بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد بانک‏های مهر اقتصاد استان خوزستان از دیدگاه کارکنان

نویسندگان

چکیده

از آنجایی ‌که جوامع در حال‌ توسعه در حال تبدیل ‌شدن به جوامع خدماتی می­باشند ودر محیط پویا و متغیر امروز که سرمنشأ آن رقابت‌های فزاینده، جهانی­سازی و ظهور تکنولوژی‌های جدید است؛ راه رشد و رسیدن به عملکرد بالا و بقاء در اقتصاد جهانی، نوآوری و تعهد به کیفیت است. همچنین امروزه توفیق سازمان­ها را نمی­توان تنها در انباشت ثروت مادی و تجهیز به آخرین امکانات فیزیکی و فن­آوری­های اطلاعاتی و ارتباطی ارزیابی کرد؛ زیرا سرمایه­های مالی، فیزیکی و انسانی بدون سرمایه­ی اجتماعی فاقد کارایی مؤثرند. هدف اساسی این پژوهش بررسی تأثیر سرمایه­ی اجتماعی بر عملکرد مالی در بانک مهر اقتصاد می‌باشد. جامعه­ی آماری این پژوهش را کارمندان شعب این بانک در استان خوزستان به تعداد 315 نفر تشکیل می‌دهد که 170 نفر به‌عنوان حجم نمونه از تمام شعب انتخاب شد و تعداد 155 پرسشنامه کامل دریافت و به‌وسیله­ی نرم‌افزار Smart PLSو SPSS تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد سرمایه­ی اجتماعی بر تعهد به کیفیت خدمات و گرایش به نوآوری تأثیر مثبت و معناداری دارد اما بر عملکرد مالی تأثیر معناداری ندارد؛ همچنین تعهد به کیفیت خدمات و گرایش به نوآوری بر عملکرد مالی تأثیر مثبت و معناداری دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر بهبود عملکرد کارکنان

یکی ازمسائل اساسی که مدیران با آن روبه رو هستند بهبود عملکرد کارکنان و درنتیجه افزایش بهره وری سازمان می باشد. درتحقیق حاضر از بین عوامل تاثیرگذار برعملکرد کارکنان، به عامل سرمایه اجتماعی پرداخته شده است. بدین منظور در تحقیق حاضر جهت دستیابی به هدف تحقیق برای بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی از مدل ناهاپیت و قوشال استفاده گردید. به منظور گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه استفاده گردید. پرسشنامه ها ا...

متن کامل

بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی بر یادگیری سازمانی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

هدف این پژوهش کمی که با روش پیمایشی انجام شده است، بررسی روابط بین ابعاد تأثیرگذار سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی بر یادگیری سازمانی در کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس بود. جامعه آماری این تحقیق شامل 300 نفر از کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس بود که با استفاده از جدول بارتلت و همکاران، ۱۲3 نفر از آنان از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از ابزار پرسشنامه...

متن کامل

سرمایه اجتماعی و چگونگی تأثیر آن بر اقتصاد

این مقاله به بررسی نظری مفهوم سرمایه اجتماعی و شش راه از راه های تأثیر آن بر اقتصاد پرداخته و تعدادی از مطالعات تجربی و نتایج آنها را بررسی می کند.سرمایه اجتماعی مفهومی که کمیت و کیفیت روابط میان انسانها در جامعه را بیان می کند.سرمایه اجتماعی بالا،هزینه های مبادلاتی را کاهش داده،امکان همکاری و فعالیتهای دارای منافع متقابل را افزایش می دهد و از شدت مشکلاتی که شکست بازار را به همراه دارد،می کاهد....

متن کامل

بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر بهبود عملکرد کارکنان

یکی ازمسائل اساسی که مدیران با آن روبه رو هستند بهبود عملکرد کارکنان و درنتیجه افزایش بهره وری سازمان می باشد. درتحقیق حاضر از بین عوامل تاثیرگذار برعملکرد کارکنان، به عامل سرمایه اجتماعی پرداخته شده است. بدین منظور در تحقیق حاضر جهت دستیابی به هدف تحقیق برای بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی از مدل ناهاپیت و قوشال استفاده گردید. به منظور گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه استفاده گردید. پرسشنامه ها ا...

متن کامل

بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان البرز

هدف این تحقیق بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان البرز بود. روش تحقیق، پیمایشی و از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق را 272 نفر از کارشناسان سازمان‌ جهاد کشاورزی در استان البرز تشکیل می‌ دادند که با توجه به جدول کرجسی- مورگان، تعداد 213 نفر از آن‌ ها از طریق روش نمونه‌ گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب برای انجام تحقیق انتخاب شد...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 11  شماره 3

صفحات  211- 242

تاریخ انتشار 2017-04-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021