بررسی تأثیر تعامل اجتماعی و تبادل بین اعضای گروه‌های داوطلب بر مدیریت داوطلبی رویداد ورزشی (مطالعة موردی سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان)

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تعامل اجتماعی و تبادل بین اعضای گروه‌های داوطلبی بر مدیریت داوطلبی رویداد ورزشی بود. این پژوهش، ازنظرهدف،کاربردیوازحیث ماهیت،توصیفی-پیمایشیبود.جامعةآماری متشکل از همةداوطلبان سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان بود (200 نفر). با توجه به تعداد متغیرهای پنهان، حداقل حجم نمونه برابر با 120 نفر بود که ازطریقنمونه‌گیری تصادفیساده، 128 داوطلب به‌عنوان نمونة پژوهش انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامة ترجمه‌شدة کیم و همکاران (2016) استفاده شد. روایی صوری پرسش‌نامه به تأیید صاحب‌نظران (10 نفر) رسید و همچنین، پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی محاسبه شد. برای تجزیه‌‌وتحلیل داده‌ها و بررسی برازش مدل، از مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزارهای اس.پی.اس.اس و پی. ال. اس استفاده ‌شد. نتایج نشان داد که تبادل بین اعضای گروه­های داوطلبی، تأثیر مثبتی بر توصیه به تجربه‌کردن فعالیت داوطلبی به دیگران داشت. همچنین، رابطة معناداری بین تبادل اعضا با قصد مشارکت مجدد و توصیه وجود داشت. همچنین، براساس نتایج، بین تعامل اجتماعی و تبادل اعضا رابطة معناداری وجود داشت؛ اما، بین تعامل اجتماعی و قصد مشارکت مجدد رابطة معناداری وجود نداشت. با توجه به نتایج می‌توانگفتکه مسئولانورزش دانشجویی بایدوقتبیشتریرابرایبررسیتأثیر تعامل اجتماعی داوطلبانو تعامل اعضای داوطلبی، به‌عنواناصلی‌ترینمتغیر تأثیرگذار درمدیریت داوطلبی درجهت مشارکت مجدد و توصیه به همکاری در رویدادهای ورزشی صرفکنند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارتباط بین خودپندارة بدنی با عملکرد ورزشی دانشجویان دختر در المپیاد ورزشی

چکیده مقدّمه: خودپندارة بدنی به عنوان یکی از ابعاد شخصّیتی افراد که با آمادگی جسمانی و سطح فعّالیّت بدنی ارتباط دارد، ممکن است با عملکرد و موفّقیّت ورزشی مرتبط باشد و موقعیّت اجتماعی افراد را افزایش دهد. به همین منظور، هدف این پژوهش تعیین رابطه بین خودپندارة بدنی با عملکرد ورزشی دانشجویان دختر شرکت‌کننده در هفتمین المپیاد ورزشی واقع در اصفهان می‌باشد. روش‌شناسی: جامعة آماری این تحقیق را کلّیّة 1405 نف...

متن کامل

رابطۀ بین انگیزش ورزشی و تحلیل‌رفتگی ورزشی در بازیکنان فوتبال حاضر در دوازدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان پسر کشور

هدف از این تحقیق شناسایی رابطۀ بین انگیزش ورزشی و تحلیل­رفتگی ورزشی در بازیکنان فوتبالحاضر در دوازدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان پسر کشور بود. روش تحقیق توصیفی- همبستگی بود. 160 نفر از بازیکنان عضو تیم­های فوتبال دانشگاه­ها دو ابزار این پژوهش را تکمیل کردند: 1. پرسشنامۀ انگیزۀ ورزشی پلتیر و همکاران (SMS-1995) با 24 آیتم و در مقیاس 7 ارزشی لیکرت که شش خرده‌مقیاس متغیر را ارزیابی می­کند؛ 2. پرسشنا...

متن کامل

بررسی اثرات برگزاری رویداد ورزشی بر جامعه میزبان (مطالعه ی موردی دانشگاه بیرجند میزبان یازدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دختر دانشگاههای سراسر کشور)

ورزش و فعالیت های ورزشی به عنوان یک نیاز برای حفظ سلامتی، شادابی و افزایش نیروی حیات و ارتقاء سلامت روحی و روانی جامعه همواره در تمامی جوامع بشری مورد توجه و دارای اهمیت ویژه ای بوده است. یکی از اشکال فعالیت ورزشی، برگزاری مسابقات و رویدادهای ورزشی است که امروزه به دلیل منافع فراوانی که در زمینه های مختلف دارد، برای تمامی کشورها اهمیت فراوانی پیدا کرده است. بسیاری از کشورها یا شهرها، متقاضی برگ...

15 صفحه اول

مدل‌یابی تأثیر هویت ورزشی بر جهت‌گیری ورزشی در ورزشکاران شرکت‌کننده در یازدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان پسر کشور

  هدف از این پژوهش مدل‌یابی تأثیر هویت ورزشی بر جهت‌گیری ورزشی در ورزشکاران شرکت‌کننده در یازدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان پسر سراسر کشور بود. 400 دانشجو از بین 2130 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامۀ جهت‌گیری ورزشی (87/0=SOQ, Gill et al.,1988,α) و پرسشنامۀ هویت ورزشی (82/0=Cieslak, 2004,α) بود. پرسشنامۀ جهت‌گیری ورزشی با 25 آیتم، سه بعد جهت‌گیری ورزشی و پرسشنامۀ هویت ورزشی با...

متن کامل

رابطه بین میزان شیوع آسیب های ورزشی و آمادگی روانی دانشجویان دختر و پسر در دهمین المپیاد ورزشی دانشجویان کشور

هدف از این تحقیق بررسی تأثیر آمادگی روانی ورزشکاران شرکت کننده در دهمین المپیاد ورزشی دانشجویان سراسر کشور بر میزان بروز آسیب‌های ورزشی در آنان بود. بدین منظور 375 نفر از این افراد در دو گروه دختر (178 نفر) و پسر (197 نفر) در این پژوهش شرکت کردند. آزمودنی ها از هفت رشته ورزشی انتخاب شدند که در دو دسته رشته های تیمی و انفرادی قرار گرفتند. اطلاعات تحقیق از طریق فرم گزارشی آسیب‌های ورزشی و پرسشنام...

متن کامل

ارتباط بین هوش هیجانی و اثربخشی تیمی دانشجویان دختر و پسر شرکت‌کننده در یازدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان کشور

  هیجانات و هوش حاکم بر آنها نقش مهمی در موقعیت‌های بین‌فردی دارد. هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر هوش هیجانی بر میزان اثربخشی افراد در تیم است. جامعۀ آماری تحقیق تیم‌های ورزشی شرکت‌کننده در یازدهمین المپیاد ورزشی (1391)، شامل 1952 نفر بودند. 322 ورزشکار مطابق جدول مورگان انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری پرسشنامۀ هوش هیجانی سیبریا شرینگ و پرسشنامۀ اثربخشی تیمی بیلی بتمن و کولین ویلسون (2002) بود. د...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 9  شماره 46

صفحات  141- 156

تاریخ انتشار 2018-01-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022