بررسی بیمارگری قارچ Metarhizium anisopliae بر روی شته سبز هلو Myzus persicae

نویسندگان

  • زهرا شریفی فارغ تحصیل کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی تهران.
  • زینب السادات متشرعی مربی گروه میکروبیولوژی کاربردی، سازمان جهاد دانشگاهی تهران.
  • ساناز گلجانیان پژوهشگر گروه میکروبیولوژی کاربردی، سازمان جهاد دانشگاهی تهران.
  • سلیمان امیری پژوهشگر گروه میکروبیولوژی کاربردی، سازمان جهاد دانشگاهی تهران.
چکیده

چکیده  یکی از مشهورترین قارچ­های بیمارگر حشرات،  anisopliae Metarhiziumمی باشد که در خاک وجود داشته و از قابلیت بیمار کردن آفات گیاهی و جانوری برخوردار می­باشد. شته ی سبز هلو(Myzus persicae) در کلیه­ی مناطق ایران وجود داشته و به درختان هلو، مرکبات، سبزیجات و گیاهان زینتی گلخانه­ای  خسارت می زند. در این مطالعه مرگ­ و میر شته­ی سبز هلو توسط قارچ Metarhiziumanisopliae مورد بر رسی قرار گرفت. از دو جدایه  Metarhizium anisopliae به نام های A3 و M1 موجود در گروه میکروبیولوژی سازمان جهاد دانشگاهی تهران استفاده شد. تست زیست سنجی علیه شته ی سبز هلو در داخل ظروف پتری 18 سانتیمتری با غلظت­های 103× 1،  105×1  و  107×1 کنیدی در میلی لیتر در شرایط  14:10 ساعت تاریکی: روشنایی و دمای 28 درجه­ی سانتیگراد به مدت 9 روز  انجام گرفت. کمترین مقدار LC50  برای جدایه  A3 غلظت 105×5/6 کنیدی در میلی­لیتر بود و بهترین LT50 نیز برای جدایه A3 برابر با 82/3 روز در غلظت  107×1 کنیدی در میلی­لیتر بود. کمترین مقدار LT50 جدایه­ی M1 نیز در غلظت 107×1 برابر با  51/5 روز بود. 

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی برهمکنش میان قارچ بیمارگر Metarhizium anisopliae، شته Myzus persicae و میزبان گیاهی آن کلزا

چکیده اثر غلظت های مختلف جدایه EUT115 قارچ Metarhizium anisopliae به همراه شاهد، بر مراحل مختلف رشدی شته‌ی سبز هلو Myzus persicae، روی سه ژنوتیپگیاه کلزا Brassica napus، در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 30 شته از هر مرحله‌ی رشدی با قارچ تیمار و به تشتک های پتری حاوی دیسک‌های برگی روی آب- آگار 2 درصد منتقل شد. مرگ و میر شته ها به صو­رت روزانه تا 14 روز پس از شروع آزمایش ثبت شد. ب...

متن کامل

کارایی قارچ lecanicillium lecanii (zimmerman) zare & gams بر روی جمعیت شته سبز هلو myzus persicae (sulzer) (hom.,: aphididae)

در این تحقیق اثر کشندگی فرم تجارتی قارچ lecanicillium lecanii (zimmerman) zare & gams با نام ورکانی (vercani) روی حشرات بالغ شته سبز هلو myzus persicae (sulzer) روی سیب زمینی و کلزا و حشرات کامل شته جالیز aphis gossypii (glover) روی خیار در شرایط کنترل شده آزمایشگاهی (2±22درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 100 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی) بررسی شد. برای انجام آزمایش، 5 غلظت اسپوری بر ...

15 صفحه اول

برهمکنش قارچ metarhizium anisopliae، حشره کش ایمیداکلوپراید، شته سبز هلوmyzus persicae(sulzer) و میزبان آن گیاه کلزاbrassica napusl.

در این مطالعه برهمکنش قارچ metarhizium anisopliae، حشره کش ایمیداکلوپراید، شته سبز هلو و گیاه کلزا در شرایط آزمایشگاهی و نیمه گلخانه ای مورد بررسی قرار گرفت. در شرایط آزمایشگاهی دزهای کشنده و زیر کشنده ی قارچ و ایمیداکلوپراید و پارامترهای جدول زندگی شته سبز هلو تحت تاثیر غلظت معادل lc10 قارچ و سم اندازه گیری شد. هم چنین تاثیر ایمیداکلوپراید بر جوانه زنی قارچ بررسی گردید. مقایسه اثر غلظت معادل l...

تهیه فرمولاسیون امولسیون شونده از عصاره گیاه چریش (Azadirachta indica) و بررسی اثر حشره کشی آن بر روی شته سبز هلو Myzus persicae

آزادیراکتین ماده فعال به لحاظ خواص آفتکشی است که از عصاره و روغن دانه درخت چریش (Azadirachta indica) استخراج می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد این ترکیب با نحوه عمل متفاوت می‌تواند روی بسیاری از آفات کشاورزی از جمله حشرات، کنه‌ها، نماتدها و قارچ‌های بیماریزای گیاهی موثر باشد. در این تحقیق سعی شده است نسبت به تهیه یک فرمولاسیون موثر از عصاره چریش اقدام شود. بدین منظور عصاره چریش با استفاده از حلال اس...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 6  شماره 1

صفحات  77- 86

تاریخ انتشار 2017-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023