بررسی تأثیر جابه‌جایی ترازها بر رفتار آماری هسته‌های تغییر شکل یافته

نویسندگان

  • امیر جلیلی مجارشین گروه فیزیک هسته‌ای، دانشکده فیزیک، دانشگاه تبریز، صندوق پستی: 51664، تبریز ـ ایران
  • سیدخلیل موسوی مبارکه گروه فیزیک هسته‌ای، دانشکده فیزیک، دانشگاه تبریز، صندوق پستی: 51664، تبریز ـ ایران
  • هادی صبری گروه فیزیک هسته‌ای، دانشکده فیزیک، دانشگاه تبریز، صندوق پستی: 51664، تبریز ـ ایران
چکیده

در این مقاله رفتار آماری هسته‌­های تغییر شکل ­یافته­ محوری با استفاده از نظریه­ ماتریس‌­های تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. برای این هدف، علاوه بر استفاده از اطلاعات تجربی موجود، ترازهای انرژی باندهای پایه، بتا و گامای تعداد 51 هسته تغییر شکل­ یافته زوج– زوج با استفاده از مدل اندرکنش بوزونی و در چارچوب حد تقارن دینامیکی جزیی (3)SU محاسبه گردید. نتایج حاصل توانایی مدل انتخابی برای بازیابی اطلاعات تجربی و همچنین جابه‌­جایی باندهای انرژی بتا و گاما را تأیید می‌­کنند. هم­چنین وابستگی رفتار آماری ترازهای انرژی به عدد جرمی هسته‌­ها، اسپین، نیمه‌­عمر حالت پایه، باندهای انرژی و پیکربندی‌­های مختلف باندهای انرژی برانگیخته مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل، وجود اختلاف در رفتار آماری ترازهای انرژی باندهای مختلف و هم­چنین محدوده­‌های جرمی را به­ روشنی نشان می‌­دهند. هم­چنین جابه‌­جایی ترازها و قرار گرفتن تراز در انرژی پایین‌­تر از تراز سبب کاهش میزان هم­بستگی در رفتار آماری هسته‌­ها خواهد شد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تأثیر آرایش مدل لایه‌ای بر تغییرات رفتار آماری هسته‌های زوج–زوج

در این مقاله، رفتار آماری 101 هستة زوج-زوج در قالب آمار نزدیکترین فاصلة بین ترازی مطالعه شده است. دنباله‌های مورد بررسی با استفاده از آخرین اطلاعات تجربی قابل دسترس برای ترازهای +2 هسته‌های زوج–زوج واقع در محدودة جرمی 198≥A ≥ 40 تهیه شده‌اند. با استفاده از روش تخمین حداکثر شانس مقدار پارامتر تابع توزیع بری–روبنیک برازش گردیده و تغییرات این کمیت به‌عنوان معیار نظم ( یا بی‌نظمی) سیستم‌های انتخابی...

متن کامل

تأثیر دمای آنیل فوق سریع بر ریزساختار فولاد کم کربن به شدت تغییر شکل یافته

آنیل فوق سریع یکی از روش­های موثر در کنترل ریزساختار برای ریزدانه کردن فولادهاست. در این پژوهش فولاد کم کربن ابتدا تحت تغییر شکل پلاستیک شدید (SPD) قرار گرفته و سپس با نرخ حرارت­دهی oC/s 200 تا چندین دمای مختلف در دو محدوده­ی زیر دمای بحرانی (Ac1) و بین دمای بحرانی آنیل فوق سریع شدند. نتایج نشان می­دهد که به علت افزایش دمای شروع تبلور مجدد حین آنیل فوق سریع، ریزساختار کامل...

متن کامل

محاسبه پارامترهای مدل مشروح برای مطالعه رفتار فرکانسی سیم پیچهای تغییر شکل یافته در جهعت شعاعی

اندازه گیری و تجزیه تحلیل تابع تبدیل یک ترانسفرماتورتنها روش شناخته شده برای پی بردن به وجود تغییر شکل مکانیکی سیم پیچها درجهت شعاعی و با جابجایی محوری است مدل سازی چنین عیبهایی و محاسبه تابع تبدیل توسط مدل منجر به شناخت دقیقتر از رفتار سیم پیچ شده و می تواند در تشخیص سریعتر عیب کمک نماید. به کمک یک ترانسفرماتور آزمایشگاهی متشکل از یک سیم پیچ بشقابی mva , 10 1/2و یک پیچ لایه ای 400v 1/2 mva ...

متن کامل

محاسبه ترازهای انرژی بر طبق مدل هسته تغییر شکل یافته سه محوری -تغییر شکل بدون تقارن محوری-

 The energy levels of deformed nuclei could be determined by Nilsson model. In this model the deformation of a nucleus has an axial symmetry, but we have considered the energy levels of a non-spherical nucleus as an elliptic form, and solved it by a degenerate first order perturbation method. The original Hamiltonian is a mixture of Spherical Shell Model Hamiltonian and a perturbation term. We ...

متن کامل

تأثیر چگالی نابجایی‌ها بر رفتار تغییر شکل فولاد بینیتی فوق مستحکم

Presence of nanoscale bainitic ferrites and high carbon retained austenites that are stable at ambient temperature within the microstructures of super strong bainitic steels makes it possible to achieve exceptional strengths and ductility properties in these groups of nanostructured steels. This article aims to study the effect of the dislocation density variations during tensile testing in amb...

متن کامل

تخمین پارامترهای نیمرخ تغییر شکل یافته موج شکن های سکویی تحت تأثیر شرایط مختلف امواج

وضعیت نیمرخ تغییرشکل یافته موجشکنهای سکویی در فرآیند برخورد امواج نقش بسیار مهمی در پایداری این سازهها دارد. در این تحقیق پارامترهای کلیدی نیمرخ تغییر شکل یافته از قبیل عمق پله در ناحیه ترسیب شده و عمق فرونشینی به عنوان فاصله عمودی نقطه تقاطع نیمرخ اولیه و تغییر شکل یافته از سطح ایستابی بررسی شده و روابطی جهت محاسبه آنها با در نظر گرفتن شرایط مختلف امواج و سازه ارائه شده است. در این راستا از...

متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:

دوره 41  شماره جلد 93

صفحات  1- 10

تاریخ انتشار 2020-11-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

پست های جدید