بررسی تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر مشارکت مرتعداران در اصلاح و احیاء مراتع (مطالعۀ موردی: مرتع چقاکدو در استان کرمانشاه)

چکیده

    اهمیت مراتع در تعلیف دام و حفظ اکوسیستم طبیعی انکارناپذیر است. با توجّه به وسعت زیاد مراتع و نیاز به نیروی انسانی زیاد برای حفظ، اصلاح و احیای این منابع، به نظر می­رسد مشارکت مرتعداران در عرصه­های مذکور بهترین رویکرد برای توسعۀ این منابع باشد. مشارکت بدون پشتوانه سرمایۀ اجتماعی امری غیرممکن است، از این رو در این پژوهش، تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر میزان مشارکت مرتعداران در اصلاح و احیای مرتع چقاکدو در شهرستان سرپل­ذهاب، از طریق مطالعۀ میدانی (تهیۀ پرسشنامه از 67 مرتعدار) با روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­بندی­شده، بررسی شده­است. تجزیه و تحلیل آن با آمارهای توصیفی و استنباطی، ضریب همبستگی، رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر انجام شده­است. در این پژوهش، 7 شاخص تأثیرگذار دارای ضریب همبستگی (اعتماد بین شخصی، اعتماد تعمیم­یافته، اعتماد نهادی، امنیّت اجتماعی، روابط اجتماعی، انسجام اجتماعی و مسئولیّت­پذیری اجتماعی)، قادر به تبیین 77 درصد تغییرات مشارکت مرتعداران در اصلاح و احیای مرتع هستند. نتایج تحلیل مسیر شاخص­های اثرگذار بر مشارکت نشان می­دهد که شاخص اعتماد نهادی بیشترین اثر مستقیم و شاخص روابط اجتماعی بیشترین اثر غیرمستقیم را بر مشارکت دارد. بیشترین اثر کل مربوط به شاخص اعتماد بین­شخصی است و مسئولیّت­پذیری اجتماعی کمترین اثر کل را بر مشارکت مرتعداران در اصلاح و احیای مرتع دارد. در مجموع نتایج حاصل از این تحقیق نشان می­دهد که با بهبود شاخص­های سرمایۀ اجتماعی، مشارکت بهره­برداران در اصلاح و احیای مراتع افزایش خواهد یافت.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 9 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

هدف این تحقیق سنجش وضعیت سرمایه اجتماعی مرتعداران چقاکدو در توفیق برنامه­های اصلاح و احیای مراتع است. روش تحقیق، پیمایشی و جامعه آماری شامل کلیه بهره­برداران مرتع چقاکدو در استان کرمانشاه است که تعداد 67 نفر به عنوان نمونه تعیین و به روش تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند و مورد مطالعه قرار گرفتند. اعتبار تحقیق با استفاده از اعتبار صوری و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به میزان 89/0 مورد تأیی...

با توجه به اهمیت مراتع در حفظ اکوسیستم طبیعی، بررسی عوامل مؤثر در اصلاح و احیای مراتع در راستای اهداف توسعه پایدار بسیار حائز اهمیت می‌باشد. در این راستا راهکارهای مختلفی برای توسعه پایدار منابع طبیعی بخصوص مراتع مطرح شده است که در این میان مشارکت مردم بیش از پیش مورد تأکید قرار گرفت. در این تحقیق رابطه بین سطوح مختلف اعتماد شامل اعتماد بنیادین، اعتماد بین شخصی، اعتماد نهادی و اعتماد تعمیم یافت...

    تلاش برای شناسایی و رفع عوامل زمینه‌ساز عدم مشارکت مرتعداران در اصلاح و احیای مراتع، به منزله گامی اساسی در راستای توسعه پایدار، لازم و ضروری است. قسمتی از عرصه‌های منابع ‌طبیعی از جمله مراتع دستخوش عملیات معدنکاری شده‌اند و اجرای این عملیات معدنکاری اثرات متفاوتی با ابعاد اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی و اکولوژیکی، بر ساکنین محلی دارد. هدف کلی تحقیق حاضر، بررسی اثرات پروژه‌های معدنکاری بر عد...

مقدمه:روش:یافته ها:نتایج: نتایج این پژوهش حاکی از آن است که در مجموع، از میان سه بُعد سرمایۀ اجتماعی و ارتباط اجتماعی و اعتماد اجتماعی و از میان متغیرهای زمینه ای، پایگاه اقتصادی اجتماعی، ۲۵ درصد از پراکنش متغیر وابستۀ شادی را تبیین می کنند. یافته های حاصل از ضریب هم بستگی پیرسون نشان می دهند بین متغیر مستقل سرمایۀ اجتماعی و ابعاد آن با شادی جوانان هم بستگی مستقیم وجود دارد؛ اما بیشترین هم بستگی...

مراتع یکی از مهم‌ترین و باارزش‌ترین منابع ملی محسوب می‌شوند که استفاده صحیح و توأم با عملیات اصلاح واحیای آن‌ها می‌تواند نقش مهمی در حفظ پایدار منابع آب‌وخاک و تأمین نیازمندی‌های کشور در زمینه فرآورده‌های پروتئینی داشته باشد. هدف این تحقیق واکاوی ارتباط برخی از عوامل مؤثر در جلب مشارکت دامداران در حفظ واحیای مراتع استان سمنان بود. تحقیق فوق از نوع تحقیقات کاربردی و به روش علی، ارتباطی انجام شد....

مراتع یکی از مهم ترین و باارزش ترین منابع ملی محسوب می شوند که استفاده صحیح و توأم با عملیات اصلاح واحیای آن ها می تواند نقش مهمی در حفظ پایدار منابع آب وخاک و تأمین نیازمندی های کشور در زمینه فرآورده های پروتئینی داشته باشد. هدف این تحقیق واکاوی ارتباط برخی از عوامل مؤثر در جلب مشارکت دامداران در حفظ واحیای مراتع استان سمنان بود. تحقیق فوق از نوع تحقیقات کاربردی و به روش علی، ارتباطی انجام شد....

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود