بررسی تأثیر استفاده از چند مخلوط بافری در جیره بر فراسنجه‌های تخمیر شکمبه ای در شرایط برون تنی

نویسندگان

  • سید احسان غیاثی استاد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.
  • محسن مجتهدی استادیار، عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند، ایران.
چکیده

هدف از این آزمایش، بررسی ظرفیت بافری چند مخلوط بافری و تأثیر آن‌ها بر فراسنجه‌های تخمیر و هضم شکمبه‌ای در شرایط برون‌تنی بود. به همین منظور پنج مخلوط بافری شامل: 1) ترکیب حاوی 15 درصد بیکربنات‌سدیم + 15 درصد اکسید‌منیزیم + 35 درصد کربنات‌منیزیم + 35 درصد بنتونیت‌سدیم؛ 2) ترکیب حاوی 35 درصد بیکربنات‌سدیم + 35 درصد اکسیدمنیزیم + 15 درصد کربنات‌منیزیم + 15 درصد بنتونیت‌سدیم؛ 3) ترکیب حاوی 20 درصد بیکربنات‌سدیم + 40 درصد اکسیدمنیزیم + 20 درصد کربنات‌منیزیم + 20 درصد بنتونیت‌سدیم؛ 4) ترکیب حاوی 40 درصد بیکربنات‌سدیم + 20 درصد اکسیدمنیزیم + 20 درصد کربنات‌منیزیم + 20 درصد بنتونیت‌سدیم؛ و 5) ترکیب حاوی 16 درصد کربنات‌سدیم + 35 درصد اکسیدمنیزیم + 22 درصد کربنات‌منیزیم + 5 درصد بنتونیت‌سدیم و 22 درصد پتاسیم ‌فسفات‌ منوبازیک، تهیه شد. ظرفیت بافری و شاخص ارزش بافری اندازه گیری شد. سپس تأثیر مخلوط‌های بافری بر پتانسیل تولید گاز، pH، غلظت نیتروژن آمونیاکی و ماده خشک ناپدید شده در شرایط آزمایشگاهی (IVDMD) بررسی گردید. مقدار ظرفیت و شاخص ارزش بافری ترکیب 2 بیشتر از سایر ترکیبات بافری بود (0/05>P). ترکیب بافری 4 سبب افزایش تولید گاز شد (0/05>P). مقدار IVDMD در بین ترکیبات بافری یکسان بود و تنها ترکیب بافری 4 و 1 با یکدیگر اختلاف داشتند (0/05>P). استفاده از ترکیب بافری 2 سبب افزایش pH محیط کشت شد (0/05>P). در کل نتایج این آزمایش نشان داد که استفاده از ترکیب بافری 2 می‌تواند نقش مؤثری در جلوگیری از افت pH و به تبع آن کاهش اسیدوز داشته باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر افزودن سطوح مختلف ساپونین، اسید گالیک و اسید تانیک بر کینتیک تخمیر شکمبه ای در شرایط برون تنی

این مطالعه به ­منظور بررسی اثر سطوح مختلف (5/2، 5 و 10 درصد ماده خشک) ساپونین، اسید گالیک و اسید تانیک بر فراسنجه­های تولید گاز و قابلیت هضم برون­تنی ماده خشک و ماده آلی با استفاده از روش تولید گاز و کشت ثابت انجام گرفت. نتایج نشان داد که بین تیمار­های آزمایشی از نظر پتانسیل و نرخ تولید گاز اختلاف معنی­داری وجود داشت (05/0>P). تیمار شاهد و تیمارهای دارای ساپونین به ترتیب دارای بالاترین و پایین­...

متن کامل

پیش بینی کینتیک تخمیر شکمبه ای سیلاژ ذرت با استفاده از برخی مدل ها به روش برون تنی

سابقه و هدف: تکنیک تولید گاز به روش برون‌تنی (GP) جهت بررسی کینتیک تخمیر شکمبه‌ای خوراک استفاده می‌شود. با توجه به اینکه منحنی تولید گاز ساختار لگاریتمی دارد، لذا توصیف داده‌های حاصل از GP، از طریق برازش آنها با مدل‌های غیر خطی صورت می‌گیرد. برای این منظور انواع مدل‌های ریاضی را می‌توان به کار برد. شناخته شده‌ترین مدل به کار رفته در GP ، مدل نمایی (EXP) می‌باشد. اما گزارش شده است که برخی از مدل...

متن کامل

بررسی تأثیر استفاده از سطوح مختلف ساکارز و نشاسته در جیره کاملاً مخلوط شده بر تخمیر، سوخت- ساز نیتروژن در شکمبه و عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین

به منظور بررسی اثرات استفاده از سطوح مختلف ساکارز و نشاسته در جیره کاملاً مخلوط شده بر تخمیر، سوخت- ساز نیتروژن در شکمبه و عملکرد گاوهای شیرده، از چهار راس گاو شیرده هلشتاین دارای فیستولای شکمبه در قالب طرح مربع لاتین 4×4 با چهار دوره 28 روزه استفاده شد. جیره‏های آزمایشی حاوی مقادیر مختلف ساکارز و نشاسته خالص ذرت بوده که ساکارز خالص در سطوح صفر، 25، 50 و 75 گرم در کیلوگرم ماده خشک، به ترتیب با 7...

متن کامل

بررسی تاثیر مقادیر مختلف اسانس گیاهان رازیانه، کاج و اکالیپتوس بر ویژگی های تخمیر شکمبه ای در شرایط برون تنی

در این تحقیق به منظور بررسی اثر اسانس رازیانه، کاج و اکالیپتوس بر فراسنجه های تولید گاز و تخمیر شکمبه ای چهار نمونه خوراکی یونجه، کنسانتره، نسبت 80:20 کنسانتره به علوفه و نسبت 60:40 کنسانتره به علوفه دو آزمایش در شرایط برون تنی به مدت 24 ساعت انجام شد. در آزمایش اول تولید گاز محیط های کشت حاوی نمونه های مکمل شده با اسانس رازیانه، کاج و اکالیپتوس در 5=ph، 6=ph و 7=ph مورد مقایسه قرار گرفت. میانگ...

پیش بینی کینتیک تخمیر شکمبه ای سیلاژ ذرت با استفاده از برخی مدل ها به روش برون تنی

سابقه و هدف: تکنیک تولید گاز به روش برون تنی (gp) جهت بررسی کینتیک تخمیر شکمبه ای خوراک استفاده می شود. با توجه به اینکه منحنی تولید گاز ساختار لگاریتمی دارد، لذا توصیف داده های حاصل از gp، از طریق برازش آنها با مدل های غیر خطی صورت می گیرد. برای این منظور انواع مدل های ریاضی را می توان به کار برد. شناخته شده ترین مدل به کار رفته در gp ، مدل نمایی (exp) می باشد. اما گزارش شده است که برخی از مدل...

متن کامل

پاسخ بار اسیدی شکمبه و خروج متان به جیره های گاوهای شیری شیرده مکمل شده با ترکیبات معدنی حاوی ظرفیت بافری متفاوت در شرایط برون تنی

با استفاده از کشت برون­تنی 24 ساعته میکروارگانیسم­های شکمبه، در این مطالعه تأثیر ظرفیت بافری 2 ترکیبات معدنی (m1=119.43 و m2=116.5 میلی­اکی­والان در لیتر) را بر ارزش اسیدزایی شکمبه­ای (av)، ph، ناپدید شدن ماده خشک (ivdmd) و خروج متان در شرایط برون­تنی جیره­های گاوهای شیری شیرده حاوی نسبت­های مختلف علوفه به کنسانتره 60:40 و 70:30 را در یک طرح کاملاً تصادفی بررسی شد. ترکیبات معدنی در جیره­های آزما...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 21  شماره 4

صفحات  487- 497

تاریخ انتشار 2019-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022