بررسی تأثیر ماساژ پاها بر شاخص‌های فیزیولوژیک زنان مبتلا به سکته مغزی بستری در بخش مراقبتهای ویژه

نویسندگان

  • عابدسعیدی, ژیلا
  • علوی مجد, سید حمید
  • علی‌حسینی, طاهره
  • مشتاق‌عشق, زهرا
چکیده

Introduction: Intensive care unit is one of stressful wards for patients and stress creates some alterations in physiologic indicators of patients. So it is necessary to use a low expense and comforting method to stabilize physiologic indicators. The purpose of the present research is to determine the effect of foot massage on physiologic indicators including pulse, respiration, mean arterial pressure, temperature and arterial blood oxygen saturation. Methods: This research was a quasi experimental study and a clinical trial with repeated measures in which 46 patients with brain stroke hospitalized in intensive care unit of Tajrish Shohada Hospital in Tehran were studied. Information was collected 10 minutes before and 10 and 30 minute intervals after foot stroke massage on the second, third and fourth days of ICU admission. Data was analyzed with repeated measures ANOVA statistical method. Results: Findings showed that after 5-minute foot massage, pulse rate, respiratory rate and mean arterial blood pressure significantly decreased (P<0.001) and spo2 increased (P<0.001). Decreasing temperature was significant but alterations were little and clinically it can be said that body temperature had no alteration and approximately remained constant. Conclusion: Findings showed that parasympathetic activity after foot massage results in alteration of various body physiologic responses, relaxes patients and decreases their anxiety. Therefore anxiety of patients can decreased with using a simple, low expense and non invasive method and can stabilize physiologic indicators and decrease effects of vital signs instability.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تأثیر ماساژ پاها بر شاخص های فیزیولوژیک زنان مبتلا به سکته مغزی بستری در بخش مراقبتهای ویژه

مقدمه: بخش مراقبت های ویژه یکی از بخش های پر استرس برای بیماران می باشد و استرس سبب ایجاد تغییراتی در شاخص های فیزیولوژیک بیماران می گردد. بنابراین استفاده از یک روش کم هزینه و آرام بخش جهت پایدار نگهداشتن شاخص های فیزیولوژیک ضروری است. هدف از این پژوهش تعیین تأثیر ماساژ پاها بر شاخص های فیزیولوژیک شامل نبض، تنفس، فشار متوسط شریانی، درجه حرارت و اشباع اکسیژن شریانی می باشد. روش بررسی: این پژوهش...

متن کامل

بررسی تأثیر ماساژ پاها بر درصد اشباع اکسیژن شریانی بیماران مبتلا به سکته مغزی بستری در بخش I.C.U بیمارستان شهدای تجریش در سال 1382

Introduction: Intensive care unit is one of the most stressful wards for patients and it is estimated that 30 to70 percent of patients experience severe physiologic stress during admission. Some of the physiologic responses to stress include increase in metabolic rate with consequent increase in body temperature, increase in cardiac output and contraction power and subsequently increase in bloo...

متن کامل

تاثیر ملاقات حمایتی منظم مراقبین خانوادگی بر شاخص‌های فیزیولوژیک بیماران مبتلا به سکته مغزی بستری در بخش ICU

زمینه و هدف: ملاقات حمایتی یکی از نیازهای اساسی بیماران در بخش‌های مراقبت ویژه است؛ با این‌حال هنوز شواهد کافی به‌منظور نشان دادن تاثیر ملاقات حمایتی منظم بر شاخص‌های فیزیولوژیک بیماران وجود ندارد. این پژوهش با هدف تعیین تاثیر ملاقات حمایتی منظم مراقبین خانوادگی بر شاخص‌های فیزیولوژیک بیماران مبتلا به سکته مغزی بستری در بخش ICU انجام شد. مواد و روش‌ها: مطالعه‌ی حاضر یک کارآزمایی بالینی می‌باشد ...

متن کامل

تأثیر مکمل پروبیوتیک بر یبوست بیماران سکته مغزی بستری در بخش مراقبت‌های ویژه

اهداف یبوست مشکل غالب معده‌ای‌روده‌ای بعد از سکته مغزی است که سبب افزایش فشار داخل جمجمه می‌شود. درمان یبوست از طریق درمان علامتی شامل مصرف ملین‌ها و فیبرهاست. این درمان‌ها عوارض و محدودیت‌هایی دارند. با توجه به تأثیر پروبیوتیک‌ها در درمان برخی مشکلات گوارشی، این مطالعه با هدف بررسی تأثیر مصرف پروبیوتیک بر یبوست بیماران سکته مغزی بستری در بخش مراقبت‌های ویژه انجام شده است.مواد و روش ها این مطال...

متن کامل

تاثیر ماساژ بازتابی پا بر شاخص های فیزیولوژیک بیماران مبتلا به سکته مغزی

Introduction & Objective:Stroke is the leading cause of disability in adults and the 6th cause of diseases burden, globally. Different methods such as methods of alternative medicine can help nurses to improve patients’ health. Foot reflexology massage is one of the techniques that can be used. The purpose of this study is to determine the impact of this method on physiological parameters of pa...

متن کامل

تأثیر ماساژ بازتابی پا بر فشارخون بیماران مبتلا به سکته مغزی

  Background & Aim: Vascular events and strokes are third leading causes of death worldwide. There are also major causes of human morbidity. Various pharmacological and non-pharmacological treatments are proposed to patients with stroke. The purpose of this study was to determine effect of foot reflexology, as a non-pharmacological procedure, on systolic and diastolic blood pressures in patient...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 17  شماره 2

صفحات  209- 215

تاریخ انتشار 2009-07

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021