بررسی بیولوژی مگس گل جالیزPhytomyza orobanchiaeدرشرایط آزمایشگاهی ومزرعه در ارومیه

نویسندگان

  • ناصرجعفرزاده
  • علی اصغر پورمیرزا
چکیده

بررسیهای انجام شده طی سالهای75-1374 نشان دادند که زمستان گذرانی مگس گل جالیز در منطقه ارومیه بصورت شفیره در بقایای گل جالیز مزارع آفتابگردان وگوجه فرنگی وتوتون بوده وبا ظهور گونه های گل جالیز حشرات کامل نیز از حالت شفیرگی خارج شده وپس از جفت گیری،حشرات ماده دراندامهای گل جالیز تخمریزی مینمایند.این حشره تخمهای خود را به طور انفرادی روی میزبان قرار میدهد.در طی 4نسل ازتیرماه الی مهرماه درمنطقه ارومیه لاروها از بذور نارس گل جالیز تغذیه میکنند.درصد آلودگی میوه های گل جالیز بوسیله این حشره بطورمتوسط 46/9±5/43 است.درشرایط آزمایشگاهی دوره قبل ازتخم گذاری،تخم گذاری وپس ازتخم گذاری حشرات ماده به ترتیب18/0±6/2 ،12/0±16/5 و42/0±15/3 روزبود.تعدادتخم های گذاشته شده در شرایط آزمایشگاهی4±8/34 عددمیباشد.لارومگس گل جالیز دارای سه سن لاروی است . شفیره در داخل میوه یا ساقه گل جالیز تشکیل میشود و دوره آن در افراد نر و ماده 95/0±6/10 روز است .طول مدت یک نسل در شرایط قفس25/3±9/27 روزتعیین گردید.طبق بررسیهای بعمل آمده در 45 درصداز کپسولهای آسیب دیده عمدتاً پوسته بذرباقیمانده وعملاً میزان قابل توجهی بوجود نمی آید.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی بیولوژی مگس گل جالیزphytomyza orobanchiaeدرشرایط آزمایشگاهی ومزرعه در ارومیه

بررسیهای انجام شده طی سالهای75-1374 نشان دادند که زمستان گذرانی مگس گل جالیز در منطقه ارومیه بصورت شفیره در بقایای گل جالیز مزارع آفتابگردان وگوجه فرنگی وتوتون بوده وبا ظهور گونه های گل جالیز حشرات کامل نیز از حالت شفیرگی خارج شده وپس از جفت گیری،حشرات ماده دراندامهای گل جالیز تخمریزی مینمایند.این حشره تخمهای خود را به طور انفرادی روی میزبان قرار میدهد.در طی 4نسل ازتیرماه الی مهرماه درمنطقه ارو...

متن کامل

بیولوژی مگس میوه کنار (Carpomya vesuviana (Dip.: Tephritidae شناسایی دشمنان طبیعی آن در استان بوشهر

مگس میوه کنار(Carpomya vesuviana Costa ) یکی از مهمترین آفات درختان کناردر سطح استان بوشهر می باشد. مطالعات عرصه ای و آزمایشگاهی جهت مشخص نمودن زیست شناسی این حشره در 3 سال متوالی از سال 1376 تا 1379 در شهرستان دشستان انجام گرفت. متوسط طول عمر مگس میوه در طول ماههای مختلف از 2/4±6/14 تا 3/6±8/25 روز متفاوت می باشد. دوره های پیش از تخم گذاری، تخم گذاری و پس از تخم گذاری به ترتیب 2 تا 8، 3 تا 35 ...

متن کامل

بررسی بیولوژی مگس (Sarcophila meridionalis (Dip.: Sarcophagidae، پارازیتوئید ملخ بادمجانی، (Bradyporus latipes (Orth.:Tettigoniidae، در استان چهارمحال و بختیاری

بیولوژی و میزان کارایی مگس پارازیتوئید Verves) Sarcophila meridionalis)  طی سالهای 1383 و 1382 در منطقه فعالیت ملخ بادمجانی در منطقه دوتوی شهرکرد بررسی شد. از ابتدای فصل رویش بصورت هفتگی از مراحل مختلف میزبان نمونه‌برداریهایی انجام شد. نمونه‌های جمع‌آوری شده در آزمایشگاه تشریح و مراحل مختلف رشدی انگل روی میزبان بررسی شد. در این بررسی تعداد سنین لاروی مگس پارازیتوئید، طول دوره لاروی، طول دوره شف...

متن کامل

بیولوژی مگس پارازیتویید سن معمولی گندم [Phasia subcoleoptrata L.(Dipt. Tachinidae)] درمنطقه اصفهان

In order to study the parasitoid flies of Sunn pest in Isfahan, this research was conducted during the years 1997-1998. The results indicated that the dominant species of parasitoid fly is Phasia subcoleoptrata L. This species has two generations per year and over winters as pupae in soil under the shrubs of aestivation and hibernation places of Sunn pest and remains there until the following s...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 4  شماره 0

صفحات  -

تاریخ انتشار 1999-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023