بررسی تأثیر ثبات سیاسی و حاکمیت قانون بر تعداد ورود گردشگران؛ مطالعه موردی: کشورهای منتخب اسلامی طی دوره 2012-1996

نویسندگان

  • میر هادی حسینی دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه اصفهان، ایران
  • مینا احسانی فرید کارشناس ارشد علوم سیاسی، دانشگاه اصفهان، ایران
چکیده مقاله:

مقوله امنیت و شاخص ‏های مربوط به آن، از عوامل تأثیرگذار در توسعه و ترویج گردشگری در یک کشور یا منطقه است؛ به عبارت دیگر، امنیت اولین و اساسی‏ترین نیاز یک گردشگر محسوب می‏شود. مشاهدات حاصل از مطالعات مختلف نشان‏دهنده کاهش در میزان ورود گردشگر در نتیجه آشوب‏ها و منازعات سیاسی و عدم رعایت قوانین در نقاط مختلف جهان است. این پژوهش بر آن است که نقش ثبات سیاسی و حاکمیت قانون بر تعداد ورود گردشگران در کشورهای منتخب اسلامی را بررسی نماید. بدین منظور برای بررسی اثرهای متغیرها بر تقاضای گردشگر از داده‏های هجده کشور اسلامی به شکل تلفیقی طی سال‏های 1996 تا 2012 استفاده شد و با توجه به آزمون F لیمر و آزمون هاسمن از روش داده‏های پانل و اثرهای ثابت برای تخمین استفاده می‏شود. نتایج این مقاله، بیانگر تأثیر مثبت و معنی‏دار ثبات سیاسی و حاکمیت قانون بر افزایش میزان ورود گردشگر به کشورهای اسلامی است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تأثیر ثبات سیاسی و حاکمیت قانون بر تعداد ورود گردشگران؛ مطالعه موردی: کشورهای منتخب اسلامی طی دوره ۲۰۱۲-۱۹۹۶

مقوله امنیت و شاخص‏های مربوط به آن، از عوامل تأثیرگذار در توسعه و ترویج گردشگری در یک کشور یا منطقه است؛ به عبارت دیگر، امنیت اولین و اساسی‏ترین نیاز یک گردشگر محسوب می‏شود. مشاهدات حاصل از مطالعات مختلف نشان‏دهنده کاهش در میزان ورود گردشگر در نتیجه آشوب‏ها و منازعات سیاسی و عدم رعایت قوانین در نقاط مختلف جهان است. این پژوهش بر آن است که نقش ثبات سیاسی و حاکمیت قانون بر تعداد ورود گردشگران در ک...

متن کامل

تأثیر نوآوری بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای منتخب اسلامی)

در این مقاله ارتباط بین نوآوری و رشد اقتصادی20 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی[1] در دوره 2009-1995 با استفاده از روش داده های تابلویی بررسی شده است. مبانی نظری این مدل بر اساس مطالعات رومر (1990) بنا نهاده شده است. برای بررسی اثر نوآوری بر رشد اقتصادی از شاخص پتنت استفاده شده است. همچنین در این مقاله رابطه علَی رشد اقتصادی و درجه باز بودن اقتصاد و سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درآمد سرانه شاغلین و...

متن کامل

تأثیر ثبات سیاسی و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب توسعه‌یافته و در حال‌توسعه

یکی از مهم‌ترین اهداف کلان اقتصادی کشورها، ایجاد شرایط لازم جهت ارتقاء رشد اقتصادی مستمر و باثبات است. ازجمله عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی می‌توان به ثبات سیاسی و آزادی اقتصادی اشاره کرد. زیرا بی‌ثباتی سیاسی منجر به تخصیص غیربهینه منابع فیزیکی، انسانی و سرمایه­های اجتماعی می‌گردد، که خود به منزله­ی عقب‌گرد اقتصادی محسوب می­شود. همچنین میزان رشد اقتصادی در هر کشوری با شاخص آزادی اقتصادی ارتباط دارد...

متن کامل

تأثیر نوآوری بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای منتخب اسلامی)

در این مقاله ارتباط بین نوآوری و رشد اقتصادی20 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی[1] در دوره 2009-1995 با استفاده از روش داده های تابلویی بررسی شده است. مبانی نظری این مدل بر اساس مطالعات رومر (1990) بنا نهاده شده است. برای بررسی اثر نوآوری بر رشد اقتصادی از شاخص پتنت استفاده شده است. همچنین در این مقاله رابطه علَی رشد اقتصادی و درجه باز بودن اقتصاد و سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درآمد سرانه شاغلین و...

متن کامل

بررسی تأثیر ثبات سیاسی و کنترل فساد بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مورد مطالعه: کشورهای منطقه‌ منا

ثبات سیاسی و کنترل فساد از مهمترین عوامل سیاستی تأثیرگذار بر عملکرد اقتصادی کشور­ها می­باشند. بنابراین، هدف از این پژوهش، مطالعه تأثیر ثبات سیاسی و کنترل فساد بر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی می­باشد. این پژوهش به روش پنل دیتا، تأثیر ثبات سیاسی و کنترل فساد بر سرمایه­گذاری مستقیم خارجی را برای 18 کشور عضو منطقه منا، طی سال‌های 2014-1996 بررسی می­کند. نتایج پژوهش نشان می­دهد که تولید ناخالص داخلی و ...

متن کامل

تأثیر مالیه اسلامی بر رشد اقتصادی، مطالعه موردی کشورهای منتخب اسلامی

از دیدگاۀ نظری بیان می‌شود نظام مالی اسلامی که بدون بهره ‌است، برای رشد اقتصادی فضای مساعدتری را فراهم می‌کند. آیا تجربه هم چنین نتیجه‌ای را نشان می‌دهد؟ هدف این بررسی، برآورد اثر اندازه بانکداری اسلامی بر رشد اقتصادی در کشورهای اسلامی است. در این بررسی اثر بانکداری اسلامی بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی برای بازه زمانی سال‌های 2006 تا 2012، با به‌کارگیری داده‌های ترکیبی بررسی شده‌است. یافته‌های ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 4  شماره 3

صفحات  1- 14

تاریخ انتشار 2016-01-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023