بررسی تأثیر روش تدریس گروهی آموزش همزمان موضوعات مشترک با سطوح پیچیدگی متفاوت بر یادگیری دانش‌آموزان کلاس‌های چندپایه

نویسندگان

  • داریوش نوروزی دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران؛
  • رسول پورمند دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران؛
  • علی دلاور استاد گروه علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

هدف: بررسی تأثیر آموزش همزمان موضوعات مشترک با سطوح پیچیدگی متفاوت در کلاس‌های چندپایه روستاهای منطقه سردشت از شهرستان‌های استان آذربایجان غربی و مقایسه آن با روش تدریس به پایه‌های مختلف به‌صورت مستقل می‌باشد. روش: روش تحقیق در این پژوهش طرح شبه‌آزمایشی پیش- پس‌آزمون با گروه کنترل می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی‌روستاهای دارای کلاس چندپایه شهرستان سردشت بود که از میان آن‌ها از طریق روش نمونه‌گیری خوشه ای دو مرحله‌ای، دو کلاس چندپایه 20 نفری واجد شرایط به‌عنوان نمونه انتخاب گردیدند. داده‌های پژوهش از طریق آزمون محقق ساخته که روایی آن توسط متخصصان موضوع درسی به تأیید رسیده جمع‌آوری شده است. پایایی آزمون نیز از طریق همبستگی اسپیرمن مقدار 86/0 محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌های آماری از شاخص‌های آمار توصیفی، شامل میانگین و انحراف معیار و در قسمت آمار استنباطی از تحلیل کوواریانس یک‌راهه استفاده شده است. یافته‌ها: داده‌های کمی ‌تفاوت معناداری را بین نتایج دو گروه نشان می‌دهد. آموزش گروهی با توجه به پتانسیلی که برای درگیر نمودن دانش‌آموزان در فرایند یادگیری و افزایش حس همکاری دارد به مراتب یادگیری بیشتری را در یادگیرنده به‌وجود می‌آورد در نتیجه فرضیه پژوهش یادگیری دانش‌آموزان آموزش‌دیده با روش تدریس همزمان موضوعات مشترک با پیچیدگی متفاوت در پایه‌های گوناگون از یادگیری دانش‌آموزان آموزش‌دیده با روش آموزش مستقل به هر پایه، بیشتر می‌باشد" تأیید می‌گردد

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

سالهاست که ارایه دروس به شیوه متداول ادامه دارد و هر دو گروه معلم و دانش‌آموزان از کم بازدهی و کسل‌کنندگی کلاس‌ها ناراضی‌اند. روش‌های آموزش فعال، از جمله روش پازل، می‌توانند نقش مؤثری در ارتقاء کیفیت یادگیری فراگیران داشته باشند. بر این اساس این مطالعه با هدف تأثیر روش تدریس پازل بر میزان یادگیری دانش‌آموزان پسر پایه ششم ابتدایی انجام شد. روش این مطالعه نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون ...

الگوی مدیریت آموزش در مراحل ده‌گانۀ آموزشی خود توانسته بود، اثربخشی خود را در تأثیرات  آموزشی و پرورشی فراگیران به­عنوان شواهد مبتنی بر یک سری از پژوهش‌ها مستند سازد. این پژوهش تأثیر کاربرد آن را در تدریس علوم تجربی بر یادگیری فراشناختی دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی بررسی کرد. روش پژوهش شبه آزمایشی با استفاده از طرح دو گروهی با پیش­آزمون و پس­آزمون بود. از چهار کلاس مدرسه ابتدایی پسرانه ابن سینا...

    هدف این پژوهش بررسی تأثیر تدریس علوم تجربی با استفاده از الگوی مدیریت آموزش، بر یادگیری خودراهبر دانش­آموزان سال سوم راهنمایی است. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی بوده و با استفاده از طرح دو گروهی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه انجام شد. در این پژوهش دو کلاس شامل 68 دانش­آموز از مدرسه راهنمایی پسرانه فردوسی نسیم شهر (واقع در شهرستان بهارستان از توابع استان تهران) به عنوان نمونه در دسترس ...

هدف این پژوهش بررسی تأثیر آموزش به روش بحث گروهی بر مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان بود که به روش شبه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون پس‌آزمون با گروه کنترل اجرا شد. جامعه مورد مطالعه کلیه دانش‌آموزان دختر سال اول دبیرستان‌های شهرستان لنگرود (963 نفر) بودند. نمونه پژوهش تعداد 32 نفر از این دانش‌آموزان به روش تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ابزار اندازه‌گیری مقیاس سنج...

هدف این پژوهش بررسی تأثیر آموزش به روش بحث گروهی بر مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان بود که به روش شبه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون پس‌آزمون با گروه کنترل اجرا شد. جامعه مورد مطالعه کلیه دانش‌آموزان دختر سال اول دبیرستان‌های شهرستان لنگرود (963 نفر) بودند. نمونه پژوهش تعداد 32 نفر از این دانش‌آموزان به روش تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ابزار اندازه‌گیری مقیاس سنج...

رفتارگرایان از دیرباز اثر تجربه را بر تصممیم بویژه در رشته‌های بسیار تخصصی نظیر حسابرسی، مورد توجه قرار داده‌اند. این مقاله، اثر تجربه را در سطوح مختلف پیچیدگی کار بررسی می‌کند و بر اساس مدل تصمیم‌گیری سیمون نشان می‌دهد هر چه وظایف و کار حسابرسی پیچیده‌تر شود، اهمیت و اثر تجربه بیشتر نمایان می‌شود. این مقاله با توجه به این مدل، به بررسی وظایف ساختار یافته، نیمه‌ساختار یافته و ساختار نیافته می‌پ...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود