بررسی تأثیر استنادی مقاله‌های مجلات علمی- ‌پژوهشی فارسی زبان ایران

نویسندگان

چکیده

Purpose: We have studied in the present research the citation impact of the papers published in Iranian Farsi scientific-research journals in the three fields of medical sciences, agricultural sciences, and human sciences, which have been indexed in SID citation database. Methodology: This study used citation analysis. The population under study included all papers with two or more citations in Farsi scientific-research journals in the three fields of medical sciences, agricultural sciences, and human sciences which were published during 2002-2007 and indexed in SID citation database. To choose the papers, purposeful sampling was used. The bibliographic information of each paper as well as that of its citations was extracted from SID database. Also, SPSS software was utilized to analyze the data. Findings: Considering the results, citation mean value in the three fields under study was calculated to be 3.08 citations. Additionally, based on the results yielded from inference analyses, there is no significant difference among the three mentioned fields regarding the citation impact. In total, findings of the research showed that the citation rate is very low for the papers published in Iranian Farsi scientific-research journals, such that many of these papers have not received any citation. Therefore, care should be taken when using the citations of these papers in evaluation of the researchers’ scientific impact. Originality/Value: The number of citations received by papers in scientific journals is used as a significant index in evaluating the impact of a country’s publications on scientific community; therefore, the present study makes clear the status of citation impact of the papers published in Iranian Farsi scientific-research journals in the three fields of medical sciences, agricultural sciences, and human sciences.  

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

خلاصه هدف. این مطالعه با هدف بررسی مطالعات کیفی منتشر شده در مجلات علمی پژوهشی فارسی زبان در زمینه بیماری­های قلبی عروقی انجام شد. زمینه. تحقیق کیفی با تفسیر و تولید نظریه های مربوط به تعاملات اجتماعی و تجربیات فردی در شرایط طبیعی و نه تجربی، به ادبیات علمی بسیاری از رشته ها کمک می کند. روش کار. در این مطالعه توصیفی مقطعی به منظور دستیابی به مطالعات کیفی فارسی زبان در زمینه قلب و عروق، بانک­ها...

این مقاله با مقایسة نحوة به‌کارگیریِ راهبردهای فراگفتمان در مقالات علمی ـ پژوهشی زبان فارسی و انگلیسی به بررسی این موضوع می­پردازد که آیا نویسندگان بومی زبان فارسی در نگارش مقالة علمی به زبان خود از نظر به‌کارگیری فراگفتمان مشابه هنجارهای جامعة گفتمانی علمی عمل می­کنند یا خیر. بررسی و مقایسة 36 مقالة علمی فارسی از گویش‌وران بومی زبان فارسی و 36 مقالة علمی انگلیسی از گویش‌وران بومی زبان انگلیسی (...

Due to medical researchers need for updated and valid scientific findings in their research area, it is important to evaluate medical journals. On the other hand, researchers are looking for prestigious journals to publish their articles in their field of activity. Because much of the medical journals in Iran published by Universities of Medical Sciences, this study aimed to evaluate Iranian Me...

سابقه و هدف: مجلات علمی، یکی از راه‌های معتبر برقراری ارتباط میان نویسندگان و متخصصان موضوعی می‌باشد. هدف از این مطالعه، بررسی وضعیت استنادهای مقاله‌های دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات کتابداری و علم اطلاعات بود. مواد و روش‌ها: در این پژوهش به صورت پیمایشی و با استفاده از روش تحلیل استنادی به بررسی وضعیت استناد‌ در مقالات‌ منتشر شده در دو‌فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات طی سال‌های 1394- 13...

فاصله بین سازمان‌‌های اجرایی و نظام دانشگاهی کشور در چند سال اخیر، مَحمل بحث فراوان بوده ‌است. تفکر نظری دانشگاهی و کاربرد آن در حوزه عمل نهادهای اجرایی کشور دو روی یک سکه هستند که درکنار هم معنا می‌یابند و موجب رشد و شکوفایی کشور می‌شوند. در سال‌های اخیر، شاهد این گلایه نظام دانشگاهی از نظام اجرایی کشور بوده‌ایم که نظام اجرایی کمتر به توصیه‌ها و یافته‌های علمی در عمل اهمیت می‌دهد و از طرف دیگر ...

چکیده هدف: تحلیل مقاله‌های منتشر شده در مجلات علمی-پژوهشی رشته زمین­شناسی، به منظور تبیین الگوی رفتار علمی نویسندگان و تعیین میزان همکاری علمی محققان این حوزه طی سال­های 1383-1388 است.  روش: روش پژوهش کتابسنجی و تحلیل استنادی است. جامعه مورد پژوهش شامل تمام نشریات علمی–پژوهشی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تا سال 1389 می­باشد. به منظور سنجش میزان همکاری علمی، از شاخص ضریب همکاری علمی(CC) بین...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود