بررسی تأثیر عوامل مدیریت کیفیت جامع نرم و سخت بر مدیریت دانش با تحلیل مسیر (مورد مطالعه: صنعت گاز)

نویسندگان

  • مهدی اجلی دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت صنعتی دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده

این مطالعه به بررسی ارتباط میان عوامل مدیریت کیفیت جامع نرم و سخت در فرآیندهای مدیریت دانش می‌پردازد. مدیریت دانش در کسب و کار یک عامل مهم و ضروری برای بقای سازمانی در محیط پرتلاطم و غیرقابل‌پیش‌بینی امروزی است. سازمان‌ها نیاز به یک رویکرد مدیریت کیفیت جامع دارند که دانش را به عنوان منبع بالقوه برای برتری رقابتی مطرح می‌کند‌. بدین منظور پس از مرور گسترده ادبیات و مصاحبه با خبرگان صنعت گاز کشور، چارچوبی مفهومی از ارتباط میان سیستم‌های مدیریت کیفیت جامع نرم و سخت و فرآیندهای مدیریت دانش پیشنهاد شد. سپس پرسشنامه‌ای شامل پنج عامل (با 27 سنجه) مدیریت کیفیت جامع نرم، دو عامل(با 11 سنجه) مدیریت کیفیت جامع سخت، سه عامل (با 15 سنجه) مدیریت دانش و مجموعاً 53 سنجه از طریق نظرات خبرگان صنعت گاز توزیع و جمع‌آوری شد. در ادامه به کمک معادلات ساختاری و تحلیل مسیر با نرم‌افزار SPLS تأثیر عوامل مدیریت کیفیت جامع نرم و سخت بر فرآیندهای مدیریت دانش بررسی، آزمون و تأیید شد. تجزیه و تحلیل‌ها نشان می‌دهد که  به منظور افزایش عملکرد سازمانی، عوامل مدیریت کیفیت جامع نرم در مقایسه با سخت کمک بیشتری به فرآیندهای مدیریت دانش می‌کند. همچنین نتایج نشان می‌دهد که صنعت گاز نیاز به تمرکز بیشتری به توسعه سرمایه انسانی دارد. همچنین این عامل برای تولید و به روز کردن دانش سازمانی و برای حصول مزیت رقابتی حیاتی می‌باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعه تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر مدیریت دانش (مطالعه موردی: سازمان اسناد و کتابخانه ملی)

تحقیق حاضر، با‌ هدف مطالعه رابطه بین مدیریت کیفیت جامع بر مدیریت دانش‌انجام‌ گرفته‌ است. به‌منظور سنجش مدیریت کیفیت جامع از مدل مالکوم بالدریج، شامل شش مؤلفه رهبری، برنامه‌ریزی استراتژیک، مشتری‌مداری، مدیریت فرایند، مدیریت منابع انسانی و تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شده است. مدیریت دانش نیز شامل پنج فرایند کسب دانش، ایجاد دانش، اشتراک دانش، ذخیره دانش و کاربرد دانش در نظر گرفته شده است. این پژ...

متن کامل

بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت کیفیت جامع

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و مدیریت کیفیت جامع با استفاده ازمدل سازی معادلة ساختاری است. در این پژوهش از مدل ”کامرون و کوئین“ به منظور تشخیصفرهنگ سازمانی و از مدل ”جایزة ملّی کیفیت مالکوم بالدریج برای سنجش میزان استقرار مدیریتکیفیت جامع استفاده شد. پرسشنامه ای با 06 سؤال به صورت طیف لیکرت هفت گزینه ای، جهتجمع آوری داده ها مورد استفاده قرار گرفت. مدیران عامل، مدیران کیفیت...

متن کامل

بررسی تأثیر برنامه ریزی فرایند حسابرسی بر مدیریت کیفیت جامع

Introduction: The audit process planning is a fundamental basis in the exercise of audit process. The peresent study aimed to identify the impact of the audit process planning on the total quality management. That audit planning as independent variable including audit process planning, preparing audit strategy, documenting audit process, and Total Quality Management.as dependent variable. Meth...

متن کامل

ارائه مدل جامع عوامل مؤثر بر استقرار اثربخش مدیریت دانش

پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل جامع عوامل مؤثر بر استقرار اثربخش مدیریت دانش انجام شد. تحقیق از منظر ماهیت و روش جمع‌آوری داده‏ها، توصیفی-پیمایشی و از منظر هدف کاربردی می‌باشد. جامعه مورد مطالعه، خبرگان دانشگاهی وحرفه ای صنعت بودند و نمونه گیری به شکل غیراحتمالی و قصدی انجام و در مجموع 33 نفر انتخاب گردیدند. پس از تعریف موضوع و انجام مطالعات اکتشافی و کتابخانه‌ای اولیه، عوامل و مؤلفه‌های مربوطه از...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت کیفیت جامع

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و مدیریت کیفیت جامع با استفاده ازمدل سازی معادلة ساختاری است. در این پژوهش از مدل ”کامرون و کوئین“ به منظور تشخیصفرهنگ سازمانی و از مدل ”جایزة ملّی کیفیت مالکوم بالدریج برای سنجش میزان استقرار مدیریتکیفیت جامع استفاده شد. پرسشنامه ای با 06 سؤال به صورت طیف لیکرت هفت گزینه ای، جهتجمع آوری داده ها مورد استفاده قرار گرفت. مدیران عامل، مدیران کیفیت...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 7  شماره بهار

صفحات  61- 74

تاریخ انتشار 2017-06-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021