بررسی بیشترین دامنه‌ی نسبی موج ایجاد شده از برخورد جریان به موانع مستغرق

نویسندگان

  • بهار شاهمرادی دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز.
  • سحر مصطفوی دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز.
  • مهدی قمشی استاد گروه سازه‌های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز.
چکیده

عبور آب از بین موانع موجود در مسیر جریان مجاری روباز ، سبب شکل‌گیری لایه‌ی مرزی در بالادست موانع و جداشدگی خطوط جریان در پایین‌دست موانع و ایجاد جریان‌های گردابه ای می‌شود. از هم‌پوشانی گرداب‌های ایجادشده از هر مانع، امواج سطحی با راستای انتشار عمود بر جریان آب تشکیل می‌شود. زمانی که فرکانس گرداب‌ ناشی از موانع با فرکانس امواج یکسان شود، امواج با حداکثر دامنه شکل گرفته و پدیده‌ی تشدید رخ می‌دهد. هدف از این پژوهش، بررسی بیشترین دامنه نسبی موج عرضی ایجادشده در زمان تشدید در حالتی که موانع از صفر درصد تا بیشترین درصدی که موج از بین نرود مستغرق شده‌اند، می‌باشد. در این تحقیق، 71 آزمایش در آرایش‌های مختلف موانع منشوری با مقطع مثلث در دو مد یک و دو جریان در حالت برخورد جریان به رأس و ضلع موانع در چینش‌های موازی و زیگزاگی با فواصل 120 میلی‌متری موانع از هم صورت گرفت. در آزمایش‌ها، بیشترین دامنه‌ نسبت به عمق جریان 2/0 برای مد یک و 14/0 برای مد دو  میباشد.  با استفاده از تحلیل ابعادی و نرم‌افزارهای آماری، رابطه‌ای برای برآورد دامنه‌ نسبت به عمق جریان در زمان تشدید پیشنهاد شد. در پایان، داده‌های به‌دست‌آمده از رابطه‌ی پیشنهادی با داده‌های آزمایشگاهی مقایسه گردید.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی بیشترین دامنه ی نسبی موج ایجاد شده از برخورد جریان به موانع مستغرق

عبور آب از بین موانع موجود در مسیر جریان مجاری روباز ، سبب شکل گیری لایه ی مرزی در بالادست موانع و جداشدگی خطوط جریان در پایین دست موانع و ایجاد جریان های گردابه ای می شود. از هم پوشانی گرداب های ایجادشده از هر مانع، امواج سطحی با راستای انتشار عمود بر جریان آب تشکیل می شود. زمانی که فرکانس گرداب ناشی از موانع با فرکانس امواج یکسان شود، امواج با حداکثر دامنه شکل گرفته و پدیده ی تشدید رخ می دهد....

متن کامل

بررسی اثر زاویه برخورد موج به موج شکن مستغرق بر روی تغییرات خط ساحلی

وجود بیش از 5300 کیلومتر مرز ساحلی در کرانه های جنوبی و شمالی کشور از یک سو و رشد چشمگیر طرح های صنعتی، تجاری و گردشگری در این مناطق از سوی دیگر، لزوم توجه ویژه به طرح های حفاظت و توسعه سواحل را روشن می سازد. حفاظت از سواحل در برابر فرسایش، همواره یکی از مسائل مهم و پیش روی مهندسان سواحل بوده است. این پدیده در شهرهای ساحلی مجاور دریاهای بزرگ و همچنین در محدوده بنادر دارای اهمیت بسیاری است. در ...

فرکانس تشدید امواج عرضی در اثر گرداب ناشی از برخورد جریان به موانع با آرایش‌های مختلف

عبور آب از بین موانع موجود در مسیر جریان همچون پایه‌های پل سبب ایجاد جریان‌های گردابی می‌شود. از هم‌پوشانی گرداب ایجاد شده از هر یک از موانع، امواج عرضی عمود بر جریان آب منتشر می‌شود. هنگامی‌که فرکانس نیروی گردابه با فرکانس طبیعی جریان برابر شود، پدیده‌ تشدید رخ می‌دهد و امواج عرضی با بیشترین دامنه شکل می‌گیرد که می‌تواند امکان خرابی سازه را فراهم سازد. این امواج هم‌چنین می‌تواند به ته‌نشین شدن...

متن کامل

بررسی آزمایشگاهی تشکیل امواج عرضی عمود بر مسیر جریان در اثر برخورد جریان با موانع استوانه ای مستغرق

وجود موانعی همچون پایه و کوله های پُل، پایه و شمع های اسکله های ساحلی، بارج های دریایی، گیاهان آبزی و پوشش گیاهی ساحلی یا تالاب ها در مسیر یک جریان و یا جریان های چند شاخه ای هنگام جریان سیلابی و همچنین تغییر شکل های ناگهانی دیواره های جانبی، می تواند در جریان ایجاد اغتشاش نموده و شکل و مسیر طبیعی آن را برهم زند. با عبور جریان از این موانع در پایین دست آنها اغتشاشی موسوم به ورتکس و در بالادست آ...

بررسی حالت تشدید و تشکیل امواج با حداکثر دامنه در برخورد جریان به موانع با استفاده از چهار قطر مختلف

در بسیاری از مواقع مجموعه ای از موانع مانند پایه های پل در مسیر رودخانه، پایه های اسکله در دریا، وجود گیاهان و درختان در بستر رودخانه و پایه های هر سازه هیدرولیکی دیگر که در یک مجرای روباز قرار دارد، در مسیر حرکت آب قرار می گیرد. با عبور آب از بین این موانع استوانه ای، در پائین دست موانع ورتکس ایجاد شده و  از همپوشانی ورتکس ایجاد شده از هر کدام از موانع، امواج سطحی که راستای انتشارشان عمود بر ج...

متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:

دوره 39  شماره 3

صفحات  209- 215

تاریخ انتشار 2016-10-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

پست های جدید