستیک همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است. در این پژوهش، تأثیر ذرات نانورس و سازگارکنندگی پلی‏پروپیلن اکسیدشده در فاز محلول بر خواص مکانیکی و فیزیکی کامپوزیت حاصل از الیاف چوب‌ـ پلی‏پروپیلن مطالعه شد. بدین ‏منظور پلی‏پروپیلن در فاز محلول و به مدت چهار ...

متن کامل

تأثیر نانو لوله‌های کربنی تک جداره روی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی چندسازه الیاف چوب- پلی اتیلن سبک

هدف از این تحقیق بررسی اثر نانو لوله‌های کربنی تک جداره روی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی چندسازه الیاف چوب- پلی اتیلن سبک می‌باشد. نانو لوله‌های کربنی تک جداره با نسبت‌های 1، 2 و 3 درصد پس از پراکنده شدن در محلول استون با الیاف چوب و پلی اتیلن سبک در دو حالت حضور و عدم حضور سازگارکننده پلی اتیلن پیوند شده با انیدرید مالئیک (0 و 3 درصد)، بوسیله دستگاه مخلوط کن داخلی آمیخته شده و سپس با استفاده ...

متن کامل

اثر مقدار نانو سیلیس و الیاف باگاس بر مقاومت خمشی و برخی ویژگی‌های فیزیکی فرآورده چندسازه "الیاف سیمان"

در این پژوهش فرآورده چندسازه الیاف سیمان با استفاده از مقادیر مختلف نانو سیلیس و الیاف باگاس بدون لیگنین مورد بررسی قرار گرفت. الیاف باگاس، سیمان و نانوسیلیس با سطوح مختلف و بوسیله همزن با یکدیگر مخلوط شدند. سپس  دوغاب بدست آمده در یک قالب به ابعاد 8×18×15سانتی­متر ریخته شد و آب اضافی از طریق یک پمپ خلاء که در انتهای قالب قرارداشت خارج شد و پس از آن وزنه­ای به وزن10 کیلوگرم روی نمونه­ها قرار گر...

متن کامل

استفاده از الیاف کوتاه شیشه در چندسازه نرمه MDF- پلی ‎پروپیلن و بررسی تاثیر آن بر خواص مکانیکی چندسازه

در این پژوهش اثر استفاده از الیاف کوتاه شیشه بر خواص مکانیکی چندسازه نرمه MDF-پلی‎پروپیلن مورد بررسی قرار گرفت. الیاف کوتاه شیشه به طول 3 میلیمتر تهیه شدند. رمه سنباده زنیMDF به عنوان ماده لیگنوسلولزی و پلی پروپیلن به عنوان ماده زمینه استفاده شد. مالئیک اندرید پیوند داده شده با پلی‎پروپیلن (MAPP) نیز به عنوان عامل جفت‎کننده به میزان 4 درصد وزنی مورد استفاده قرار گرفت. سپس 36 تخته (12 تیمار در 3...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 7  شماره 2

صفحات  207- 217

تاریخ انتشار 2016-09-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021