بررسی تأثیر غلظت‌های مختلف بوراکس بر میزان پراکسیداسیون لیپید و فعالیت سیستم آنتی‌اکسیدانی آنزیمی در موریانه Microcerotermes diversus (Isoptera: Termitidae)

نویسندگان

  • مینا درمیانی دانشجوی کارشناسی ارشد و دانشیار، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران
  • پیمان حسیبی دانشیار، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران
چکیده مقاله:

موریانۀ Microcerotermes diversus Silvesteri یکی از مهم‌ترین آفات محصولات چوبی و سلولزی در مناطق مختلف کشور از جمله استان خوزستان به شمار می‌آید. از سموم سازگار با محیط‌زیست که از طریق اختلال در فیزیولوژی و متابولیسم (سوخت‌وساز) حشرات تأثیر گذارند می‌توان به بورات‌ها از جمله بوراکس اشاره کرد. هدف از این بررسی تعیین نشانگرهای زیستی با استفاده از اندازه‌گیری فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی (پاداکسندگی) و میزان پراکسیداسیون لیپید (چربی) در ایجاد تنش اکسیداتیو (اکسایشی) تحت تأثیر حشره‌کش است. بدین منظور تأثیر چهار غلظت 5/1 ، 2، 3 و 4 درصد بوراکس بر شاخص‌های مهم تنش اکسیداتیو از جمله مالون دی‌آلدهاید (MDA) و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی مانند سوپراکسید دیسموتاز (SOD)، کاتالاز (CAT)، پراکسیداز (POX)، آسکوربات پراکسیداز (APX) و گلوتاتیون ردوکتاز (GR) در طبقۀ کارگر بررسی شد. همۀ آزمایش‌ها در چهار تکرار انجام شد. نتایج حاصل نشان داد، با افزایش غلظت حشره‌کش، میزان غلظت MDA در همولنف نسبت به شاهد به‌صورت معناداری افزایش و فعالیت دو آنزیم GR و APX با افزایش غلظت کاهش می‌یابد، بیشترین و کمترین میزان فعالیت آنزیم SOD به ترتیب در تیمارهای 2 و 3 درصد، آنزیم CAT در تیمارهای 3 و 4 درصد و آنزیم POX در تیمارهای 4 و 3 درصد مشاهده شد. نتایج همچنین نشان داد، تیمار موریانه‌ها با غلظت‌های مختلف مورد نظر از بوراکس بر شاخص تنش مالون‌دی‌آلدهاید و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی POX، CAT، GR، APX و SOD تأثیرگذار است و می‌توان از آن‌ها به‌عنوان یک نشانگر زیستی برای تعیین تأثیر حشره‌کش در بدن موریانه استفاده کرد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تنوع ژنتیکی جمعیت‌های مختلف موریانه Microcerotermes diversus (Isoptera: Termitidae) با استفاده از ژن COII

موریانه Microcerotermes diversus (Isoptera: Termitidae) یک آفت مهم چوب در استان خوزستان بوده که خسارت‌های اقتصادی جدی را به لوازم سلولزی وارد می‌نماید. به منظور بررسی تنوع ژنتیکی این آفت، 13 جمعیت از نقاط مختلف استان خوزستان به علاوه 2 نمونه از جزیره خارک و بندرعباس جمع‌آوری گردید. بعد از استخراج ژنوم، یک قطعه با طول 486 جفت باز از ژن میتوکندریایی سیتوکروم اکسیداز دو (COII) تکثیر و سپس تعیین تو...

متن کامل

سمیت تدخینی و تماسی اسانس اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis var. camaldulensis) روی موریانه Microcerotermes diversus (Isoptera: Termitidae)

موریانه Microcerotermes diversus (Isoptera: Termitidae) مهم‎ترین آفت اقتصادی و مخرب ساختمان‏ها در استان خوزستان است که از کلیه مواد حاوی سلولز تغذیه می‎کند. با توجه به اهمیت استفاده از مواد سازگار با محیط زیست نظیر اسانس‏ها و عصاره‏های گیاهی با پتانسیل کاربرد در برنامه مدیریت تلفیقی آفات، در تحقیق حاضر سمیت تماسی و تدخینی اسانس اکالیپتوس در آزمون‏های تونل‎زنی و تدخینی روی موریانه M. diversus مو...

متن کامل

: بررسی تنوع درون گونه ای جمعیت های مختلف موریانه(silvestri) diversus microcerotermes در خوزستان (isoptera: termitidae)

موریانه ها (راسته isoptera) به خصوص موریانه های زیرزمینی از دو جنبه اقتصادی و اکولوژیکی دارای اهمیت می باشند. موریانه ها شامل 280 جنس و بیش از 2600 گونه هستند که در 7 خانواده و 14 زیر خانواده طبقه بندی می شوند. خانواده termitidae یکی از بزرگترین خانواده ها شامل تقریبا 85 درصد از همه جنس های شناخته شده و نزدیک به 70 درصد از گونه ها می باشد. موریانه microcerotermes diversus (silvestri) (isoptera:...

15 صفحه اول

ارزیابی توانایی کشندگی قارچ metarhizium anisopliae در مقابل موریانه microcerotermes diversus (isoptera : termitidae)

مخرب‏ترین موریانه در استان خوزستان گونه microcerotermes diversus (isoptera : termitidae)  می‏باشد. در این پژوهش توانایی کشندگی قارچ metarhizium anisopliae، جدایه سراوان (demi 001) در مقابل موریانه m. diversus در آزمون زیست‏سنجی غیرانتخابی به دو روش آغشته‏سازی کاغذ صافی و غوطه‏ورسازی موریانه‏ها در سوسپانسیون اسپور قارچ و همچنین در آزمون زیست‏سنجی انتخابی مورد بررسی قرار گرفت.  نتایج آزمایش‏ها نش...

متن کامل

بررسی اثر و انتقال اسید بوریک در غلظت های مختلف از موریانه های کارگر تیمار شده به کارگرهای تیمار نشده Microcerotermes diversus (Isoptera: Termitidae)

موریانه Microcerotermes diversus Silvestri مهمترین آفت اقتصادی مخرب محصولات چوبی در اهواز می باشد. امکان انتقال افقی موریانه کش های غیر دورکننده ( بین هم آشیانه ای ها ) یک راهکار مهم برای کنترل موریانه ها در سالهای اخیر شده است. در این مطالعه از اسید بوریک در آزمونهای آزمایشگاهی جهت توانایی موریانه ها برای انتقال غلظت های کشنده سموم به موریانه های کارگرتیمار نشده، استفاده شد. اسید بوریک جزء م...

متن کامل

بررسی رفتارهای غذایابی و تخمین جمعیت جستجوگر موریانه (microcerotermes diversus (silvestri) (isoptera: termitidae

موریانه m. diversus مخرب ترین گونه در استان خوزستان بوده که خسارت های اقتصادی زیادی را به لوازم چوبی وارد می کند. موفقیت در روش های کنترل موریانه ها نیازمند درک صحیحی از اکولوژی آنها می باشد. در این تحقیق تعداد کاست های مختلف و میزان تغذیه این موریانه در فصول مختلف سال در ایستگاه زنبور داری واقع در دانشکده کشاورزی اهواز مورد ارزیابی قرار گرفت. به منظور تعیین تعداد کلنی، تعیین قلمرو جستجوگری کلن...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 49  شماره 1

صفحات  121- 130

تاریخ انتشار 2018-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023