بررسی تأثیر آموزش کاهش عوارض شیمی درمانی بر ابعاد علامتی کیفیت زندگی مبتلایان سرطان پستان تحت شیمی درمانی

نویسندگان

  • بقایی, رحیم
  • شریفی, معصومه
  • شیخی, ناصر
  • محمدپور, یوسف
چکیده مقاله:

  بررسی تأثیر آموزش کاهش عوارض شیمی درمانی بر ابعاد علامتی کیفیت زندگی مبتلایان سرطان پستان تحت شیمی درمانی     رحیم بقایی [1] *، معصومه شریفی [2] ، یوسف محمدپور [3] ، ناصر شیخی [4]     تاریخ دریافت 18/04/1392 تاریخ پذیرش 23/06/1392   چکیده   پیش زمینه و هدف: امروزه شاهد افزایش بازماندگان سرطان پستان به دلیل تشخیص زودرس و برنامه‌های غربالگری هستیم؛ بنابراین اندازه‌گیری کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان اهمیت ویژه‌ای می‌یابد. شیمی درمانی یکی از درمان‌های رایج به دنبال سرطان پستان است که عوارض جانبی متعددی را به همراه دارد. بیمارانی که شیمی درمانی سرپایی دریافت می‌کنند نیاز به اقداماتی فعال جهت کنترل عوارض ناشی از درمان دارند. جهت پذیرش نقش فعال در امر مراقبت از خود لازم است که افراد اطلاعات کافی دریافت کنند و آموزش به بیماران مبتلا به سرطان و خانواده آن‌ها جزء جدا نشدنی از مراقبت‌های پرستاری بیماران است. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر آموزش کاهش عوارض جانبی شیمی درمانی بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان بود.   مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی بود که بر روی 106 بیمار مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی درمانی انجام شد. بیماران به صورت تصادفی به دو گروه کنترل و مداخله تقسیم شدند. هر دو گروه یک بار در شروع شیمی درمانی و بار دیگر پس از گذشت 4 سیکل شیمی درمانی پرسشنامه دموگرافیک و پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی سرطان ( EROTC QLQ-23 ) و پرسشنامه اختصاصی کیفیت زندگی سرطان پستان ( QoL-Br 23 ) متعلق به سازمان اروپایی تحقیقات و درمان سرطان (EROTC ) را تکمیل نمودند. گروه مداخله پس از طی 2 سیکل شیمی درمانی کتابچه راهنمای کنترل عوارض شیمی درمانی را دریافت نمودند.   یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد بسته آموزشی کنترل عوارض شیمی درمانی در گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل باعث کاهش ابعاد علامتی و بهبود کیفیت زندگی کلی گردید ( 005/0 p< ).   بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج مطالعه حاضر تدوین یک برنامه آموزشی منسجم توسط پرستاران انکولوژی تأثیر قابل توجهی در ارتقاء کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی درمانی خواهد داشت.   کلید واژه‌ها : کیفیت زندگی، سرطان پستان، شیمی درمانی، آموزش     مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، دوره یازدهم، شماره نهم ، پی در پی 50، آذر 1392، ص 679-667     آدرس مکاتبه: ارومیه، کیلومتر 11جاده سرو، پردیس نازلو، دانشکده پرستاری و مامایی، تلفن: 2754961-0441   Email: [email protected]   [1] استادیار، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (نویسنده مسئول)   [2] دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت‌های ویژه، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه   [3] دانشجوی دکتری تخصصی آموزش پزشکی، مربی دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه   [4] کارشناسی ارشد آمار، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر یوگا بر مقیاس‌های علامتی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی-درمانی

چکیده مقدمه: سرطان پستان دومین سرطان شایع در جهان است. این بیماری و درمان‌های آن از جمله شیمی درمانی موجب طیف وسیعی از علایم و عوارض جانبی می‌شود. هدف از این مطالعه تعیین تأثیر یوگا بر مقیاس‌های علامتی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی درمانی است. روش بررسی: در این کارآزمایی بالینی دو مرحله‌ای قبل و بعد از مداخله‌ی یوگا، 40 بیمار زن مبتلا به سرطان پستان از طریق نمونه‌گیری در ...

متن کامل

بررسی کیفیت زندگی مبتلایان به سرطان تحت شیمی درمانی

Introduction & Objective: Quality of life is a subjective and multi dimensional concept assessing physical ,social ,psychological and role function domains  .cancer diagnosis and its therapy have a negative impact on quality of life .one type of cancer  treatment is chemotherapy that administered to destroy cancer cells .the studies show that cancer treatment with  side effect and toxicity that...

متن کامل

بررسی تأثیر مشاوره با خانواده بر مقیاس‌های علامتی کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی درمانی

  مقدمه: سرطان پستان از جمله بیماری‌های مزمن است که به‌واسطه علایم و عوارض جانبی ناشی از درمان‌های موضعی و سیستمیک از جمله جراحی و شیمی‌درمانی می‌تواند کیفیت زندگی زنان را تحت تأثیر قرار دهد و از آنجایی‌که خانواده به‌عنوان اولین منبع مراقبتی و حمایتی برای عضو مبتلا به بیماری محسوب می‌شود، نوع نگرش خانواده نسبت به بیماری و علایم و عوارض ناشی از آن تأثیر ویژه‌ای در امر مراقبت از بیمار دارد، لذا ی...

متن کامل

تأثیر یوگا بر مقیاس های علامتی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی-درمانی

چکیده مقدمه: سرطان پستان دومین سرطان شایع در جهان است. این بیماری و درمان های آن از جمله شیمی درمانی موجب طیف وسیعی از علایم و عوارض جانبی می شود. هدف از این مطالعه تعیین تأثیر یوگا بر مقیاس های علامتی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی درمانی است. روش بررسی: در این کارآزمایی بالینی دو مرحله ای قبل و بعد از مداخله ی یوگا، 40 بیمار زن مبتلا به سرطان پستان از طریق نمونه گیری در دست...

متن کامل

تأثیر ماساژ درمانی بر عوارض شایع بیماران تحت شیمی درمانی مبتلا به سرطان پستان

زمینه و هدف: اضطراب، افسردگی، تهوع و استفراغ شایع­ترین عوارض ناشی از شیمی­درمانی می­باشند. هدف این مطالعه تعیین تأثیر ماساژ درمانی بر این عوارض ناشی از شیمی درمانی می­باشد.  روش بررسی: مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی است که تعداد 34 بیمار مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی­درمانی مورد بررسی قرار گرفتند. پس از اطمینان از ابتلا بیماران به درجاتی از افسردگی و اضطراب و ...

متن کامل

بررسی کیفیت زندگی مبتلایان به سرطان تحت شیمی درمانی

مقدمه و هدف: کیفیت زندگی یک مفهوم ذهنی و چند بعدی است و در ابعاد جسمی و  اجتماعی و عاطفی و ایفای نقش مورد بررسی قرار میگیرد . تشخیص و درمانهای سرطان میتواند بر کیفیت زندگی بیمار تاثیر منفی گذارد . از جمله درمانهای مربوط به سرطان شیمی درمانی است که با هدف نابودی سلولهای سرطانی انجام میشود . مطالعات نشان میدهد درمانهای سرطان همراه با سمیت و عوارض جانبی هستند که کیفیت زندگی بیمار را کاهش میدهد . ه...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 11  شماره 9

صفحات  0- 0

تاریخ انتشار 2013-12

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023