بررسی تأثیر شکل‌گیری چوب کششی بر ویژگی‌های آناتومی و تشکیل لایه ژلاتینی در الیاف چوب تبریزی (P.nigra)

ثبت نشده
چکیده

در این پژوهش، تأثیر شکل‌گیری چوب کششی در گونه تبریزی (P.nigra) بر ویژگی‌های آناتومی آن مطالعه شد. تراکم عناصر آوندی و اشعه چوبی در واحد سطح (N/mm²)، قطر آوندها و ابعاد اشعه چوبی در چوب کششی و نرمال اندازه‌گیری گردید. هم‌چنین، شکل‌گیری لایه ژلاتینی در سلول‌های فیبری چوب کششی بررسی شد. نتایج نشان داد که فراوانی و قطر آوندها در چوب نرمال بیشتر از چوب کششی است. در مقابل، تراکم اشعه چوبی در چوب کششی بیشتر بود. برخلاف طول اشعه چوبی، پهنای اشعه در چوب کششی در مقایسه با چوب نرمال بیشتر بوده است. مطالعات میکروسکوپ الکترونی نیز نشان داد که حفره سلولی بیشتر فیبرهای چوب کششی با لایه ژلاتینی مسدود هستند. یکی از دلایل وقوع تغییرات در ویژگی‌های آناتومی چوب کششی، واکنش درخت به تنش‌های رشد است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ویژگیهای فیزیکی، شیمیایی و آناتومی چوب تاغ در منطقه کرمان

به منظور تعیین خصوصیات چوب تاغ (Haloxylon) در مناطق مختلف کشور و مقایسه نتایج، از تاغزارهای کرمان، نمونه برداری بعمل آمد و خواص فیزیکی، آناتومی و شیمیایی نمونه ها تعیین شد. رطوبت چوب در هنگام قطع 38.6% و جرم ویژه نسبی چوب در سه حالت وزن کاملا خشک بر اساس ...

متن کامل

بررسی ویژگی های کاغذ ساخته شده از الیاف چوب کششی و نرمال چوب صنوبر(Populuse nigra)

در این تحقیق از چوب نرمال و کششی درخت صنوبر برای ساخت کاغذ به روش کرافت استفاده شد. پس از تهیه نمونه ها، ابتدا ابعاد و ویژگی های بیومتریک الیاف چوب کششی و چوب نرمال اندازه گیری شد و پس از آن از خرده چوب های تهیه شده از هر دو ناحیه چوب کششی و نرمال توسط فرایند کرافت خمیر کاغذ تهیه و کاغذ ها ساخته شدند. نتایج نشان داد، الیاف چوب کششی از ضریب رانکل و ضریب لاغری بیشتری در مقایسه با الیاف چوب نرمال ...

متن کامل

بررسی ویژگیهای صوتی چوب

<span style="color: #000000; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; float: none; display: inline !important; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit...

متن کامل

بررسی ویژگی های کاغذ ساخته شده از الیاف چوب کششی و نرمال چوب صنوبر(populuse nigra)

در این تحقیق از چوب نرمال و کششی درخت صنوبر برای ساخت کاغذ به روش کرافت استفاده شد. پس از تهیه نمونه ها، ابتدا ابعاد و ویژگی های بیومتریک الیاف چوب کششی و چوب نرمال اندازه گیری شد و پس از آن از خرده چوب های تهیه شده از هر دو ناحیه چوب کششی و نرمال توسط فرایند کرافت خمیر کاغذ تهیه و کاغذ ها ساخته شدند. نتایج نشان داد، الیاف چوب کششی از ضریب رانکل و ضریب لاغری بیشتری در مقایسه با الیاف چوب نرمال ...

متن کامل

بررسی مقایسه ای ویژگیهای آناتومی، فیزیکی و شیمیایی چوب کنار در دو منطقه استان بوشهر

درخت کنار Ziziphus spina- christi (L.) Willd یکی از گونه های پرطاقت در مقابل گرما و خشکی می باشد و در مناطق جنوبی کشور سازگار بوده و به راحتی رشد می کند، بنابراین شناخت ویژگیهای بنیادی آن جهت شناخت بهتر قابلیتهای کاربردی آن ضروری است. در این بررسی مطالعه خصوصیات آناتومی چوب براساس دستورالعمل IAWA، خصوصیات فیزیکی بر مبنای استاندارد ASTM و مطالعه خصوصیات شیمیایی آن برمبنای استاندارد TAPPI انجام ش...

متن کامل

اثر گونه و ضخامت لایه چوبی بر ویژگیهای مکانیکی چوب های لایه ای (L.V.L)

ساخت چوبهای لایه ای (L.V.L) از دو گونه جنگلی توسکا و افرا مورد بررسی قرار گرفته است. در این بررسی سه ضخات لایه 2، 3 و 4 میلیمتر نیز مورد توجه قرار گرفته است. اندازه گیری مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته، مقاومت به فشار موازی الیاف و مقاومت به ضربه بر طبق دستورالعمل استاندارد DIN انجام شده است.نتایج این بررسی نشان داده است که ویژگیهای مقاومتی چوب لایه ای از گونه توسکا بهتر از گونه افرا بوده است. تج...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 17  شماره 2

صفحات  133- 145

تاریخ انتشار 2012-07-16

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022