بررسی تأثیر تیمارهای مختلف بر ریشه‌زایی قلمه Juniperus excelsa

نویسندگان

  • احمد رحمانی استادیار پژوهشی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
  • سودابه علی‌احمدکروری دانشیار پژوهشی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
چکیده

با توجه به اهمیت و جایگاه ارس در ایران و به‌دلیل مشکلات موجود در زادآوری و تجدید حیات طبیعی در تولید انبوه نهالهای این گونه، تکثیر رویشی این گونه به‌همراه تکثیر جنسی آن اهمیت ویژه‌ای دارد. بنابراین شناخت و کاربرد تیمارهای مختلف برای افزایش میزان ریشه‌زایی آن می‌تواند در تولید نهال آن بسیار کارآمد باشد. در یک دورة چهارساله به‌منظور افزایش امکان تکثیر گونه‌های آن، تکثیر غیر جنسی ارس Juniperus exelsa  از طریق ریشه‌زایی قلمه‌های آن بررسی شد. قلمه‌های ارس در فصل پاییز از درختان جوان و مسن موجود در مجتمع تحقیقاتی البرز و رویشگاه ارس سیراچال تهیه و پس از تیمارهای مختلف نوری (سفید، قرمز و آبی)، هورمونی (ایندول بوتیریک اسید و نفتالین استیک اسید با غلظت‌های مختلف)، طول قلمه (دو اندازة بزرگ و کوچک)، دانه‌بندی بستر کاشت قلمه (دانه‌بندی نرم و زبر)، عصارة قلمة بید و عصارة قلمة بید توأم با آب اکسیژنة 1% کاشته شدند. کاشت قلمه‌ها در قالب طرح کرتهای خردشده انجام و در هر کرت 49 قلمه کاشته شد. نتایج با نرم‌افزار آماری SAS‌ تجزیه و تحلیل و با روش دانکن آزمون شد. نتایج نشان داد که تیمارهای نور، هورمون و دانه‌بندی بستر هر سه در سطح 1%  و تیمار اندازة قلمه در سطح 5% معنی‌دار هستند. همچنین با آزمون دانکن، اثر متقابل نور سفید در بستر با دانه‌بندی نرم و هورمون اندول بوتیریک اسید با غلظت ppm2500 با میانگین ریشه‌زایی 32/37 درصد با بیشترین  ریشه‌زایی در گروهA  قرار گرفت.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

Morphological versus molecular markers to describe variability in Juniperus excelsa subsp. excelsa (Cupressaceae)

BACKGROUND AND AIMS Juniperus excelsa M.-Bieb. is a major forest element in the mountains of the eastern part of Mediterranean and sub-Mediterranean regions. This study comprises the first morphological investigation covering a large part of the geographical range of J. excelsa and aims to verify the congruency between the morphological results and molecular results of a previous study. METHO...

متن کامل

اثر تیمارهای نوری، هورمونی و دانه‌بندی بستر کاشت بر ریشه¬زایی قلمه¬های گونة Juniperus oblonga

مشکلات متعدد در زادآوری طبیعی ارس، اهمیت تکثیر غیرجنسی را برای احیای رویشگاه‌های این گونة ارزشمند نشان می‌دهد. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر تیمارهای هورمونی، بستر کاشت و نور در ریشه‌زایی قلمه‌های J. oblonga بود. قلمه‌ها از درختان جوان J. oblonga فاقد اندام‌های زایشی در آذرماه تهیه شدند. این قلمه‌ها پس از تیمار با 2500، 5000 و ppm7500 هورمون ایندول بوتیریک اسید، در بستر ماسه‌ا...

متن کامل

مطالعه اسانس ارس Juniperus excelsa

ارس یکی از مهمترین سوزنی برگان بومی ایران است. ارس به عنوان یکی از مقاومترین درختان به سرماهای شدید (بیش از 40 درجه سانتیگراد زیر صفر) و خشکی، جایگاه ویژه‌ای در نواحی کوهستانی ایران دارد که می‌بایستی از کلیه جهات مورد بررسی قرار گیرد. در این پژوهش سعی شد که با بررسی ویژگیهای کمی و کیفی اسانس سرشاخه‌های سبز و میوه ارس علاوه بر شناسایی اجزای اسانس، اثر عوامل محیطی بر متابولیسم فرآورده‌های ثانوی م...

متن کامل

تأثیر شیوه‌های مختلف ذخیره رطوبت در جنگل‌کاری با نهال‌های ارس (Juniperus excelsa)

به‌منظور شناخت مؤثرین روش کاشت نهال ارس (Juniperus excelsa M. B.) به‌عنوان یکی از گونه‌های مهم جنگلی کشور، این پژوهش در ایستگاه تحقیقات سیراچال وابسته به مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور انجام شد. نهال‌های سه‌ساله ارس با مبدأ ایستگاه سیراچال به ارتفاعات این ایستگاه منتقل و در قالب آزمایش کرت‌های خرد شده با پایه بلوک‌های کامل تصادفی با عامل ذخیره رطوبت (در پنج سطح استفاده از کاه و کلش در کف گود...

متن کامل

بررسی کال‌زایی و تأثیر سالیسیلیک اسید بر متابولیت‌های ثانویۀ کالوس ارس (Juniperus excelsa)

ارس (Juniperus excelsa) درختی نورپسند و دیرزیست از خانوادۀ سرو  (Cupressacea)است. این درخت کندرشد و مقاوم در برابر کم‌آبی و سرماست. تحقیق حاضر در قالب دو آزمایش جداگانه شامل بررسی غلظت هورمون‌های اکسین و سیتوکینین بر کال‌زایی ارس به‌صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی و بررسی تأثیر سالیسیلیک اسید بر تولید متابولیت‌های ثانویه (فنول و فلاونوئید) و مهار رادیکال آزاد DPPH انجا...

متن کامل

بررسی اثر آنتی اکسیدان اسانس میوه و سرشاخه Juniperus excelsa subsp. excelsa بر روی سیستم‌های اکسیداتیو

امروزه عدم تعادل سیستم آنتی اکسیدان و اکسیدان به عنوان عامل ایجاد بسیاری از بیماریها از جمله آترواسکلروز، سرطانها و پیری شناخته شده‌است. در این مطالعه اثرات آنتی اکسیدان سه غلظت متفاوت از هر یک از اسانس‌های بدست آمده از میوه و سرشاخه Juniperus excelsa subsp excelsa بر روی چند سیستم اکسیداتیو (همولیز گلبولهای قرمز، اکسیداسیون LDL، گلیکوزیلاسیون انسولین و هموگلوبین و نیز پراکسیداسیون لینولئیک اسی...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 16  شماره 1

صفحات  167- 158

تاریخ انتشار 2008-03-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023