بررسی بهبود دقت هندسی تصاویر آرایه خطی با استفاده از روش ایجاد تصاویر فریم مجازی

نویسندگان

  • علی عزیزی
  • محمد سعادت سرشت
  • میثم یوسف زاده
چکیده

روش های گوناگونی که برای تصحیح تصاویر آرایه خطی به کار می‌رود از یک سو افزایش کاربرد این تصاویر را نشان می‌دهد و از سوی دیگر نشان دهنده مشکلات و پیچیدگی‌های کار با این تصاویر می‌باشد. با توجه به این که به کارگیری تصاویر فریم در دستگاه‌ها و نرم افزارهای متداول فتوگرامتری امری شناخته شده می‌باشد، به نظر می‌رسد تبدیل تصویر آرایه خطی به یک تصویر فریم مجازی، امکان بکارگیری این تصاویر در دستگاه‌ها و نرم‌افزارهای شناخته شده و ساده فتوگرامتری را با سهولت بیشتری فراهم سازد. از سوی دیگر، روش DLT از جمله روشهای پذیرفته شده در زمین مبنا کردن تصاویر آرایه خطی است که توسط Elmanadili و Novak ارائه شده‌است. اما روش مذکور, در نواحی دارای اختلاف ارتفاعی زیاد دقت کافی ندارد. در این مقاله روشی جدید ارایه شده است که در آن با استفاده از مدل رقومی تقریبی منطقه، امکان تبدیل هندسه تصویر آرایه خطی به فریم مجازی فراهم می‌شود بطوری که می‌توان این تبدیل را به عنوان یک مرحله پیش‌پردازشی برای مدلسازی تصاویر آرایه خطی با روش DLT به حساب آورد. دقت این روش در مقایسه با دقت مدلسازی DLT بدون پیش‌پردازش، نشان دهنده تاثیر روش ارائه شده در بهبود دقت مدلسازی سه بعدی سطح زمین است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه روش های تصحیح هندسی مستقیم و غیرمستقیم با استفاده از تصاویر آرایه خطی ماهواره ای

در این مقاله، تصحیح هندسی تصاویر آرایه خطی ماهواره ای با استفاده از دو روش مستقیم و غیر مستقیم انجام می شود. در روش مستقیم برای تعیین مختصات زمینی، پیکسل ها از پارامترهای مداری ماهواره و شرط هم خطی استفاده می شود. در روش غیر مستقیم، نقاط کنترل زمینی برای این منظور به کار گرفته می شود. پس از تعیین مختصات زمینی تعدادی از پیکسل ها، بقیه پیکسل های تصویر با استفاده از تبدیل چند جمله ای درجه دو بر رو...

متن کامل

بهبود دقت روش بازسازی تصاویر بـرش‌نگــاری فلورسنـت مولکولـی با استفاده از ماتریـس رگولاریزیـشن مبتنـی‌بر اطلاعات ساختـاری

مقدمه: تصویربرداری برش‌نگاری فلورسنت مولکولی FMT، یک روش تصویربرداری نوین غیرتهاجمی با حساسیت بالا در سطح سلولی می‌باشد. از این روش می‌توان جهت تصویربرداری از حیوانات کوچک، ارزیابی داروها و نانوداروها در حوزه‌های تحقیقاتی، دارویی و کلینیکی استفاده کرد. بازسازی تصاویر به علت ماهیت پخش نور در بافت، از دقت کافی برخوردار نمی‌باشد. هدف از این پروژه افزایش دقت بازسازی تصاویر FMT با استفاده از ماتریس ...

متن کامل

مقایسة روش‌های تصحیح هندسی مستقیم و غیرمستقیم با استفاده از تصاویر آرایة خطی ماهواره‌ای

در این مقاله، تصحیح هندسی تصاویر آرایة خطی ماهواره‌ای با استفاده از دو روش مستقیم و غیر مستقیم انجام می‌شود. در روش مستقیم برای تعیین مختصات زمینی، پیکسل‌ها از پارامترهای مداری ماهواره و شرط هم‌خطی استفاده می‌شود. در روش غیر مستقیم، نقاط کنترل زمینی برای این منظور به‌کار گرفته می‌شود. پس از تعیین مختصات زمینی تعدادی از پیکسل‌ها، بقیه پیکسل‌های تصویر با استفاده از تبدیل چند جمله‌ای درجه دو بر رو...

متن کامل

ارزیابی دقت تصحیح هندسی تصاویر ماهواره‎ای با توان تفکیک بالا با استفاده از اطلاعات کنترلی

زمین مرجع سازی تصاویر ماهواره‎ای با توان تفکیک بالا، با استفاده از معادلات ریاضی مناسب یکی از مهم ترین مراحل استخراج اطلاعات مکانی سه بعدی دقیق است. به منظور زمین‎مرجع‎سازی تصاویر ماهواره‎ای، ابتدا باید مجموعه ای عوارض کنترلی مانند نقاط، خطوط و یا سطوح در دو فضا استخراج شوند. سپس عوارض متناظر از بین کل عوارض استخراج‎شده تعیین و به طور مستقیم برای حل تابع انتقال بین دو فضا مشخص شوند. ازآنجاکه دق...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 42  شماره 3

صفحات  -

تاریخ انتشار 2008-06-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021