بررسی بیولوژی تولید مثل گاوماهی شنی(Neogobius pallasi) در رودخانه‌ی بابلرود(استان مازندران)

نویسندگان

  • باقر مجازی امیری دانشگاه تهران
  • صابر وطن دوست واحد بابل
  • محمد قلی زاده واحد بابل
چکیده مقاله:

این تحقیق از فروردین ماه سال 1390 تا فروردین ماه 1391در رودخانه بابلرود(استان مازندران) برروی گاوماهی شنیNeogobius pallasi)) انجام گرفت. نمونه­برداری­ها به صورت ماهانه با استفاده از دستگاه الکتروشوکر(V300-200) صورت گرفت. در مجموع 194 عدد گاو ماهی شنی صید گردید. متغیرهای طول کل، طول استاندارد، وزن بدن، سن، جنسیت، وزن گناد،قطر تخمک و وزن کبد،اندازه گیری و ثبت شدند. میانگین طول کل در جنس نر87/20 75/97 میلیمتر و میانگین وزن بدن آن­ها 10/10 77/14 گرم بود و در جنس ماده 60/12 06/88 میلیمتر و 05/5 03/10 گرم بود. نمونه ها به 5 گروه سنی (+4 و+3 ،+2 ،+1 ،+0)  تعلق داشتند.نسبت جنسی نر به ماده ، 15/1:1  بدست آمد.تغییرات قطر تخمک بین 2/0 تا 4/2 میلیمتر و میانگین آنها حدود28/0 11/1 میلیمتر بود.هم­آوری مطلق حداقل، حداکثرآن 20/400 و­ 80/ 1292میانگین آن 24/2 53/684 عدد تخمک برآورد گردید. میانگین شاخص رسیدگی جنسی (GSI) برای گاوماهیان شنی نر33/0 درصد و برای ماده06/3 درصد بدست آمد. میانگین ضریب کیفیت یا ضریب چاقی Cf برای ماهیان نر 14/0 38/1 و برای ماهیان ماده13/0 37/1 بدست آمد.میانگین شاخص کبدی (HSI) برای ماهیان نر  83/0±93/2 و ماده87/0±90/2 بدست آمد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی بیولوژی تولید مثل ماهی سفید رودخانه ای Leuciscus cephalus در رودخانه بابلرود استان مازندران

این تحقیق از 15 شهریور ماه سال 1387 تا 15 مرداد ماه 1388 در  رودخانه بابلرود (استان مازندران) بر روی ماهی سفید رودخانه ای Leuciscus cephalus)) انجام گرفت. نمونه برداری ها به صورت ماهانه و با استفاده از دستگاه الکتروشوکر صورت گرفت. در مجموع 441 عدد ماهی سفید رودخانه ای صید گردید. بیشترین تعداد ماهیان در مرحله 3 با فراوانی 02/21 درصد و کمترین تعداد آنها در مرحله 6 رسیدگی جنسی با فراوانی 55/8 درصد...

متن کامل

مقایسه‌ی هماوری گاوماهی شنی (Neogobius pallasi ,Berg 1916) در رودخانه‌های بابلرود و تجن (استان مازندران)

با توجه به اینکه گاوماهیان از لحاظ تغذیه ماهیان خاویاری دریای خزر اهمیت زیادی دارد، به همین دلیل هماوری گاوماهی شنی (Neogobius pallasi)، در رودخانه های بابلرود و تجن بررسی گردید. برای انجام این بررسی، 197 گاوماهی شنی از فروردین  تا مرداد 1390 در فصل تخمریزی از رودخانه های تجن(ساری) و بابلرود(بابل)بااستفاده از دستگاه الکتروشوکر(V300-200) صید شد.از این تعداد103 ماهی که هنوز تخمریزی نکرده بودند مو...

متن کامل

بررسی بیولوژی تولید مثل ماهی سفید رودخانه ای leuciscus cephalus در رودخانه بابلرود استان مازندران

این تحقیق از 15 شهریور ماه سال 1387 تا 15 مرداد ماه 1388 در  رودخانه بابلرود (استان مازندران) بر روی ماهی سفید رودخانه ای leuciscus cephalus)) انجام گرفت. نمونه برداری ها به صورت ماهانه و با استفاده از دستگاه الکتروشوکر صورت گرفت. در مجموع 441 عدد ماهی سفید رودخانه ای صید گردید. بیشترین تعداد ماهیان در مرحله 3 با فراوانی 02/21 درصد و کمترین تعداد آنها در مرحله 6 رسیدگی جنسی با فراوانی 55/8 درصد...

متن کامل

بیولوژی و فیزیولوژی تولید مثل جنسی در بنه (Pistacia atlantica subsp. mutica)

پسته وحشی یا بنه ((Pistacia atlantica subsp. mutica یکی از گیاهان بومی ایران است که اهمیت زیادی در پوشش گیاهی رشته کوه زاگرس دارد. صفات مورد مطالعه گلها و میوه‌های در حال رشد شامل زمان ظهور کیسه جنینی، آندوسپرم، جنین در مراحل مختلف رشد تا هفته شانزدهم، وجود لوله گرده و آثار آن در هفته اول پس از لقاح مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه‎هایی که برای مطالعه لوله گرده تا آخر هفته اول جمع‌آوری شدند، در محل...

متن کامل

بررسی اثر عوامل مادری بر صفات تولید و تولید مثل مرغان بومی استان مازندران

در تحقیق حاضر، اثر عوامل مادری بر صفات وزن بدن در سن هشت هفتگی، تعداد‌تخم مرغ، وزن تخم‌مرغ و سن بلوغ جنسی حاصل از اطلاعات 13 نسل (سال 70‌13 تا 1383) مرغان بومی استان مازندران مورد بررسی قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از روش حداکثر درستنمایی محدود شده(REML) و مدل حیوان با نرم افزارDFREML تجزیه و تحلیل شدند. با و بدون در نظر گرفتن اثر عوامل مادری 6 مدل حیوانی مختلف برازش شده و مناسب‌ترین مدل با ت...

متن کامل

بیولوژی و فیزیولوژی تولید مثل جنسی در بنه (pistacia atlantica subsp. mutica)

پسته وحشی یا بنه ((pistacia atlantica subsp. mutica یکی از گیاهان بومی ایران است که اهمیت زیادی در پوشش گیاهی رشته کوه زاگرس دارد. صفات مورد مطالعه گلها و میوه های در حال رشد شامل زمان ظهور کیسه جنینی، آندوسپرم، جنین در مراحل مختلف رشد تا هفته شانزدهم، وجود لوله گرده و آثار آن در هفته اول پس از لقاح مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه‎هایی که برای مطالعه لوله گرده تا آخر هفته اول جمع آوری شدند، در محل...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 2  شماره 4

صفحات  29- 40

تاریخ انتشار 2017-05-02

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023