× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

بررسی تأثیر توسعة مالی بر تأمین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

  • الهام غلامی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تهران علوم و تحقیقات تهران
  • نعیم اسلام دوست کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

هدف اصلی در پژوهش حاضر، بررسی اثر توسعة مالی بر تأمین مالی شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار است که مربوط به صنایع وابسته به خودروسازی هستند. برای این منظور، تأثیر چهار شاخص توسعة مالی به‌همراه متغیرهای کنترلی، نظیر سودآوری، نقدینگی و اندازة شرکت در قالب دو مدل رگرسیون بر دو متغیر مربوط به تأمین مالی، یعنی نسبت بدهی بلندمدت به کلِّ دارایی‌ها و نسبت بدهی‌ کوتاه‌مدت به کلِّ دارایی‌ها بررسی شده است. به این ترتیب که این دو مدل، با اطلاعات تابلویی سال‌های 1390 تا 1394، مربوط به 50 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار که در صنعت خودروسازی وجود دارند، با روش اثرات ثابت برآورد شده است. نتایج نشان می‌دهد که توسعة بازار سهام، اثر مثبت و معناداری بر نسبت بدهی بلندمدت به کلِّ دارایی‌ها دارد و در این بین، میزان اثرگذاری شاخص مربوط به فعالیت بازار سهام، بیشتر از میزان اثرگذاری شاخص مربوط به اندازة آن است. این در حالی است که اثر توسعه بخش بانکی بر نسبت مذکور منفی است که میزان اثرگذاری شاخص مربوط به فعالیت سیستم بانکی، بیشتر از میزان اثرگذاری شاخص مربوط به اندازة آن بوده است. همچنین، تمامی شاخص‌های توسعة مالی، تأثیر معنادار و مثبت بر نسبت بدهی کوتاه‌مدت به کلِّ دارایی‌ها دارد، به‌طوری که تأثیر شاخص‌های بانکی بیش از شاخص‌های بازار سهام است.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

هدف این مقاله بررسی رابطه بین کیفیت اطلاعات مالی و محدودیت در تأمین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به همین منظور، از شاخص کپلن و بومی شده به عنوان شاخص محدودیت در تأمین مالی استفاده شده (KZ) ( زینگالس ( 1997 است. جامعه آماری این پژوهش را 67 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل میدهد که در طی سالهای 1382 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. از تحلیل آماری...

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر اهرم مالی بر سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران از ابتدای سال 1384 تا 1388 است. برای اندازهگیری اثر اهرم مالی بر تصمیمات سرمایهگذاری از روشرگرسیون تلفیقی و در نظر گرفتن اثرات ثابت و تصادفی بر حسب مورد، و با حضور متغیرهای کنترلی از جملهکیوتوبین، فروش، جریان نقد عملیاتی، بازده داراییها، نسبت جاری و سود انباشته استفاده شده است. در اینپژوهش از دو...

در این پژوهش، روابط متقابل بین رشد اقتصادی و ساختار مالی از یکسو و رشد اقتصادی و ساختار مالکیت شرکتها از سوی دیگر مورد بررسی قرار گرفته است.هدف از این بررسی، شفاف نمودن جهت ارتباط و معنی دار بودن روابط، بین عوامل یاد شده به منظور بکارگیری نتایج در سیاستگذاریها،تصمیمات و اعمال قوانین محدود کنندة ساختار مالی و نیز ساختار مالکیت شرکتها در فرآیند توسعه است. شاخصهای ساختار مالی و ساختار مالکیت در ...

   هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکتها و بحران مالی آنها می باشد. برای ارزیابی حاکمیت شرکتی شرکتهای تحت بررسی، از چهار بعد افشاء و شفافیت، ترکیب هیئت مدیره، حق رأی سهامداران، ساختار مالکیت و کنترل استفاده شده است. نمونه مورد بررسی شامل 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1388 تا 1394 می باشد. شاخص Q توبین، بازده کل دارایی ها و بازده حقوق صاحب...

این پژوهش به بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر تصمیمات تأمین مالی و نسبت بدهی شرکت‌ها می‌پردازد. در راستای دستیابی به این هدف، تأثیر کیفیت حسابرسی (بر اساس اندازه مؤسسات حسابرسی) به عنوان متغیر مستقل، بر نسبت بدهی به عنوان متغیر وابسته، با در نظر گرفتن تأثیر برخی متغیرهای کنترلی، مورد بررسی قرار گرفت. سازمان حسابرسی و مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان مؤسسات بزرگ حسابرسی مبنی بر این که کارشان از کیف...

با توجه به وجود تفاوت های عمده از نظر باورها، ارزش های اعتقادی و فرهنگی در جوامع مختلف، انتظار می رود که با پیشرفت های حاصل شده در حوزه های مختلف از جمله علوم و فناوری اطلاعات، فرهن گهای مختلف بسوی همگرایی فرهنگی حرکت نمایند. در این میان، مباحث مالی با بوجود آمدن شرک تهای چند ملیتی که مشغول فعالیت در جوامع مختلف با فرهنگ های متفاوت هستند، از اهمیت بالایی برخوردار شده است. از طرفی دیگر، ارزش های...