بررسی تأثیر آموزش شناختی- رفتاری بر دلبستگی مادر به جنین در زنان باردار با سابقه مرده‌زایی

نویسندگان

  • آزوغ, مهرنگار گروه آموزشی مامایی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
  • شکیبا, منصور گروه آموزشی روان پزشکی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
  • نویدیان, علی گروه آموزشی روان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران؛ مرکز تحقیقات سلامت بارداری، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
چکیده مقاله:

Background & Aim: In pregnancy following stillbirth, the parental relationship and attachment to the dead child are denied, and this can impair the mother’s attachment to the new child. The present study aimed to determine the effect of cognitive behavioral training on maternal-fetal attachment in subsequent pregnancy following stillbirth. Methods & Materials: This quasi-experimental study was performed on 100 pregnant women with the history of stillbirth, referred to health centers in Zahedan in 2017. Mothers were selected using convenience sampling and assigned into two groups of 50 each. Data were collected by a demographic questionnaire and the Cranley maternal-fetal attachment scale. After pre-test, the intervention group received 4 sessions of cognitive behavioral training during 4 weeks. After 8 weeks, the post-test was performed for two groups and data were analyzed using independent t-test, chi-square, Fisher's exact and ANCOVA tests through the SPSS software version 21. Results: The mean score for maternal-fetal attachment was not significantly different in the baseline but was significantly higher in the intervention group (92.36±11.89) than in the control group (80.90±16.36) after the intervention (P<0.001). The adjustment for the pre-test score, optimism and visit numbers in ANCOVA the mean score for maternal-fetal attachment in the post-test were still significant (P<0.001). Conclusion: Considering the effect of cognitive behavioral training on the promotion of maternal-fetal attachment, it is recommended that this training be integrated into the care program for pregnant women with a history of stillbirth.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثربخشی برنامه آموزشی دلبستگی به جنین بر ارتباط مادر - جنین و سلامت روان زنان باردار

زمینه و هدف: ارتباط عاطفی بین مادر و نوزاد متولدنشده، به­ عنوان دلبستگی مادر به­ جنین بیان می­ شود. این دلبستگی اولین ارتباطی است که با رابطه مادر و نوزاد بعد از تولد همبستگی معناداری دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش برنامه دلبستگی پیش از زایمان بر دلبستگی مادر به­ جنین و افزایش سلامت روان زنان باردار بود. روش­­: این مطالعه از نوع آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه مهار بود. جامعه...

متن کامل

بررسی ارتباط بین رضایت زناشویی و حمایت اجتماعی با دلبستگی مادر به جنین در زنان باردار با سابقه مرگ جنین یا نوزاد

مقدمه: دلبستگی مادر به جنین نشانه کارآمدی مادر در مراقبت از نوزاد و دلبستگی مادر به شیرخوار در دوره بعد از زایمان می باشد. این مسئله به ویژه در زنان با سابقه مرگ جنین یا نوزاد بسیار حائز اهمیت است. مطالعه حاضر با هدفتعیین ارتباط بین رضایت زناشویی و حمایت اجتماعی با دلبستگی مادر به جنین در زنان باردار با سابقه مرگ جنین یا نوزاد انجام شد. روش کار: این مطالعه همبستگی در سال 1392 بر روی 180 زن بار...

متن کامل

ارتباط دلبستگی مادر- جنین و تغذیه انحصاری با شیر مادر در زنان نخست باردار

مقدمه و هدف: شیر مادر ایده آل ترین غذا برای نوزاد در دوران شیرخوارگی است. حداکثر استفاده از مزایای آن به شکل تغذیه انحصاری با شیر مادر می باشد. با توجه به سیر نزولی تغذیه انحصاری با شیر مادر در کشور ما، بکارگیری راهکارهای موفقیت در این زمینه، دارای اهمیت ویژه ای است. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط دلبستگی قبل از تولد و تغذیه انحصاری با شیر مادر در زنان نخست باردار انجام شد.مواد و روش ها: ...

متن کامل

بررسی تاثیر آموزش رفتارهای دلبستگی برمیزان دلبستگی مادر ـ جنین در مادران نخست باردار

Introduction & Objective: Maternal-fetal  attachment is a term  used to describe the relationship between a pregnant woman and her fetus .Mothers that have high maternal-fetal attachment? display more confidence in  their new role  and show better postpartum adjustment . The present study was conducted to determine the effect of training attachment behaviors on maternal-fetal attachment. ...

متن کامل

بررسی اثربخشی برنامۀ مداخله‌ای مبتنی بر بازی‌های عصب نمایشی بر دلبستگی مادر- جنین در زنان باردار

هدف این پژوهش بررسی اثربخشی برنامۀ مداخله‌ای مبتنی بر بازی‌های عصب نمایشی بر دلبستگی مادران باردار- جنین بود. به منظور اجرای برنامۀ مداخله‌ای، مادران داوطلب 20 تا 35 سالۀ نخست‌زا که به لحاظ سطح تحصیلی دیپلم به بالا بودند و مطابق مقیاس گلدبرگ دارای سلامت عمومی بودند، از ابتدای ماه چهارم بارداری به صورت پانزده روز یک‌بار به مدت یک ساعت مورد آموزش قرار گرفتند. به منظور بررسی وضعیت دلبستگی، مقیاس د...

متن کامل

مقایسه ی تاثیر آموزش رفتارهای دلبستگی با تن آرامی بر دلبستگی مادر با جنین و نوزاد در مادران نخست-باردار

مقدمه: این تحقیق با هدف مقایسه‌ی تاثیر آموزش رفتارهای دلبستگی و آموزش با تن‌آرامی بر دلبستگی مادر با جنین و نوزاد در مادران نخست باردار انجام شده است. روش‌کار: دراین کارآزمایی بالینی، 126 خانم نخست‌باردار از جمعیت آماری زنان باردار مراجعه‌کننده به دو بیمارستان حافظ و شوشتری شیراز در سال 1389 به روش نمونه‌گیری آسان مبتنی بر هدف انتخاب و به صورت تصادفی به سه گروه 42 نفری تحت آموزش تن‌آرامی، رفتار...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 24  شماره None

صفحات  71- 83

تاریخ انتشار 2018-05

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023