بررسی تأثیر رشد مصرف انرژی هسته‌ای بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب

نویسندگان

  • مهناز اکبری
چکیده

انرژی هسته‌ای یکی از منابعی است که نقش عمده‌ای در تولید برق ایفا می‌کند. تحلیل روند سطح تقاضا و منابع عرضه‌ی انرژی در جهان، توجه به روند تهی شدن منابع فسیلی در دهه‌های آینده و مزیت‌های زیست‌محیطی انرژی اتمی، از عواملی هستند که سبب شده‌اند تا انرژی هسته‌ای یکی از حامل‌های قابل‌دسترس و مطمئن انرژی در جهان به شمار رود. از این رو بررسی تأثیرات انرژی هسته‌ای بر رشد اقتصادی به منظور درک دلیل سرمایه‌گذاری در این صنعت، از اهمیتی خاص برخوردار است. این مطالعه به بررسی تأثیر رشد مصرف انرژی هسته‌ای بر رشد اقتصادی در دو گروه منتخب از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، با استفاده از روش داده‌های تلفیقی(Pool data) طی دوره زمانی 2011-1991 می‌پردازد. نتایج بدست آمده حاکی از تأثیر مثبت رشد مصرف انرژی هسته‌ای بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته و عدم تأثیر رشد مصرف انرژی هسته‌ای بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه می‌باشد.   Abstract Nuclear energy is one of the resources that plays an important role in electricity generation. The factors that are causing nuclear energy one of the secure and accessible carriers energy in world’s are analysis of process the level of demand and supply energy sources in the world, attention to process the depletion of fossil resources in the future decades and benefits of nuclear energy environmental. Therefore survey of nuclear energy effects on economic growth are particular importance to understand the reason for investing in this industry. This study examines the effects of nuclear energy consumption growth on economic growth in both chosen group of developed and developing countries using pool data approach with the period 1991-2011. The results indicate that a positive impact in nuclear energy consumption growth on economic growth in the developed countries and the lack of impact between nuclear energy consumption growth and economic growth.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تأثیر رشد مصرف انرژی هسته ای بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب

انرژی هسته ای یکی از منابعی است که نقش عمده ای در تولید برق ایفا می کند. تحلیل روند سطح تقاضا و منابع عرضه ی انرژی در جهان، توجه به روند تهی شدن منابع فسیلی در دهه های آینده و مزیت های زیست محیطی انرژی اتمی، از عواملی هستند که سبب شده اند تا انرژی هسته ای یکی از حامل های قابل دسترس و مطمئن انرژی در جهان به شمار رود. از این رو بررسی تأثیرات انرژی هسته ای بر رشد اقتصادی به منظور درک دلیل سرمایه گ...

متن کامل

بررسی تأثیر رشد مصرف انرژی هسته‌ای بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در راستای حصول اهداف توسعه‏ پایدار

انرژی هسته‌ای یکی از منابعی است که نقش عمده‌ای در تولید برق ایفا می‌کند. تحلیل روند سطح تقاضا و منابع عرضه‌ انرژی در جهان، توجه به روند تهی شدن منابع فسیلی در دهه‌های آینده و اثرات زیست‌محیطی انرژی اتمی، از عواملی هستند که سبب شده‌اند تا انرژی هسته‌ای یکی از حاملهای قابل‌دسترس و مطمئن انرژی در جهان به شمار رود. از این رو بررسی تأثیرات مصرف انرژی هسته‌ای بر رشد اقتصادی به منظور درک دلیل سرمایه‌گ...

متن کامل

بررسی ارتباط متقابل رشد اقتصادی، مصرف انرژی و توسعه انسانی در کشورهای منتخب حوزه منا (MENA)

توسعه انسانی یکی از جنبه­های مهم توسعه در هر کشور می­باشد که عوامل متعددی بر آن تاثیر گذارند. در این مطالعه ارتباط متقابل بین رشد اقتصادی، مصرف سرانه انرژی و توسعه انسانی و عوامل موثر بر آن­ها در یک مدل معادلات همزمان داده­های تابلویی مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برای 12 کشور منتخب منطقه منا طی دوره 1997 تا 2015 بررسی شد. نتایج مطالعه نشان می­دهد که بین رشد اقتصادی، مصرف انرژی و شاخ...

متن کامل

بررسی تأثیر رشد مصرف انرژی هسته ای بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در راستای حصول اهداف توسعه‏ پایدار

انرژی هسته ای یکی از منابعی است که نقش عمده ای در تولید برق ایفا می کند. تحلیل روند سطح تقاضا و منابع عرضه انرژی در جهان، توجه به روند تهی شدن منابع فسیلی در دهه های آینده و اثرات زیست محیطی انرژی اتمی، از عواملی هستند که سبب شده اند تا انرژی هسته ای یکی از حاملهای قابل دسترس و مطمئن انرژی در جهان به شمار رود. از این رو بررسی تأثیرات مصرف انرژی هسته ای بر رشد اقتصادی به منظور درک دلیل سرمایه گذ...

متن کامل

بررسی تأثیر آستانه‌ای مصرف انرژی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک حاشیه خلیج فارس

هدف این مطالعه، بررسی تأثیرات آستانه­ای بالقوه مصرف انرژی بر رشد اقتصادی با تأکید بر صادرات غیرنفتی در کشورهای عضواوپک حاشیه خلیج فارس طی دوره زمانی 2012-1995 می­باشد. نتایج حاصل از مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) در قالب شکل تعمیم یافته تابع تولید نئوکلاسیکی، با رد فرضیه خطی بودن، یک مدل دو رژیمی با اندازه آستانه­ای 28/21374 کیلو تن معادل نفت‌خام را برای مصرف انرژی کشورهای تحت بررسی پ...

متن کامل

تأثیر نوآوری بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای منتخب اسلامی)

در این مقاله ارتباط بین نوآوری و رشد اقتصادی20 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی[1] در دوره 2009-1995 با استفاده از روش داده های تابلویی بررسی شده است. مبانی نظری این مدل بر اساس مطالعات رومر (1990) بنا نهاده شده است. برای بررسی اثر نوآوری بر رشد اقتصادی از شاخص پتنت استفاده شده است. همچنین در این مقاله رابطه علَی رشد اقتصادی و درجه باز بودن اقتصاد و سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درآمد سرانه شاغلین و...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 7  شماره 25

صفحات  205- 219

تاریخ انتشار 2014-03-11

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022