بررسی تأثیر شنود مؤثر بر عملکرد مربیان آموزش فنی و حرفه‌ای

نویسندگان

  • مجتبی رفیعی دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران؛

چکیده

هدف:این پژوهش بررسی تأثیر شنود مؤثر بر عملکرد مربیان آموزشگاه‌های فنی وحرفه‌ای می­باشد. روش: این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است که هدف آن تعین تأثیر شنود مؤثر مربیان آموزش فنی و حرفه‌ای و شناخت چگونگی این تأثیر بر عملکرد آنها می­باشد در این تحقیق 6 فرضیه (شامل 2 فرضیه اصلی و 4 فرضیه فرعی ) مورد بررسی قرار گرفته و در آن از دو نمونه آماری استفاده شده است. نمونه اول پژوهش از جامعه آماری مربیان فنی و حرفه‌ای به تعداد 143 نفر در خصوص تعین میزان شنود مؤثر و نمونه دوم پژوهش از جامعه آماری کارآموزان به تعداد 403 نفر از اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای انتخاب شده­اند. برای جمع‌آوری داده­ها از دو پرسشنامه سنجش شنود مؤثر و پرسشنامه سنجش عملکرد مربیان استفاده گردید که روایی آنها توسط صاحبنظران تأیید و پایایی آنها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تأیید گردید و همچنین برای تجزیه و تحلیل داده­ها از روش‌های آمار توصیفی، روش آزمون t، مدل‌یابی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است. یافته‌ها:نتایج تحقیق نشان داد که میزان شنود مؤثر مربیان اداره کل آموزش فنی و حرفه­ای بالاتر از سطح متوسط بوده و تأثیر مثبتی بر عملکرد مربیان فنی وحرفه‌ای داشته و این تأثیر بر برخی از ابعاد عملکرد مربیان بیشتر بوده است.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

وظیفه اصلی نظام آموزش فنی و حرفه‌ای تربیت نیروی انسانی مورد نیاز جامعه است که هم نیاز جامعه به افراد ماهر را تأمین کند وهم با آموزش افراد، آنها را برای ورود به بازار کار ویافتن شغلی مناسب آماده می‌سازد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر عملکرد آموزش فنی و حرفه‌ای ارائه شده در استان خراسان شمالی بر استقبال و جذب جوانان به مسابقات ملی مهارت انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی ...

هدف این پژوهش تعیین اثر ثبات مربیان بر عملکرد تیم‌های فوتبال لیگ حرفه‌ای ایران است. داده‌های مربوط به جامعۀ آماری تحقیق شامل 18 تیم فوتبال حاضر در فصل 89- 1388 لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران به­صورت میدانی و کتابخانه‌ای از مدارک معتبر در بایگانی سازمان لیگ فدراسیون فوتبال جمع­آوری و با استفاده ‌از آزمون  یو‌مان ‌ویتنی، تفاوت عملکرد تیم‌های دارای ثبات مربی و فاقد ثبات مربی تحلیل شد. در این تحقیق،عملکر...

ارائه نشدن آموزش‌های مناسب ضمن خدمت، بازآموزی و... موجبات کاهش مهارت‌های کاری، کمرنگ شدن هویت شغلی و بی معنا شدن کار برای کارکنان آموزشی را فراهم کرده است. کارکنان آموزشی مدارس، مسئولیت‌های مختلف آموزشی، پرورشی و حرفه‌ای را به عهده دارند، با گذشت زمان انجام دادن این وظایف و مسئولیت‌ها تکراری و یکنواخت می‌شود و آنچه که می‌تواند روند این مسئولیت پذیری را دگرگون کند، آموزش‌های ضمن خدمت است. به این...

 This study aimed at, prioritizing educational needs of vocational centers trainer in Tehran province. In need assessment two fundamental aspects of “knowledge” and “skill”, were studied in current and ideal situations. Data collection was performed through using questionnaire and interview. The results showed that the trainer’s performance in “knowledge” aspect is acceptable but more attention...

با وجود ورود به عصر اطلاعاتی و اقتصاد دانش، زیرساخت‌های صنعتی و مهارت‌های مرتبط با آن برای جوامع از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. برای رسیدن به این هدف، توسعۀ آموزش‌های فنی حرفه‌ای ضروری به نظر می‌رسد. تحقیق حاضر با روش توصیفی به بررسی علل و انگیزه‌های تحصیل در رشته‌های فنی حرفه‌ای در ایران پرداخته است. جامعۀ آماری دانشجویان آموزشکدۀ فنی-حرفه‌ای آیت‌الله حسن‌زاده آملی به تعداد 148 نفر است. ب...

یکی از عوامل اساسی رشد و توسعه‌ی اجتماعی و اقتصادی هر جامعه‌ای منابع انسانی آن است‌. بدیهی است سرمایه‌گذاری آموزشی به ویژه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بر روی منابع انسانی و اشتغال به کار آن‌ها نیز یکی از شاخص‌های اصلی تعیین توسعه‌یافتگی آن محسوب خواهد شد و ایجاد هر گونه ناهماهنگی بین این نوع از آموزش‌ها و اشتغال موجب بحران خواهد گردید. در این مقاله سعی شده تا ضمن بررسی وضعیت اشتغال آموزش‌دیدگان فنی...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود