بررسی تأثیر عصاره زعفران بر بافت بیضه

نویسندگان

  • محمدکاظم همدانیان مربی، دانشگاه پیام نور، مرکز اصفهان
  • منوچهر مصری‌پور استاد، دانشکده علوم پایه پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، ارغوانیه، اصفهان
  • مهران مهران اسدی مرغملکی کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مبارکه
  • مهرداد مدرسی استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، ارغوانیه، اصفهان
چکیده

با توجه به اثرهای جانبی ناخواسته برخی داروهای شیمیایی، توجه بیشتر به اثرهای احتمالی گیاهان دارویی بر عملکرد بخشهای مختلف بدن لازم است. در این میان، زعفران که دارای جایگاه خاصی در الگوی تغذیه مردم است، حائز اهمیت می‌باشد. در این تحقیق تأثیر عصاره زعفران بر سلولهای زاینده اسپرم مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، چهار گروه هشت‌تایی از موشهای آزمایشگاهی کوچک نر بالغ مورد استفاده قرار گرفت. گروه کنترل (sham) نرمال سالین دریافت کردند و سه گروه دیگر سه دوز متفاوت  25 و  50 و  100 از عصاره زعفران به مدت 20 روز دریافت کردند. برای تعیین تغییرات توده بافتی، وزن بیضه‌ها تعیین و ریزنگار میکروسکوپی لوله‌های اسپرم‌ساز مقایسه گردید. شمارش اسپرماتوسیت‌های اولیه به‌وسیله میکروسکوپ نوری صورت گرفت. پس از بررسی نتایج تفاوت معنی‌داری بین وزن بیضه‌ها در گروههای تجربی مشاهده نگردید. در مشاهده مقاطع عرضی لوله‌های اسپرم‌ساز تفاوت قابل توجهی در ویژگیهای بافتی هیچ یک از گروهها مشاهده نگردید. تعداد اسپرماتوسیت‌های اولیه در گروه تجربی  100 به‌صورت معنی‌داری افزایش یافت. نتایج فوق نشان می‌دهد زعفران با تأثیر بر تعداد اسپرماتوسیت‌های بیضه می‌تواند به عنوان تعدیل کننده فعالیتهای دستگاه تولید مثل جنس نر مطرح شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اثر عصاره خام پیاز بر بافت بیضه موش

زمینه و هدف: بنابر باور پیشینیان، پیاز علاوه بر سایر خواص دارویی فراوانی که دارد، میل جنسی را در مردان نیز افزایش می دهد. از آنجاییکه سودمندی داروهای گیاهی باید با ارزیابی های آزمایشگاهی و بالینی اثبات شود؛ لذا در پژوهش حاضر سعی گردید تا اثرات عصاره پیاز به صورت تجویز خوراکی بر بافت بیضه موش های نر بالغ مورد مطالعه قرار گرفته و تأثیر آن بر فعالیت تولید مثلی بررسی شود.روش بررسی: در این پژوهش از ...

متن کامل

بررسی اثر عصاره آبی سیر بر شاخص‌های استرس اکسیداتیو در بافت بیضه موش‌های صحرایی دیابتی

Background and Objective: Diabetes mellitus is one of the most prevalent metabolic diseases and causes testicular damage by rising oxidative stress. Using antioxidants reduces oxidative stress and the amount of testicular damage. In this study, the effect of garlic extract on markers of oxidative stress in diabetic rats testes has been studied. Materials and Methods: In this exp...

متن کامل

تأثیر عصاره آبی الکلی برگ گیاه جعفری بر بافت بیضه و سلول های دودمانی جنسی موش های صحرایی نر بالغ

سابقه و هدف: ناباروری از مسائل مهم علم پزشکی است که در بسیاری از موارد به دلیل کمبود سلول های جنسی ایجاد می شود. برای درمان این بیماری از داروهای شیمیایی و گیاهی مختلفی استفاده می گردد.با توجه به اثرات جانبی اکثر داروهای شیمیایی در درمان ناباروری، این مطالعه با هدف بررسی اثر عصاره آبی الکلی برگ جعفری بر وزن بیضه ها و سلول های دودمانی جنسی انجام گرفت.مواد و روشها: در این مطالعه تجربی از 50 سر مو...

متن کامل

اثر عصاره الکلی مغز گردو بر روی بافت بیضه در موش های صحرایی نر بالغ

زمینه و هدف: با توجه به استفاده وسیع از مغز گردو در پختن غذاها و کاربردهای درمانی آن، هدف این مطالعه بررسی اثر عصاره الکلی مغز گردو بر روی بافت بیضه در موش صحرایی نر بالغ بود. روش‌بررسی: در این مطالعه تجربی40 سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار با وزن 300-250 گرم به طور تصادفی 5 گروه 8تایی تقسیم شدند. گروه کنترل هیچ تیمار دارویی دریافت نکرد، گروه شاهد سرم فیزیولوژی را به صورت داخل صفاقی...

متن کامل

اثر عصاره صبر زرد بر بافت بیضه جنین موش‌های صحرایی دیابتی

زمینه و هدف: بیضه یکی از بافت‌های مهم در سیستم تولیدمثلی نر است که دیابت می‌تواند بر روی آن اثر داشته باشد. صبر زرد می‌تواند قندخون را کاهش دهد. هدف این مطالعه بررسی اثر صبرزرد بر بافت بیضه جنین موش‌های صحرایی بود. روش بررسی: در این مطالعه تجربی30 سرموش صحرایی ماده به طور تصادفی به سه گروه مساوی آزمون، کنترل دیابتی و کنترل طبیعی تقسیم شدند. پس از تزریق داخل صفاقی50 میلی‌گرم بر کیلوگرم استرپت...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 24  شماره 2

صفحات  237- 243

تاریخ انتشار 2008-07-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021